Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Yeni Kentsel Dönüşüm kararları Nasıl alınacak?

08 Kasım 2023 - 01:47

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UYGULAMA ALANLARI:
1.      REZERV YAPI ALANLARI (Alan Bazında Uygulama)
2.      RİSKLİ ALANLAR (Alan Bazında Uygulama)
3.      RİSKİ YAPILAR (Parsel Bazında Uygulama)
 
1.     REZERV ALAN İÇİN UYGULAMA SÜRECİ:
Rezerv yapı alanı resen Bakanlıkça belirlenebilir. TOKİ veya İdare tarafından da rezerv yapı alanı teklifinde bulunulabilir.
 
Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince de, rezerv yapı alanı ilanı talebinde bulunulabilir. Ancak, bu talebin, talebe konu taşınmazların maliklerinin tamamının muvafakati ile yapılması gerekir ve bu taşınmazların yüzölçümlerinin %25’inin mülkiyetinin, geliri dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere, Bakanlığın uygun gördüğü, bağlı veya ilgili kuruluşuna veya İdareye veya TOKİ’ye devrine muvafakat edilmesi gerekir.
 
Rezerv alan teklifi için gerekli belgeler:
 
a) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritasını,
b) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,
c) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,
 
Bakanlığımız:
 
a) Riskli yapılara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapmaya,
b) Bu alanlarda bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarmaya,
c) Aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürmeye,
ç) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye,
d) Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırmaya, payları ayırmaya veya birleştirmeye, Medenî Kanun uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmeye yetkilidir.
 
Riskli Yapı Tespitine İtiraz:
 
İtirazlar İl Müdürlüğüne yapılır. Yapılacak itiraz için gerekli belgeler:
 
- İtiraz gerekçesini belirtir bir dilekçe
- Tapu fotokopisi (Dilekçe eki)
- Kimlik fotokopisi (Dilekçe eki)
-Tapu Müdürlüğünden gelen tebligat örneği (Dilekçe eki)
 
 
 İl Müdürlüğümüze yapılan itirazlar 7 kişilik (4 tanesi üniversitelerden 3 tanesi Bakanlık bünyesinden) itiraz heyeti tarafından değerlendirilir, nihai karara bağlanır.
 
İstanbul’da şu an için 2 adet itiraz heyeti vardır.
 
Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. Bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.
 
Riskli Yapıların Yıktırılması:
 
İtirazı reddedilen ve itiraz süreci tamamlanan yapılara yıkım tebligatı yapılır. (Mevcut durumda İl Müdürlüğümüzce ilgili belediyelerine yıkım tebligatı yapmaları ve yıkım işlemlerini başlatmaları hususunda bildirimde bulunulmaktadır.) 
 
Ø Yıkım tebligatında maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir.
 
Ø 60 gün içerisinde yıktırılmayan yapılar için maliklerine 30 günden az olmak üzere 2. kez süre verilir.
 
Ø Bu sürede de maliklerince yapı yıktırılmadıysa riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.
 
1.     RİSKLİ ALAN OLARAK UYGULAMA SÜRECİ:
          Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca riskli alan ilan bazında uygulama yapılabilir. TOKİ, İdare (Belediyeler) veya söz konusu alanda taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri “riskli alan” ilanı için Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.
 
          Riskli alan ilanına konu yerin minimum 15.000 m2 olması gereklidir. Bakanlığımıza yapılan riskli alan ilanı teklifleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak, Bakanlar Kuruluna sunulur.
 
Riski alan teklifi için gerekli belgeler:
 
a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik rapor,
b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgiler,
c) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını, varsa uygulama imar planı,
ç) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesi,
d) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritası,
e) Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yer bilimsel etüd raporu,
f) Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeler.
 
 
2.     RİSKLİ YAPILAR İÇİN UYGULAMA SÜRECİ:
 
 
          Riskli Yapı Tespiti:
 
ØRiskli yapıların tespiti öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından masrafı kendine ait olmak üzere Bakanlığımızca lisanslandırılmış kuruluşlara yaptırılır. Tek bir malik tarafından bile kendi oturduğu binaya ilişkin olarak bu tespiti bedeli karşılığında yaptırabilir. (Risk tespit raporu almak üzere başvuru aşamasında 2/3 çoğunluk gerekli değildir.) Maliklerce yapılacak riskli yapı tespiti talebi, tapu belgesi ve kimlik belgesinin fotokopisi ile yapılır.
 
ØBakanlık ve İdareler de riskli yapı tespiti yapabilir.
 
ØRiskli yapılara ilişkin tespit, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binatlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.
 
ØLisanslı kuruluşlar hazırladıkları raporu en geç 7 gün içerisinde İl Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.
 
ØBirden çok parselde veya ada bazında uygulama yapmak gerektiğinde her bir yapı için ayrı ayrı risk tespit raporu hazırlanması ve İl Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
 
ØMüdürlüğe gelen risk tespit raporu teknik elemanlarca incelenir ve riskli yapılar ilgili tapu müdürlüğüne, belediyesine ve Bakanlığımıza bildirilir.
 
ØTapu müdürlüğü riskli olarak bildirilen yapı için tapuya şerh koyarak, ilgililerine iade-i taahhütlü tebligat yapar. Yapılan tebligatta, tebligat tarihinden sonra riskli yapı tespitine 15 günlük itiraz süresi olduğu bildirilir.
 
Kira Yardımı:
 
Riskli olarak tespit edilen yapılar için kira yardım talebinde bulunulabilir. Başvurular İl Müdürlüğüne yapılır. İl Müdürlüğü talebi Bakanlığa iletir.
 
Malikler için kira başvurusunda istenen belgeler:
 
§ Kira Talebi Dilekçesi
§ Riskli yapı bildirimi (tapu müdürlüğü tebligatı örneği) (Dilekçe eki)
§ Tapu fotokopisi (Dilekçe eki)
§ Nüfus cüzdanı fotokopisi (Dilekçe eki)
§ Banka IBAN numarası.
 
Kiracılar için kira başvurusunda istenen belgeler:
 
§ Kira Talebi Dilekçesi
§ Varsa riskli yapı bildirimi (tapu müdürlüğü tebligatı örneği) (Dilekçe eki)
§ Kira kontratı fotokopisi (Dilekçe eki)
§ Nüfus cüzdanı fotokopisi (Dilekçe eki)
§ Banka IBAN numarası.
 
 
Kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır.
 
Kira yardımı maksimum Aylık 600 Türk Lirasını ve yardım süresi ise 18 ayı geçemez.
 
Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir.
 
 
Krediler:
  
Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir.
Faiz Desteği Esasları:

  • Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar.
  • Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirir.
  • Banka kredi vermeyi uygun gördüğü hak sahiplerinin listesini Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça başvuru 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.
  • Faiz desteğinden yararlandırılacaklar Bankaya bildirilir.
  • Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenir.
Faiz Desteği Geri Ödemesi
  • Bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri, bankanın kullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık faiz desteği tutarlarını Bakanlığa bildirmesini takiben Bakanlıkça hesaptan gerçekleştirilir.
  • Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur.
  • Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski ile faiz desteği dışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir.
 
 
Kredi TürüFaiz Desteği OranıAzami Ödemesiz Dönem (Yıl)Azami Vade (Yıl)
Güçlendirme Kredisi%4210
Konut Yapım Kredisi%4210
İşyeri Yapım Kredisi%327
 Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.

KAYNAK: https://istanbul.csb.gov.tr/rezerv-yapi-alani-i-3121

KONU HAKKINDA BİR VİDEO ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZMv. Mustafa Demir açıklaması

YORUMLAR

  • 0 Yorum