Süleymaniye dönüşüm alanına mülteci akını

Fatih Belediyesinin denetim yapmadığı Mülk sahibi Başta KİPTAŞ'ın önlem almadığı metruk evler sığınmacılara yuva oldu ama hastalık herkesi tehdit ediyor

Süleymaniye dönüşüm alanına mülteci akını
08 Mart 2014 - 18:23

Küçükpazarda metruk binalarda aç ve hasta binlerce Suriyeli, afrikalı sığınmacı barınıyor

Savaş olan Ülkelerindeki çatışmalardan kaçan Suriyeliler,Afrikalılar  iş ve barınma umuduyla geldikleri İstanbul’da sokakta kalıyor. Şanslı olanlar Fatih’in tarihi bölgelerinde kentsel dönüşüm için boşaltılan binalara sığınıyor.

Soğuk ve hastalık bir yana açlıktan ölmemek için dilenmek zorunda kalıyorlar. İs­tan­bu­l’­un ta­ri­hi semt­le­riSu­ri­ye­li­le­rin sı­ğın­ma mer­ke­zi haline geldi. Fatihin özellikle Vefa ve Küçükpazar semtleri mültecilerle doldu taştı. Mülteciler yıkılmaya yüz tutmuş, harabe ve izbe yerleri ev olarak kullanıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Fatih’te çöken bir binadan 3 Suriyeli yaralı olarak kurtuldu.  Suriyeliler özellikle Süleymaniye Camii’nin yakınında yer alan Küçükpazar’da su ve banyonun olmadığı metruk evlere sığınarak hayata tutunmaya çalışıyor.SAL­GIN HAS­TA­LIK KOR­KU­SUKent­sel dö­nü­şüm pro­je­si kap­sa­mın­da bo­şal­tı­lan bi­na­la­ra yer­le­şen Su­ri­ye­li­ler oda­la­rı nay­lon­lar­la bö­le­rek bir ara­da ya­şı­yor. 9 oda­lı terk edil­miş bir apart­man­da 80 Su­ri­ye­li bir ara­da ka­lı­yor. Ço­cuk­la­rın bir kıs­mı ba­kım­sız­lık­tan has­ta­lan­mış du­rum­da. İm­kan­sız­lık­lar ne­de­niy­le te­davileri yapılmıyor. Ailelerin en büyük korkusu ise salgın hastalık. Uzun süre sokakta kalan 9 kişilik ailenin annesi Nevim Semira, “Çocuklarım sürekli hastalanıyor. Yemek bulamıyoruz. Şimdi havalar sıcak, fakat kış bastırınca ne yaparız bilmiyoruz. Bize yardım edenler soba verdi ama yakacak odun kömür yok” ifadeleriyle sıkıntılarını anlatıyor.Dİ­LEN­MEZ­SEK AÇ­LIK­TAN ÖLÜ­RÜZAi­le­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu di­len­ci­lik ya­pı­yor. So­ğuk ve has­ta­lık­la mü­ca­de­le bir ya­na, aç­lık­tan öl­me­mek için di­len­dik­le­ri­ni be­lir­ti­yor­lar. 8 çocuğuyla so­kak­ta kal­mak­tan­sa harabe eve sığındıklarını ifade eden Ve­lid Türk­me­ni “İş bu­la­mı­yo­ruz. Yet­ki­li­le­rin bi­ze yar­dım et­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Bu­ra­da su ol­ma­dı­ğı için ca­mi­de­ki çeş­me­le­ri kul­la­nı­yo­ruz. Elek­tri­ği mec­bu­ren ka­çak kul­la­nı­yo­ruz” di­yor.İş umu­duy­la ge­lip so­kak­ta ka­lı­yor­larTür­ki­ye­’ye sı­ğı­nan yak­la­şık 700 bin Su­ri­ye­li­’nin bir kıs­mı iş için İs­tan­bu­l’­un yo­lu­nu tu­tu­yor. İs­tan­bu­l’­da yak­la­şık 100 bin sı­ğın­ma­cı bu­lu­nu­yor. Bü­yük kıs­mı so­kak­ta ka­lı­yor ya da bod­rum kat­lar­da ya­şa­ma­ya ça­lı­şı­yor. Fa­tih, Bağ­cı­lar, Bah­çe­li­ev­ler, Kü­çük­çek­me­ce ve Ba­şak­şe­hir sı­ğın­ma­cı­la­rın en faz­la bu­lun­du­ğu yer­ler ara­sın­da.‘Durumları içler acısı’Kü­çük­pa­zar ve Ve­fa­’da bi­nin üze­rin­de Su­ri­ye­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen yar­dım­se­ver Ke­mal Hay­dar, “Bu böl­ge­ler­de Su­ri­ye­li sa­yı­sı art­tı. So­kak­ta kal­mak is­te­me­yen mec­bur bu iz­be terk edil­miş yer­ler­de ka­lı­yor. Du­rum­la­rı iç­ler acı­sı. Bir­ço­ğu di­len­ci­lik ya­pa­rak ge­çi­mi­ni sağ­lı­yo­r” di­yor.Su­ri­ye­li olun­ca ki­ra­lar ar­tı­yorSu­ri­ye­li­ler, yük­sek ki­ra üc­re­tiy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lı­yor. Bod­rum ka­t ki­ra­la­yan 11 ki­şi­lik ai­le­nin ba­ba­sı Mu­ham­med Ha­lef, “Bu­ra­yı önceden be­kar­la­ra 300 li­ra­ya ve­ri­yor­lar­mış. Biz is­te­yin­ce ki­ra 700 li­ra­ya çı­ktı. So­kak­ta kal­ma­mak için mec­bur tut­tuk. Ev­de ye­mek piş­mi­yor. Öy­le olun­ca da ço­cuk­lar ba­kım­sız­lık­tan sü­rek­li has­ta­la­nı­yor.”CİHAN ACAR - BUGÜN GAZETESİ

Bu haber 2380 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum