Filistin 1. Dünya savaşında varmı?

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Filistin yönetiminin 1 Dünya savaşına katılması ile ilgili arşivde yer alan belgeyi yayımladı.

Filistin 1. Dünya savaşında varmı?
16 Ekim 2023 - 17:33
Ünal’ın “Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihî bir telgraf...” notuyla yayımladığı belgede, Filistinli Arapların Birinci Dünya Savaşı'na giren Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdaafasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer aldı.

"DİN VE DEVLET İÇİN CAN VE MALIMIZI FEDA ETMEYE HAZIRIZ"
Yayımlanan söz konusu belgede şu ifadeler yer aldı:

ÖZET

Kudüs halkının Osmanlı Devleti'nin cihat ilan etmesinin ardından Mescid-i Aksa'da toplanarak vatan, din ve devletin korunması uğruna can ve mallarını feda etmeye hazır olduklarını bildiren telgrafı.

Mahreci: Kudüs
Numara: 18211
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Düvel-i muazamaya karşı i'lan-ı cihâd hakkındaki fetvâ-yı şerîfeyi muhtevî emr-i âlî-i telgrafilerinin vürûduyla beraber bugün memleketin ulemâ ve eşrâfi ve me'mûrîn ve Asâkir-i Osmaniye ve Ahâlî-i İslâmiye Harem-i Şerîf havlusunda cem' ve da'vet ve fetâvâ-yı şerîfe kadı ve müftü efendiler tarafından ihtifâlât-i fâika ile kırâ'at ve münderecâtı i'lân ve cihâdın fezâil ve mezâyâsı cümle hâzırûna ifhâm edilerek muhafaza-i dîn û devlet uğurunda fedâ-yı cân ve mâla hâzır ve müheyyâ olduklarını kemâl-i neşât ve hâhişle beyân eylemişlerdir. Müte'âkiben hâzırûn ve şu ihtifâle iştirak eden asâkir-i nusret-meâsir-i mülûkâne mûzika-i nişâne-i hamâset terennüm ederek muhteşem bir alay ile memleket içinde cevelân ile ve sancaklar ile kışla-i hümâyûna azîmetle orada dahi ulemâ ve hutebâ ve şu'arâ taraflarından hamâset-kârâne nutuklar ve du'âlar edilmiş ve o sırada tebe'a-i Osmaniye efrâd-1 gayr-i müslimesi dahi gelerek hissiyât-ı merbûtiyet ve sadâkatlarını izhâr eyledikleri gibi kışla-i hümâyûna da'vet olunan Almanya ve Avusturya konsolosları dahi zât-ı seniyye-i pâdişâhîye ta'zîmât ve muzafferiyet-i Osmâniye için temenniyât-i ihlâs-kârânede bulunmalarıyla kendi hükümdârlarına karşı da tarafımızdan tezkîr-i ta'zîmât ve muvâlât olunmuş ve ihtifâlât-ı mezkûre memleketde büyük bir hüsn-i telakkîye mazhariyetle hüsn-i hitâm bulunmuş olduğu ma'rûzdur.

Fî 5 Teşrîn-i sânî sene [1]330 Kudüs Mutasarrıfı Macid
18 Kasım 1914
BOA., DH.SYS., 123-12/35

YORUMLAR

  • 0 Yorum