.

 

İSTANBUL – FATİH İLÇESİ – 1ci GRUP 2 NOLU YENİLEME ALANLARI PROJE VE UYGULAMALARINA  İLİŞKİN PROTOKOL

 

BÖLÜM I

İlk Hükümler

Taraflar ve Mevzuat

Madde 1 –T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve T.C. Fatih Belediye Başkanlığı arasında, 16.06.2005 tarihinde kabul edilen 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve Yönetmeliği gereği Yenileme Alanı olarak belirlenen ve Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülen alanda, 5366 Sayılı Kanun, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 12.05.2004 tarih ve 25460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5162 sayılı Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar kapsamında iş bu Protokol yapılmıştır.

 

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve T.C. Fatih Belediye Başkanlığı arasında 08.09.2005 tarihinde imzalanan İstanbul Fatih 2 Nolu Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi’ne İlişkin Protokolde yer alan hükümler iş bu Protokol ile yeniden düzenlenmiş olup, bu Protokolün imzalanması ile 08/09/2005 tarihli Protokol hükümlerinin geçerliği kalmayacak, Fatih İlçesi 1 inci grup 2 nolu Yenileme Alanına ait tüm çalışmalar iş bu Protokolün yasal dayanakları ve hükümlerine göre yürütülecektir.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 2 –

BÜYÜKŞEHİR                                  : T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı        

 

TOKİ                                                  : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nı

 

BELEDİYE                                         : T.C. Fatih Belediye Başkanlığı’nı

 

YENİLEME ALANI                            : 2863 Sayılı Kanun gereği Sit alanı olarak tescil ve ilan edilmiş Koruma Bölgeleri içerisinde, 5366 Sayılı Kanun gereği BELEDİYE’nin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kabul edilerek belirlenen alanları,

FATİH 1 ci GRUP 2 NOLU            

YENİLEME ALANI                            : İstanbul İli, Fatih Belediyesi, Neslişah ve Hatice Sultan  Mahallelerinin Bakanlar Kurulunca Tasdik edilen bürüt 78942,16 m2, net (mülkiyetli) 46091,19 m2 büyüklüğündeki Alanı (Ek-1)

 

RÖLÖVE PROJESİ                            :  Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların ve yakın çevresinin mevcut durumlarının belgelenmesi için hazırlanan farklı ölçeklerdeki projeler ile açıklama raporlarını,

 

 

 

 

RESTİTÜSYON PROJESİ                  :  Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların ve yakın çevresinin analizi, benzer yapılarla karşılaştırılması, özgün ve belli bir döneme ilişkin belgeleri ve çizimleri içeren öneri projelerini,

 

RETORASYON PROJESİ                  :  Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen müdahale biçimlerinin rapor ve projelerini,

 

YENİLEME AVAN PROJESİ            : Yenileme uygulama projelerine esas teşkil edecek, 5366 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca karara bağlanan, mimari avan proje ile statik, tesisat, elektrik, ulaşım ve alt yapı ön raporlarını,

YENİLEME UYGULAMA

PROJESİ                                             : Yenileme alanı içerisinde bulunan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların, 5366 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara bağlanan, rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ile onarılacak veya yeniden inşa edilecek yapıların, imar mevzuatında öngörülen kentsel tasarım, çevre düzenleme, mimari, statik, mekanik-elektrik tesisat ve alt yapı projelerini,

 

TOPLU KONUT  ALANI 1                : Gaziosmanpaşa İlçesi, Taşoluk Bölgesinde TOKİ tarafından yaptırılan konutlardan bilgileri Ek-2’de verilen yaklaşık 396 adet konutluk alanı (Ek-2)

 

TOPLU KONUT  ALANI 2                : TOKİ tarafından İstanbul İli Avrupa Yakasında geliştirilecek sosyal konut projelerinden bu projedeki hak sahipleri için ayrılacak alanları

 

KORUMA BÖLGE KURULU            : Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 51 inci maddesine göre oluşturulacak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu

ifade eder.

 

Protokolün Konusu ve Kapsamı

Madde 3 - Bu Protokolün konusu, İstanbul İli, Fatih Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve halihazırda üzerinde gecekondular, çarpık yapılaşmalar ve kentsel standartı düşük yapıların çoğunlukta bulunması nedeni ile çöküntü alanların oluştuğu ve Belediye tarafından 5366 Sayılı Kanun içeriğinde Yenileme Alanı olarak belirlenip Bakanlar Kurulunca karar altına alınmış olan 1ci Grup 2 No’lu Yenileme Alanındaki (Ek-1) hak sahiplerinin mülkiyet haklarından doğabilecek olan sorunların çözümlenmesidir.

 

Bu Protokolün kapsamı, hak sahiplerinin TOKİ tarafından Yenileme Alanı ve Toplu Konut Alanlarında (1-2) yapılacak sosyal konutlardan faydalandırılmalarının sağlanması amacı ile BÜYÜKŞEHİR, TOKİ ve BELEDİYE işbirliği çerçevesinin oluşması, mevcut çöküntü ve çarpık yerleşme alanlarının tasfiye edilerek, tarihsel dokuya uygun, çağdaş ve yaşanabilir bir kent haline dönüştürülmesinin sağlanmasına ilişkin her türlü mülkiyet, proje, yapım, alım, satım, hizmet ve dağıtım standartlarıdır.

BÖLÜM II

TOKİ’ nin Yükümlülükleri

 

Yenileme Alanında Yapılacak Konutlara ait Bilgiler

 

Madde 4 - 5366 Sayılı Kanun içeriğinde Yenileme Alanı olarak belirlenip Bakanlar Kurulunca karar altına alınan ve bu Protokol kapsamında Ek-1 de ve Ek-2 de belirtilen bölgelerde, iş bu protokolün konusuna uygun olarak 5366 Sayılı Kanun, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar ve mevzuat çerçevesinde TOKİ tarafından gerçekleştirilecek projelere uygun yapılaşmalar ve bunlara ait sosyal donatılar yapılacaktır.

 

Belediyenin görüşü alınarak, iş bu Protokol kapsamında yapılacak tüm yapılaşmalar, sosyal donatı alanları ve çevre düzenlemelerine ilişkin projeler ve yapım işleri;

 

a)      Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri TOKİ tarafından hazırlanacaktır.

b)      Yenileme Avan Projesi: TOKİ tarafından hazırlanacaktır.

c)      Yenileme Uygulama Projesi: TOKİ tarafından hazırlanacaktır.

d)      Koruma Bölge Kurulunca projelerde talep edilen değişiklikler ve öneriler TOKİ tarafından yerine getirilecektir.

e)      İnşaat ihaleleri, yapım şekli, mahal listeleri, Yenileme Uygulama Projesine bağlı kalmak kaydıyla TOKİ tarafından belirlenecek, yapılara ilişkin imalat değişikliği ile malzeme onayları da TOKİ tarafından yapılacaktır.

f)       Yenileme Avan Projesi ve Yenileme Uygulama Projesi kapsamındaki tüm yapılanmalar anahtar teslimi olarak TOKİ tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır.

           

Yenileme Alanında ve Toplu Konut Alanında yapılacak yapıların hak sahiplerine verileceklerin dışında kalan tüm yapıların tasarruf hakkı TOKİ’ ye aittir. Yenileme Alanında ve Toplu Konut Alanlarında (1-2) TOKİ tarafından inşa edilecek konutların ve ticari yapıların  satışına ilişkin usul ve esaslar ile fiyatlarını belirlemeye yetkilidir. Hak sahiplerinin faydalandırılacağı konutların satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde ise BELEDİYE’nin görüşü alınacaktır.

 

TOKİ uygulamaya yönelik ihalelerinde hak sahiplerine ilişkin mülkiyet ve muvafakat sorununun çözümlenmesi ile tahliye ve yıkım sürecinin tamamlanması şartını arayacaktır.

 

BÖLÜM III

Belediye’nin Yükümlülükleri

 

Yenileme Avan  ve Yenileme Uygulama Projelerinin Onayı

Madde 5 –

a) Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin uygunluğu: Bu projelerin uygunluğu ve kontrolü Belediyece sağlanacaktır.

 

b) Yenileme Avan Projelerinin Onayı:  Belediyenin uygun görüşünün alınması kaydıyla TOKİ tarafından hazırlanacak olan Yenileme Avan Projelerinin Koruma Bölge Kurulunca karara bağlanması ve Belediye Meclisince kabulü Belediyece sağlanacaktır         

 

c) Yenileme Uygulama Projelerinin Onayı: Belediyenin uygun görüşünün alınması kaydıyla TOKİ tarafından hazırlanacak olan Yenileme Uygulama Projelerinin Koruma Bölge Kurulunca onaylanması Belediyece sağlanacaktır.

 

 

Hazine, Vakıf ve Diğer Kamu Kuruluşlarına Ait Taşınmazlar

Madde 6 – Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların Belediye adına devri Belediye tarafından yapılacaktır.

 

Vakıf ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların devrine ilişkin usul ve esaslar BÜYÜKŞEHİR, TOKİ, BELEDİYE ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bağlı olduğu Bakanlık veya Genel Müdürlüğünce müştereken belirlenecektir.

 

Yenileme Alanında Yaşayan Hak Sahiplerinin Belirlenmesi

Madde 7 – Fatih 1. grup 2 Nolu Yenileme Alanındaki taşınmazlara ilişkin her türlü mülkiyet ve mülkiyetin gayri ayni hak sahiplerinin tespiti ve bu tespite yönelik çalışmalar BELEDİYE tarafından yapılacak olup, taşınmazlar hak sahiplilik durumuna göre değerlendirilmeye alınacaktır. Bu protokol koşullarına göre hak sahiplerine ödenecek bedellerin ve/veya verilecek konutların değerlendirilmesinde bu kıstas dikkate alınacak ve tapudaki tahsislerin kaldırılması ve hak sahiplerine konutların teslimi BELEDİYE tarafından yapılacaktır. Hak sahiplerinin belirlenebilmesi için gerekli kriterler ve hak sahiplerinden istenecek belgeler Ek-3’te sunulan kriterler çerçevesinde TOKİ, BÜYÜKŞEHİR ve BELEDİYE tarafından belirlenecektir.

 

BELEDİYE, Yenileme Alanında ikamet eden tapu sahibi olan veya olmayan vatandaşlardan, mülkiyetlerinde, işgallerinde veya zilliyetlerinde bulunan arsa, bina ve eklentilerini, aynı Alanda veya Toplu Konut Alanında yapılacak konutlardan mahsuplaşma veya borçlandırma yoluyla konut edinmek üzere TOKİ’ye devir edilmesi şartıyla Muvafakatname alacaktır.

 

Yenileme Alanında bulunan BÜYÜKŞEHİR ve BELEDİYE ‘ye ait taşınmazlar ile proje uygulaması gereği BELEDİYE adına mülkiyete konu olabilecek (ihdas edilebilecek) taşınmazların bedelleri Madde 9’da ifade edilen şekli ile görev yapacak olan Komisyon tarafından belirlenecektir. Belirlenen bedele denk gelmek ve hak sahipliliği ilkesi içeriğinde değerlendirilmek kaydıyla TOKİ ve BELEDİYE arasında yapı (konut-işyeri) bazında mahsuplaşma yapılacaktır.

 

Arsa ve Arazi Düzenlemeleri

Madde 8 – Her türlü arsa ve arazi düzenlemeleri (tevhit, ifraz, terkin, ihdas, irtifak, üst hakkı vb.) Yenileme Avan Projesi kapsamında BELEDİYE tarafından yapılacaktır.

 

Yenileme Alanının Değer Tesbiti ve Komisyon Oluşturulması    

Madde 9 –TOKİ, BÜYÜKŞEHİR ve BELEDİYE arasında 08/09/2005 tarihinde imzalanan İstanbul Fatih 2 Nolu Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi’ne İlişkin Protokol çerçevesinde teşekkül ettirilen Komisyon iş bu Protokol kapsamında görev yapabilir.

 

Taraflar arasında gerek görülmesi halinde, Yenileme Alanında bulunan şahıslara ait arsa, bina ve eklentilerin değerlerini tespit etmek üzere TOKİ’den 1(bir), BÜYÜKŞEHİR’den 2 (iki) ve BELEDİYE’den 2 (iki) kişiden oluşacak toplam 5 (beş) kişilik yeni bir KOMİSYON teşekkül ettirilecektir. Bu komisyon ayni zamanda kat karşılığı, yap-işlet, yap-işlet-devret gibi modellerin uygulanması halinde de görev yapacaktır.

 

BECAYİŞ YÖNTEMİ

 

BELEDİYE, Madde 7’de belirlenen esaslar dahilinde Yenileme Alanında ikamet eden hak sahibi olan vatandaşlardan, taşınmazların mülkiyetini aynı alanda veya Toplu Konut Alanında yapılacak konutlardan faydalanmak üzere öncelikle becayiş yöntemini benimseyerek devir alacaktır. Becayiş yönteminde; Komisyon tarafından belirlenecek taşınmaz değeri ile TOKİ tarafından aynı alanda veya Toplu Konut Alanında yaptırılacak konut inşaatlarının maliyetleri dikkate alınarak belirlenecek konut satış fiyatı karşılaştırılarak, değer ve fiyat arasında kalabilecek miktar için TOKİ ve şahıslar arasında mahsuplaşma yoluna gidilecektir.

 

Komisyonca takdir edilen taşınmaz değerinin TOKİ tarafından belirlenecek konut satış fiyatından düşük çıkması durumunda konut edinmek istediğini muvafakat yolu ile beyan eden ve mevcut mülkiyet haklarından TOKİ’ye devir şartı ile BELEDİYE lehine feragat eden hak sahipleri TOKİ ve BELEDİYE’ nin ortaklaşa belirleyeceği ödeme koşullarını kabul edecekler ve bir (1) konut için konut satış sözleşmesi imzalayacaklardır.

 

Komisyonca takdir edilen arsa ve bina değerinin, belirlenecek konut satış fiyatından yüksek çıkması durumunda, taşınmaz değerine karşılık gelecek sayıda konut verilip verilmesine ilişkin düzenlemeler TOKİ tarafından yapılacaktır. Konut verilememesi durumunda yüksek çıkan değer TOKİ tarafından nakit olarak ödenecektir.

 

KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ

 

Yenileme Alanında Bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Ancak becayiş ve benzeri yöntemler ile hak sahipleriyle anlaşma sağlanamayan durumlarda Kamulaştırma yapılacaktır. Kamulaştırmaya yönelik yasal işlemler BELEDİYE tarafından yürütülecek, ancak kamulaştırma bedelleri TOKİ tarafından ödenecektir.

 

Yenileme Alanında Madde 7’deki esaslara göre hak sahibi olarak belirlenen kişilerin TOKİ tarafından aynı alanda veya Toplu Konut Alanında yapılacak konutlar yerine Komisyonca takdir edilen bedelin taraflarına ödenmesini talep etmesi durumunda, söz konusu bedeller TOKİ tarafından hak sahiplerine nakit olarak ödenecektir.

 

Yenileme Alanının Tasfiyesi, Yıkımı ve Temizlenmesi

Madde 10 –Yenileme Alanında yer alan tüm gecekondu, yapı ve eklentilerin tasfiyesi, yıkımı ve molozların temizlenmesi 9. madde de belirtilen esaslar dahilinde yapılacak anlaşmalar ve/veya kamulaştırma işlemi sonucunda BELEDİYE tarafından yapılacaktır. TOKİ tarafından ihalesi yapılacak alanların ihale sonrası müteahhitlere yer teslimi yapılınca kadar geçen süre zarfında tapulu, tapusuz her türlü işgalden arındırılarak boş olarak TOKİ’ye fiilen teslimi BELEDİYE’nin sorumluluğundadır.

 

Yenileme Alanındaki tüm işgallerin kaldırılması ve Alanların temizlenmesi BELEDİYE tarafından üstlenilecek olup, TOKİ tarafından yapılacak ihale sürecinde Alandaki işgallerin temizlenmiş olması şartı aranacaktır. Aksi taktirde İdarenin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan BELEDİYE sorumlu olacaktır.

 

Yenileme Alanında bulunan hak sahiplerinin (anlaşma sağlananlar için) yeni konutlarına geçiş aşamasına kadar geçecek süre içerisindeki nakliye ve kira yardımları BÜYÜKŞEHİR veya BELEDİYE tarafından karşılanacaktır.

 

Yenileme Alanı içersinde bulunan kiracı ve işgalcilerin, TOKİ’ce yapılacak değerlendirme sonucunda TOKİ tarafından İstanbul’un herhangi bir yerinde inşa edilen sosyal konutlarından tercihli konut alma hakları olacaktır. Bu hakkın değerlendirilmesinde işgalcilerin enkaz bedeli dikkate alınacak ve bu bedel konut fiyatından düşülerek değerlendirilecektir. Kiracı ve işgalcilerin bu haklardan faydalanabilmesi için, en az 31.07.2005 tarihinden önce bu alanda oturduğunu veya işgalinde olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. İspata ilişkin belgeler genel esaslar dâhilinde değerlendirilecektir.

 

Yenileme Alanı Mülkiyetinin TOKİ’ ye Devri

Madde 11 – BELEDİYE, Madde 7’de tanımlanan hak sahipleri tespit sürecini ve Madde 9’da tanımlanan değer tespiti sürecini tamamladıktan sonra, Yenileme Alanında yer alan ve muvafakat vererek becayiş yöntemini, ya da mülkiyetleri karşılığı para miktarını almayı kabul eden hak sahipleri ile kat karşılığı, yap-işlet, yap-işlet-devret vb. yöntemlerle anlaşma yapan hak sahiplerine ait, yapı ve eklentileri Madde 10’daki esaslar uyarınca tasfiye edip temizleyecek ve mülk sahibi tarafından tapudaki tüm tahsis ve takyidatların kaldırılmasından sonra çağdaş bir kentsel yerleşimin yapılması için TOKİ’ye devredecektir.

 

Anlaşma sağlanamayan taşınmazlar için ise, Madde 9’da belirtilen esaslar dahilinde   BELEDİYE tarafından Kamulaştırma yapılıp ayni şekilde TOKİ’ ye devredilecektir.

 

TOKİ’ ye devredilecek Yenileme Alanı üzerinde TOKİ tarafından uygulamaya başlanıncaya kadar geçebilecek zaman zarfındaki her türlü işgaller ile TOKİ’ nin rızası dışındaki kullanımlara karşı engelleyici tedbirler BELEDİYE tarafından alınacaktır.

 

Yenileme Alanına Ait Jeolojik ve Jeoteknik Zemin Etüd Raporları

Madde 12 –Yenileme Alanına ait jeolojik ve jeoteknik zemin etüdleri BELEDİYE tarafından yaptırılacak, ilgili kuruluşlara onaylatılarak TOKİ’ye sunulacak ve bu işlemler için TOKİ’den herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, bu ücret BÜYÜKŞEHİR tarafından karşılanacaktır.

 

BELEDİYE tarafından hazırlanan ve ilgili mercilerce onaylanan Protokol ekindeki Alanların zemin etüdlerinin, TOKİ’ce incelenmesi ve Alanın projelendirilmesi sürecini müteakip, Alanın elverdiği yapılaşma koşulları çerçevesinde, TOKİ tarafından yaptırılacak toplam inşaat alanı netleştirilecek olup, maliyetler ile BELEDİYE tarafından Madde 7’de tanımlanan hak sahipliliği tespitinin tamamlanması neticesinde, Yenileme Projesi için; TOKİ tarafından Fizibilite Analizi yapılacaktır. TOKİ tarafından, yapılan söz konusu Fizibilite Analizi sonucuna göre Projenin TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde iş bu Protokol yürürlüğe girecektir. Uygulamanın başlatılması çerçevesinde alanda etaplamaya da gidilebilir.

 

Yenileme Alanına Ait Öncelikli Teknik Altyapı Hizmetleri

Madde 13 –TOKİ’ ye devredilen Yenileme Alanı sınırlarına kadar olan imar yollarında öncelikli teknik altyapı, projelendirme ve inşaat işleri (içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, yol, iletişim vb.) BUYUKŞEHİR tarafından yapılacak ve bunlarla ilgili TOKİ’ den herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Yenileme Alanı içersindeki her türlü teknik altyapı projelendirme ve yapım işleri TOKİ tarafından yapılacaktır.

 

Yenileme Alanı Projesinin Süresi

Madde 14 – Projelerin yapım ve onayını müteakip hak sahipleri ile anlaşma süreci başlatılacak ve anlaşma sağlanamayanların kesinleştirilmesinden sonra kamulaştırma çalışmaları 6 (altı) ayda tamamlanacaktır.

Yenileme Uygulama projesinin onaylanması, inşaat ruhsatlarının temini ve uygulama alanının sorunsuz bir şekilde TOKİ’ ye devrini takiben TOKİ 40 (kırk) gün içerisinde inşaata başlayacaktır.

İnşaata başlanılmasından itibaren proje 18 (onsekiz) ay içersinde anahtar teslimi olarak tamamlanacak ve yapılar hak sahiplerine teslim edilecektir.

 

TOKİ, projenin bütünlüğü itibarı ile bir proje yönetim ve süreç planlaması yapacak ve bunu BELEDİYE’ ye sunacaktır. Bu plan sözleşmenin eki olacaktır. 

 

Bu maddede ifade edilen yenileme alanının proje süreleri mücbir sebeplerden dolayı TOKİ tarafından değiştirilebilir.

 

BÖLÜM IV

Diğer Hususlar

Protokolde Bulunmayan Hususlar

Madde 15 - Protokol yürürlüğe girdikten sonra bu Protokolün yürütülmesinde Protokolde bulunmayan hususların ortaya çıkması veya detaylara ihtiyaç duyulması halinde ilgili taraflar Ek Protokoller düzenleyebilirler. Düzenlenen Ek Protokoller işbu Protokolün ayrılmaz parçası haline gelir.

 

Protokolün Feshedilmesi

Madde 16 - İşbu Protokolden doğan yükümlülüklerin, taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi veya makul süre içersinde yerine getirilmemesi; yerine getirilmesi hususunda taraflardan biri tarafından yapılan ihtarname keşidesine rağmen verilen süre içersinde yine yerine getirilmemesi durumunda, ihtarname ile verilen süre sonunda başkaca ihtara gerek kalmaksızın Protokol kendiliğinden feshedilmiş olur.

 

Tarafların fesih nedeniyle doğabilecek zararlarını, zarara neden olan taraftan talep etme hakları saklıdır.

 

Anlaşmazlıkların Çözümü

Madde 17 – Bu Protokolün uygulamasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

Madde 18 - İş bu Protokol bu madde ile birlikte on sekiz (18) maddeden ibaret olup taraflar arasında  ../.. /2006 tarihinde üç (3) nüsha olarak imzalanmıştır

 

EKLER:

1. Fatih 1 inci grup 2 Nolu Yenileme Alanına ait Bilgiler,

2. Taşoluk Toplu Konut Alanına ait bilgiler,

3. Hak sahipliği ve Kıymet Takdirine ilişkin Kriterler Listesi.

 

 

 İSTANBUL – FATİH İLÇESİ - 1.GRUP 2 NOLU YENİLEME ALANLARI PROJE VE UYGULAMALARINA   İLİŞKİN EK PROTOKOL

 

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 1-

 

BÜYÜKŞEHİR                                : T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı          

TOKİ                                                : T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nı

BELEDİYE                                       : T.C. Fatih Belediye Başkanlığı’nı

İLAVE YENİLEME ALANI          : İstanbul, Fatih Belediye Başkanlığı tarafından, 1. Grup 2 No’lu Yenileme Alanına ilave olarak belirlenen yaklaşık (bürüt) 12.554,00m2 lik (2524 adanın geriye kalan kısmı) Alanı (Ek-1),

İfade eder.

 

Ek Protokolün Konusu ve Kapsamı

 

Madde 2 - Bu Ek Protokol, 08.09.2005 tarihli İstanbul Fatih 2 Nolu Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi’ne İlişkin Protokolün geçerliliğini ortadan kaldıran 13.07.2006 tarihli İstanbul-Fatih İlçesi 1.Grup 2 No’lu Yenileme Alanları Proje ve Uygulamalarına İlişkin Protokol’ün (Ek-3) 15. maddesi uyarınca hazırlanmış olup 13.07.2006 tarihli Protokolde belirtilen Yenileme Alanına İlave yeni alanların belirlenmesiyle Protokolün 2. , 3. ve 4. maddelerine ek hükümler getirmektedir. Bu Ek Protokol, ilgili Protokolün ayrılmaz bir parçasıdır.

                   

Madde 3 - 13.07.2006 tarihli İstanbul-Fatih İlçesi 1.Grup 2 No’lu Yenileme Alanları Proje ve Uygulamalarına İlişkin Protokol’ün 2. maddesiyle belirlenen Neslişah ve Hatice Sultan  Mahallelerindeki yaklaşık 78.942,16 m2 büyüklüğündeki Yenileme Alanına, Ek Protokolün bu maddesiyle Ek-1 haritada sınırları, Ek-2 tabloda ise  Ada, Parsel numaraları belirtilen yaklaşık (bürüt) 12.554,00 m2 İlave Yenileme Alanı dahil edilmiştir.

 

Madde 4 - 13.07.2006 tarihli İstanbul-Fatih İlçesi-Fatih 2 No’lu Yenileme Alanı Projesine İlişkin Protokol’ün 6 ıncı ve 11 inci maddelerindeki mülkiyet devirleri, 7 inci maddesindeki hak sahipliği belirleme ve muvafakat, mahsuplaşma, 8 inci maddesindeki arsa ve arazi düzenlemeleri, 9. maddesindeki değer tespiti, becayiş, kamulaştırma gibi iş ve işlemler, 10 uncu maddesindeki tasfiye,12.maddedeki jeolojik-jeoteknik zemin etüt raporlama ile 13 üncü maddesindeki öncelikli teknik altyapı hizmetlerine ait tüm taraflar arası yetki ve görevleri tanımlayan hususlar,  bu Ek Protokol’ün 3.maddesinde tanımlanarak ilave edilen Ek Yenileme Alanı içinde geçerlidir.

 

Diğer Hükümler

 

Madde 5 – İşbu Ek Protokol’den doğan yükümlülüklerin taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi veya makul süre içerisinde yerine getirilmemesi veya yerine getirilmesi hususunda (diğer taraflardan biri tarafından)  ihtarnameye rağmen verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde, ihtarname ile verilen süre sonunda başkaca ihtara gerek kalmaksızın Ek Protokol kendiliğinden feshedilmiş sayılır.

Tarafların fesih nedeniyle doğabilecek zararlarını, zarar neden olan taraflardan talep hakları saklıdır.

 

Madde 6 - Bu Ek Protokolün uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

Madde 7 – Yedi (7) maddeden ibaret olan iş bu Ek Protokol taraflar arasında  ....../..../2007 tarihinde üç (3) nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

EKLER:

 

1.  Yaklaşık 12.554,00m2 yüzölçümlü İlave Yenileme Alanına ait haritası,

2.   İlave Yenileme Alanına ait ada - parsel numaraları tablosu,

3. 13.07.2006 tarihli İstanbul-Fatih İlçesi 1.Grup 2 No’lu Yenileme Alanları Proje ve  Uygulamalarına İlişkin Protokol

4.   Hak Sahipliliği Değerleme Çalışması Form ve Evrakları

 

 

 

 

 

                     T.C.                                                 T.C.                                                  T.C.

     İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR                  BAŞBAKANLIK                        FATİH  ELEDİYE

     BELEDİYE   BAŞKANLIĞI         TOPLU KONUT İDARESİ                    BAŞKANLIĞI

                     BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

                               MUVAFAKATNAME (Ön Sözleşme) 

 
 
İstanbul ili, Fatih ilçesi, 1. Grup  2 No’ lu Yenileme Alanı kapsamında kalan, Fatih Belediye Başkanlığı,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan Protokol gereği  avan proje tasarımları tamamlanmış olup, uygun görülen avan proje modeli kapsamında hak sahipleri (arsa, daire, yapı, enkaz, müştemilat vb. mülkiyet sahipleri ile kiracılar) ile 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliği, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olan işbu  muvafakatname – sözleşme esasları içeriğinde taraflar arası mutabakat sağlanmıştır.

 

Buna göre:

 

  1. Proje alanı içerisinde bulunan taşınmaz malikleri her bağımsız taşınmaz (konut veya işyeri) bedeline karşılık ayni bölgede avan projedeki sayılar çerçevesinde konut veya işyeri alma talebinde bulunabileceklerdir. Hisseli taşınmaz malikleri ise, hisseleri bedelleri toplamına denk gelecek sayıda konut veya işyeri talebinde bulunabileceklerdir.

 

Her iki durumda da, taşınmazlarının toplam değerleri ile talep edecekleri konutun / işyerinin arsa payı ve inşaat maliyet bedeli dikkate alınarak oluşacak bedel karşılığı mahsuplaşma yoluna gidilecektir.

 

İşbu muvafakatnamedeki taşınmaz bedeli; arsa / enkaz / kat mülkiyetli ya da kat irtifaklı daire veya bağımsız bölüm / müştemilat vb. tüm eklentilerin Kıymet Takdir Komisyonunca o taşınmaza ait tespit edilen bedeller toplamıdır.

 

Mahsuplaşma sonucu talep edilen konutun (işyerinin) bedelinin, taşınmaz bedelinden az çıkması durumunda; hak sahibinin yalnız bir konut alma hakkı doğacak, aradaki fark malike peşin olarak (nakden) ödenecektir.

 

Talep edilen konutun bedelinin taşınmaz bedelinden fazla çıkması durumunda; aradaki  miktar  TOKİ’ce belirlenecek şartlarda borçlanarak ödenmek kaydıyla hak sahipleri ile sözleşme yapılacaktır

 

1.1  Taşınmaz bedelinin, TOKİ’ nin Yenileme Alanında yapacağı konutların bedelinden fazla çıkması ve hak sahibinin ikinci bir konut almayı talep etmesi halinde;

a) Hak sahibi ilave konut bedelinin tamamını TOKİ’ye peşin ödeyerek ikinci bir konut alabilecektir.

b) Hisseli taşınmazlarda hak sahiplerinin ilave konut talebi de aynı şekilde, ikinci konutun bedelinin TOKİ’ye peşinen ödenmesi halinde gerçekleşebilir.

c) Hisseli taşınmaz malikleri, hisseleri toplamı ile orantılı olarak en çok iki konut için satış sözleşmesi imzalayabileceklerdir.

 

1.2  Taşınmaz bedelinin TOKİ’nin Yenileme Alanında yapacağı konutların bedelinden düşük çıkması durumunda, taşınmaz bedelinin peşin ödeme (peşinat) sayılması ve geriye kalan kısmın hak sahibi tarafından borçlanarak ödenmesi kaydıyla bir konut alabilecektir.

 

1.3  Taşınmaz bedelinin TOKİ’nin Yenileme Alanında yapacağı dükkânların bedelinden düşük çıkması durumunda, taşınmaz bedelinin peşin ödeme (peşinat) sayılması ve geriye kalan kısmın hak sahibi tarafından borçlanarak ödenmesi kaydıyla bir dükkan alabilecektir. Ticari yapılara ait ( dükkan-işyeri) ödeme planı TOKİ tarafından belirlenir.

 

1.4  Taşınmaz bedelinin TOKİ’nin Yenileme Alanında yapacağı dükkânların bedelinden yüksek çıkması durumunda, hak sahibinin yalnız bir dükkan alma hakkı doğacak; aradaki fark malike peşin olarak (nakden) ödenecektir. Ticari yapılara ait ( dükkan-işyeri) ödeme planı TOKİ tarafından belirlenir.

 

 

 

 

1.5  Bir konut için borçlanma durumunda mevcut taşınmaz bedelinin TOKİ’ce peşinat sayılması, bakiye borcun konutların teslim tarihinden başlamak üzere 180 ay vade ile aylık taksitler halinde ödenmesi, bakiye borcun ve taksit tutarının vade süresince her 6 (altı) ayda bir, bir önceki 6 (altı) aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artış uygulanması şartıyla TOKİ ile bir konut için sözleşme imzalanması şeklinde olacaktır.

 

1.6  Aynı parsel üzerinde fiilen ayrı bağımsız bölümlerde ikâmet eden ve tapu kaydında hisseli olan hak sahipleri, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurmamış olsalar bile hisseleri ile orantılı değer karşılığında bir konut için yukarıda belirlenen şartlar dahilinde ayrı ayrı konut satış sözleşmesi imzalayabilirler

 

1.7  Hak sahipleri TOKİ’ nin İstanbul Küçükçekmece ilçesi Kayabaşı veya Gaziosmanpaşa ilçesi Taşolukta yapacağı sosyal konutlardan talep etmeleri halinde de aynı satış ve borçlanma şartları geçerli olacaktır.

 

1.8  Hak sahipleri Yenileme Alanında, Küçükçekmece Kayabaşı, veya Gaziosmanpaşa Taşoluk Bölgesinde yapılacak konutların kendilerine teslimini takip eden aydan başlamak üzere 180 aylık vade ile kendilerinden tahsil edilecek ödemeye başlayacaklardır.

 

1.9  Kiracılar kendilerine satışı yapılacak İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Taşoluk Toplu Konutları için TOKİ ile peşinatsız ve konut teslimini takip eden aydan başlamak üzere180 ay vadeli konut satış sözleşmesi imzalayacaktır.

 

1.10         Konut karşılığı anlaşarak muvakafat imzalayan hak sahipleri imza tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde elektrik, su, doğalgaz, emlak, çtv vb. borçlarını kapatarak ve taşınmazı üzerindeki her türlü takdiyatları kaldırarak, taşınmazını yapı ve eklentileri ile birlikte TOKİ’ ye devredilmek üzere boş  olarak Belediye’ye teslim edeceklerdir.

 

Hak sahiplerinden bu tür borçlarını ödeyemeyecek durumda olanların borçları Belediye tarafından tespit edilecek; taşınmazı karşılığı nakit para isteyen hak sahiplerinin borçları Belediye tarafından ilgili kurumlara aktarılmak üzere kesilecek ve kalan miktar hak sahibine ödenecektir.

 

1.11         Hak sahiplerinden konut talebinde bulunmayacak olanlar bunu beyan etmeleri, taşınmazı TOKİ’’ye devir etmeleri ve Fatih Belediyesine boş olarak teslim etmeleri şartı ile, taşınmazının bedelini işlem sırasına ve TOKİ’ nin finansman imkanları çerçevesinde 45 günlük süreç içerisinde peşin olarak alabileceklerdir.

 

 

2.      TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi arasında imzalanan protokol (13/07/2006) tarihinden sonra veraset ve intikal sonucu oluşan yeni hissedarlar dışında, mülkiyet bölünmesi yoluyla yapılacak satışlar nedeni ile oluşacak yeni hissedarlar ile konut sözleşmesi yapılmayacaktır.

 

3.      Kıymet Takdir Komisyonunca çıplak arsa m² bedeli 500 - 600 YTL, kat mülkiyetli veya kat irtifaklı bağımsız birim daire m2 fiyatları, bodrum katlar 700YTL/m2, zemin katlar 800YTL/m2, normal katlar 900YTL/m2 olarak; kat mülkiyet/kat irtifak tapusu edinmemiş olan bağımsız bölümler için ise bodrum katlar 500YTL/m2, zemin katlar 600YTL/m2, normal katlar 700YTL/m2 olarak belirlenmiş olup, enkaz bedelleri Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak hesaplanmıştır.

 

3.1 Hak sahiplerinin (mülk sahibi):

 

3.1.1. Yenileme Alanı içersinden alabilecekleri konutların ve iş yerlerinin alanları ile yaklaşık maliyet hesabına dayalı bedelleri ekte sunulmuş (Ek : 1.1 ve 1.2) olup, bu bedeller TOKİ’ nin projeye ilişkin yapacağı inşaat ihalelerinin kesinleşmesini müteakip gerçekleşecek m2 birim fiyat dikkate alınarak artacak veya azalacak şekilde değişebilecektir.

 

3.1.2. Talep edilen bağımsız birimin yeri ve alanı, talep sırasına göre kura usulü ile belirlenecek ve bu belirleme esasına göre TOKİ tarafından kati sözleşme yapılacaktır.  

 

 

 

 

3.1.3. Küçükçekmece Kayabaşı bölgesinden alabilecekleri konutların alanları ile yaklaşık maliyet hesabına dayalı bedelleri ekte sunulmuş (Ek : 1.3) olup, bu bedeller TOKİ’ nin projeye ilişkin yapacağı inşaat ihalelerinin kesinleşmesini müteakip gerçekleşecek m2 fiyat dikkate alınarak değişebilecektir.

 

3.1.4. Kiracıların, isterlerse mülk sahiplerinin Gaziosmanpaşa Taşoluk bölgesinden alabilecekleri konutların alanları ile yaklaşık maliyet hesabına dayalı bedelleri ekte sunulmuştur (Ek : 1.4).

 

 

 

 

Talep Bölgesi

Talep Edilen B. Birimin Cinsi

 

Oda Sayısı

 

Alanı

 

Yaklaşık Bedeli

Fatih / Neslişah - Haticesultan

 

 

 

 

Küçükçekmece / Kayabaşı

 

 

 

 

Gaziosmanpaşa / Taşoluk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Hak sahiplerinin konut veya işyeri tercihlerini sahip oldukları hisseye karşılık gelen en büyük m² lik alandan başlayarak yapacaklardır.

 

 

 

Uygulamaya Konu Taşınmazın

Talep Edilen Taşınmazın

Mahallesi

 

Bölgesi

 

Ada No

 

Brüt Alanı

 

Parsel No

 

B. Birim Y. Bedeli

 

Alanı (m2)

 

Otopark Y. Bedeli

 

Maliki

 

T. Yaklaşık Bedel

 

Hissesi

 

Talep Edenin Borcu

 

Niteliği

 

Ödeme Süresi

 

Bağımsız Birim (BB)  Türü

Kat Mülkiyeti

 

(K)

Kat İrtifakı

 

(İ)

Fiili Bağımsız Bölüm (F)

 

Tapu

 

(T)

 

Talep Edenin Alacağı

 

 

 

 

 

BB. Alan

 

Ödeme Süresi

 

BB. Kullanım Şekli (Dükkan/ Konut)

 

Cinsi

 

Takdir Bedeli

 

Not:

Anlaşma Bedeli

 

Borçları Toplamı

 

Mahs. Esas Bedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Yenileme Alanı bölgesinden konut veya iş yeri alma tercihinde bulunan hak sahipleri herhangi metrekarelik bir (1) adet bağımsız konut ile birlikte, isterse konuta tahsis edilecek bir (1) adet kapalı otopark yerini, iş yeri alma tercihinde bulunan hak sahipleri ise iş yerlerinin alanına göre tahsisi gereken sayı kadar kapalı otopark yerini de satın almış kabul edileceklerdir. Ancak talep edilen otopark sayısı projede bulunan otopark sayısını aştığı takdirde, otopark tahsisi kura usulü ile belirlenecektir.

 

4.      Belediye avan proje bütünlüğü içeriğinde kalmak ve hak sahiplerinin mülkiyet haklarında herhangi bir değişiklik yapmamak kaydıyla taşınmazların şekil, konum, statü, kullanım, alan ve yerlerini değiştirebilir, tevhid, ifraz, terkin işlemlerini yapabilir, şuyulandırabilir, kat irtifakı veya kat mülkiyeti esası içeriğinde yeniden şekillendirebilir. 

 

5. Konut alma tercihinde bulunup taşınmazında (bağımsız bir dairede/evde) ikamet eden ve İstanbul hudutları dâhilinde kendisine, eşi ve reşit olmayan çocuklarına ait müstakil oturabilecekleri konutları bulunmayan hak sahiplerine, taşınmazlarını belediyeye teslim ettikleri tarihten başlayarak, yeni konutlarını teslim alacakları tarihe kadar geçecek süre içersinde Fatih Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği miktarda kira yardımı belediyeler tarafından yapılacaktır.

 

6.      Taraflar arasında herhangi bir ihtilaf meydana geldiği takdirde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

 

7.      Hak (Tapu) sahipleri aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edeceklerdir.

    

7.1. Konut almayı, gerekirse borçlanmayı kabul ediyorum.                                  .... m2  

 

7.2. Dükkân (işyeri) almayı, gerekirse borçlanmayı kabul ediyorum.                    .....m2 

                                             

      7.3. Arsama/daireme/yapıma/müştemilatıma karşılık komisyonca takdir edilmiş olan ……. (……..)    YTL miktarı almayı kabul ediyorum.

 

 

 

 

Tapu Sahibi                            Fatih Belediyesi Adına                                  TOKİ Adına

Adı-Soyadı                                           Adı-Soyadı                                             Adı-Soyadı

 

    İmzası                                                İmzası                                                     İmzası

                                                                                             

 

 

 

EK: 1. Muvafakatname Ekleri:  

1.1. Yenileme Alanı Konut Satış Bedelleri

1.2. Yenileme Alanı İşyeri Satış Bedelleri

1.3.  Kayabaşı Konut Satış Bedelleri

1.4. Taşoluk Konut Satış Bedelleri

2.      Hak Sahibi Ekleri:

2.1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2.2. İkametgâh örneği

2.3. Tapu Senedi Aslı

2.4. TC Kimlik Numarası : ………….

 

Kaynak:http://www.fatih.bel.tr/kate_detay.asp?id=46&tur=387

FATİH REHBERİ ANA SAYFASINA DÖN

YORUMLAR:16 Mart 2004 Salı

Başkan Gürtuna, 'Fatih Spor Kompleksi'nin temelini attı

Büyükşehir Belediyesi'nin 'Her İlçeye Bir Spor Kompleksi' hedefi kapsamında Fatih'te yapımına başladığı spor tesisinin temeli, Başkan Gürtuna'nın da katıldığı bir törenle atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın "Her İlçeye Bir Spor Kompleksi" projesi çerçevesinde Fatih Vatan Caddesi kenarında yapımına başladığı spor tesisin temeli, Başkan Ali Müfit Gürtuna'nın da katıldığı bir törenle atıldı.

Törende İstanbul Vali Yardımcısı Şener Can, Fatih Kaymakamı Ahmet Ertan Yücel, Fatih Belediye Başkanı Eşref Albayrak, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Saadet Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı Türker Saltabaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Soydan, Fen İşleri Daire Başkanı Yunus Balta, İştirakler Daire Başkanı Hüseyin Akay, Sağlık Daire Başkanı Ahmet Zeki Şengil, Spor A.Ş. Genel Müdürü Ayhan Bölükbaşı ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Programda davetlilere hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna, İstanbul'a hizmet ederken, 'Klasik belediyecilik anlayışının ötesinde 21. yüzyılda yeniden şahlanan Türkiye'nin motoru" olma düşüncesiyle çalıştıklarını söyledi. Her ilçeye bir spor kompleksi projesi çerçevesinde İstanbul'un dört bir yanında dev spor tesisleri inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Gürtuna, şöyle konuştu;

"Lüks otellerde spor yapmaya imkanı olmayan halkımıza en lüks spor hizmeti en ucuza sunabilmenin gayreti içindeyiz. Bir yandan gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmaya çalışırken, bir yandan da spor yapma olanakları hazırlıyoruz. Geçen olimpiyatlarda Türkiye'nni aldığı 5 altın madalyanın 4'ünü belediyemizin sporcuları kazandı. Spor komplekslerimizde hergün 20 bin kişi spor yapıyor. İstanbul'u her alanda bir dünya markası yaparken, spor alanında da markalaştırmak istiyoruz."

Çok maksatlı dev bir spor kompleksi...
Temeli atılan Fatih Spor Kompleksi, olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonları, boks - güreş -halter ve uzak doğu spor salonları, duvar tenisi, sauna gibi birimleri bünyesinde toplayan kompleks yaklaşık 21 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Tesis 3 ana bina ve binaları birleştiren bağlantı binasından oluşuyor.

Fatih İlçesi sınırlarındaki kompleks surlara çok yakın olduğu için, tarihi değer taşıyan eski oluşumlara maksjmum koruma ve mimari saygı gözetilerek, yapının kat olarak bu surların en düşük noktasını geçmemesi sağlandı. İnşa edildiği bölge halkının kültürel ve sosyal yaşantısını zenginleştirecek proje, orta vadede; bölge yapısını, mimari yapılaşmayı ve beşeri çehreyi olumlu yönde etkileyecek. Senkronize su gösterilerinin yapılabileceği derinliğe sahip ender havuzlardan birisini bünyesinde bulunduran komplekste, aynı anda 700 kişi havuz müsabakalarını, bin 50 kişi de salon müsabakalırını izleyebilecek.

Panik merdivenleri ve acil kaçış koridorları ile tehlike anında kullanıcılarını en kısa zamanda tahliye edebilecek kompleks; gerek malzeme seçimleri, gerekse mimarisiyle modern bir görünüm sergileyecek. Şeffaf cepheleri, geniş giriş holleri ve etkileyici giriş yapısıyla kullanıcıları içeriye davet eden tesis; basketbol, voleybol, mini halı saha, tenis kortları gibi çevresindeki spor faaliyet alanlarıyla dışa dönük, çok fonksiyonlu bir spor tesisi özelliğine sahip...

Yönetim ve otopark için ayrı 2 binayı daha içerisinde barındıran tesiste, yönetim binası ayrıca çalışanlarının kullanabilecekleri jimnastik ve kondüsyon salonları da yer alıyor. Bunların dışında; yönetim binasında 170 metrekarelik konferans salonu, medya odası, video odası, kafeterya, hukuk ve muhasebe bölümleri, genel müdürlük bulunuyor.

3 bin 700 metrekarelik alana sahip katlı otopark tamamen yer altında ve 3 katlı. Üzeri yeşillendirilmiş otopark binası çevresi ve yakınındaki surlarla uyum içerisinde olacak. Toplam 123 araç kapasiteli otoparktan yönetim binasına orandan da bağlantı binası ile spor faaliyetlerinin yoğunlaştığı binaya geçiş mümkün.

Özürlü bir vatandaşın veya sporcunun tüm faaliyetlerden yararlanabilmesi, herhangi bir yardım almadan, tekerlekli sandalyesiyle, tüm tesisi dolaşabilmesi de sağlanacak. Kat asansörleri, rampalar, mekan organizasyonları ve bağlantı koridorları bu prensip göz önünde bulundurularak tasarlandı. Yeraltında katlı otopark acil durumlarda sığınak olarak kullanılabilecek teknik özelliklere sahip.

4 adet duvar tenisi odası (182,70 m2), aerobik - jimnastik .salonu (190.54 m2), uzakdoğu sporları salonu (190,54 m2). Boks - güreş - halter salonu (244,16 m* ve bunların yardımcı mekanlarıyla toplam spor salonları alanı Bin 600 metrekareyi buluyor. 50 m x 25 m boyutundaki olimpik yüzme havuzunun 880 metrekare havuz platosu var. Havuz platosundaki; serbest ve cebri duşlar, kamera platformları, oyun elektronik kontrol alanı, ışık - ses kumanda odası gibi mekanlarla hedeflenen fonksiyonel havuz müsabakalarının uluslararası standartlara ve ileri teknoloji ile gerçekleştirilip izlenebilmesini mümkün kılıyor.

Fatih spor kompleksi, bir bütün olarak düşünüldüğünde. Birden fazla sporun çok sayıdaki izleyici ve sporcu ile aynı anda gerçekleştirilebileceği, nitelikli mekanları ve fonksiyonel bir kurguyu içerisinde birleştiren modern bir yapı türünün öncülerinden olacak. Tesis, 2004 fiatları ile 15 trilyon liraya malolacak.

Birçok açık spor alanını hizmete açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda 4 adet spor kompleksini hizmete açarak spor alannıda önemli adımlar attı. 3 adet kompleksin de inşaatı ise hala devam ediyor. Bu spor kompleksleri İstanbul'u olimpiyatlara dönük olarak vazgeçilmez bir dünya kenti yapmayı amaçlıyor.