Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

1. Dünya savaşında Kudüs halkı Osmanlı İle..

16 Ekim 2023 - 01:41

Kudüs halkının Osmanlı Devleti'nin cihat ilan etmesinin ardından Mescid-i Aksa'da toplanarak vatan, din ve devletin korunması uğruna can ve mallarını feda etmeye hazır olduklarını bildiren telgrafı.
Mahreci: Kudüs
Numara: 18211
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Düvel-i muazamaya karşı i'lan-ı cihâd hakkındaki fetvâ-yı şerîfeyi muhtevî emr-i âlî-i telgrafilerinin vürûduyla beraber bugün memleketin ulemâ ve eşrâfi ve me'mûrîn ve Asâkir-i Osmaniye ve Ahâlî-i İslâmiye Harem-i Şerîf havlusunda cem' ve da'vet ve fetâvâ-yı şerîfe kadı ve müftü efendiler tarafından ihtifâlât-i fâika ile kırâ'at ve münderecâtı i'lân ve cihâdın fezâil ve mezâyâsı cümle hâzırûna ifhâm edilerek muhafaza-i dîn û devlet uğurunda fedâ-yı cân ve mâla hâzır ve müheyyâ olduklarını kemâl-i neşât ve hâhişle beyân eylemişlerdir. Müte'âkiben hâzırûn ve şu ihtifâle iştirak eden asâkir-i nusret-meâsir-i mülûkâne mûzika-i nişâne-i hamâset terennüm ederek muhteşem bir alay ile memleket içinde cevelân ile ve sancaklar ile kışla-i hümâyûna azîmetle orada dahi ulemâ ve hutebâ ve şu'arâ taraflarından hamâset-kârâne nutuklar ve du'âlar edilmiş ve o sırada tebe'a-i Osmaniye efrâd-1 gayr-i müslimesi dahi gelerek hissiyât-ı merbûtiyet ve sadâkatlarını izhâr eyledikleri gibi kışla-i hümâyûna da'vet olunan Almanya ve Avusturya konsolosları dahi zât-ı seniyye-i pâdişâhîye ta'zîmât ve muzafferiyet-i Osmâniye için temenniyât-i ihlâs-kârânede bulunmalarıyla kendi hükümdârlarına karşı da tarafımızdan tezkîr-i ta'zîmât ve muvâlât olunmuş ve ihtifâlât-ı mezkûre memleketde büyük bir hüsn-i telakkîye mazhariyetle hüsn-i hitâm bulunmuş olduğu ma'rûzdur.
Fî 5 Teşrîn-i sânî sene [1]330 Kudüs Mutasarrıfı Macid
18 Kasım 1914
BOA., DH.SYS., 123-12/35

YORUMLAR

  • 0 Yorum