Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

Esmâu'l-Husnâ, Allahın isimleri

06 Mayıs 2021 - 17:29

Esmâu'l-Husnâ
 
En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. (A'raf:180)
"Allah O'dur ki kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler O'nundur" (Taha:8)
" De ki: ( İster Allah diye dua edin,ister Rahman deyin,hangisini deseniz, en güzel isimler hep O'nundur." (İsra:110)
R asûlulla h (s.a.v)  B uyurdular ki:
"Şüphesiz ki, Allah'a mahsus doksan dokuz isim vardır. Her kim bu (güzel) isimleri ihsâ eder (sayar, ezberler ve dilinin tesbihi haline getirirse) Cennete girer."
[Ebû Hüreyre (r.a) den ; Tirmizi, ibn Hibban ve Hakim]

Esmâu'l-Husnâ
Allah'ın bu isimlerine " sayılacak isimler " denir. Bu isimleri  ezberlemek , anlamlarını öğrenmek , zikrederken saymak ve dilin tesbihi haline getirmek gerekir.
1
"Allah"
O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek : AllaH
( 1:1) (3:18 ) (5:109)   (6:124)  (7:180)  (8:40)  (16:91) (20:8)  (57:5) (65:3)  (74:56)   (85:20 )
[İlk rakamlar ismin geçtiği Sure numarasını ikinci rakamlar ise Ayet numarasını göstermektedir.]

2
"er-Rahman"
Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada).
(1:3) (17:110) (19:58) (21:112) (27:30) (36:52) (50:33) (55:1) (59:22) (78:38)

3
"er-Rahîm"
Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette).
(2:163) (3:31) (4:100) (5:3) (5:98) (11:41) (12:53) (12:64) (26:9) (30:5) (36:58)

4
"el-Melik"
Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.
(20:114)   (23:116)  (59:23)  (62:1)  (114:2)

5
"el-Kuddüs"
Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
(59:23)  (62:1)
6
"el-Selam"
Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
(59:23)
7
"el-Mü'min"
Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı va'dinde sadık.
(59:23)
8
"el-Müheymin"
Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
(59:23)
9
"el-Aziz"
İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
(3:6) (4:158) (9:40) (9:71) (48:7) (59:23)  (61:1)
10
"el-Cebbar"
Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
(59:23)

11
"el-Mütekebbir"
Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
(59:23)

12
"el-Halık"
Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden, büyüklükte eşi olmayan.
(6:102) (13:16) (39:62) (40:62) (59:24)

13
"el-Bari"
Her şeyin aza ve organlarını birbirine uygun yaratan.
(59:24)

14
"el-Musavvir"
Tasvir eden ,  her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
(59:24)

15
"el-Gaffar"
Kullarının günahını örten, mağfireti çok,günahları bağışlayıcı.
(20:82)(38:66)(39:5)(40:42)(71:10)

16
"el-Kahhar"
Her şeye,her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.
(13:16)(14:48)(38:65)(39:4)(40:16)

17
"el-Vehhab"
Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
(3:8)  (38:9)  (38:35)

18
"el-Rezzak"
Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
(51:58)

19
 
"el-Fettah"
Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
(34:26)

20
"el-Alîm"
Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
(2:158) (3:92) (4:35) (24:41) (33:40)  (35:38)(57:6)

21
"el-Kabıd"
Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
(2:245)

22
"el-Basıt"
Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
(2:245)

23
"el-Hafıd"
Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.

24
"el-Rafi"
Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.

25
"el-Mu'iz"
İzzet veren, aziz kılan.
(3:26)

26
"el-Muzill"
Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
(3:26)

27
 "el-Semi"
Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
(2:127)  (2:137)   (2:256) (8:17)  (49:1)

28
"el-Basir"
Her şeyi gören.
(4:58)  (17:1)  (42:11)   (42:27)  (57:4)  (67:19)

29
"el-Hakem"
Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
(22:69)

30
"el-Adl"
Son derece adaletli olan.

31
"el-Latif"
En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.
(6:103) (22:63) (31:16) (33:34) (67:14)

32
"el-Habir"
Herşeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberi olan .
(6:18) (17:30) (49:13) (59:18) (63:11)

33
"el-Halim"
Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
(2:225) (2:235) (17:44) (22:59) (35:41)

34
"el-Azim"
Pek azametli olan, yüce.
(2:255) (42:4) (56:96)

35
"el-Gafur"
Çok bağışlayan, mağfireti çok .
(2:173) (8:69) (16:110) (41:32) (60:7)

36
"el-Şekûr"
Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
(35:30) (35:34) (42:23) (64:17)

37
"el-Aliyy"
Çok yüce.
(2:255) (4:34) (31:30) (42:4) (42:51)

38
"el-Kebir"
Pek büyük.
(13:9) (22:62) (31:30) (34:23) (40:12)

39
"el-Hafîz"
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afet  ve belâdan  koruyan.
(11:57) (34:21) (42:6)

40
"el-Mukit"
Bilen, tayin eden. Her yaradılmışın rızkını veren.

41
"el-Hasîb"
Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
(4:6) (4:86) (33:39)

42
"el-Celîl"
Azamet , ululuk sahibi olan.

43
"el-Kerîm"
Çok ikram edici
(27:40) (82:6)

44
"el-Rakîb"
Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
(4:1) (5:117)

45
"el-Mucîb"
Kendine yalvaranların isteklerini veren, dualarını kabul eden.
(11:61)

46
" el-Vasi' "
Lütfu bol olan, tüm niteliklerinde sonsuzluk derecesinde geniş olan.
(2:115) (2:261) (2:268) (3:73) (5:54)

47
"el-Hakîm"
Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli,  hikmet sahibi olan.
(2:129) (2:260) (31:27) (46:2) (57:1) (66:2)

48
"el-Vedûd"
Kullarını en fazla  seven,  sevilmeye en  layık olan.
(11:90)  (85:14)

49
"el-Mecîd"
Şanı, şerefi çok üstün olan.
(11:73)

50
"el-Ba'is"
Ölüleri dirilten ,  kabirlerden çıkaran.
(22:7)

51
"el-Şehîd"
Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
(4:79) (4:166) (22:17) (41:53) (48:28)

52
"el-Hakk"
Vacib'ul vücud olan,varlığı hiç değişmeden duran.
(6:62) (22:6) (23:116) (31:30)

53
"el-Vekil"
Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
(3:173) (4:171) (28:28) (33:3) (73:9)

54
"el-Kaviyy"
Pek kuvvetli.
(22:40) (22:74) (42:19) (57:25) (58:21)

55
"el-Metin"
Pek güçlü.
(51:58)

56
"el-Veliyy"
Mu'min kullarının dostu.
(3:68) (4:45) (7:196) (42:28) (45:19)

57
"el-Hamîd"
Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen.
(14:1) (14:8) (31:12) (31:26) (41:42)

58
"el-Muhsi"
Sonsuza kadar da  olsa, herşeyin sayısını bilen.

59
"el-Mubdi"
Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
(10:4) (10:34) (27:64) (29:19) (85:13)

60
"el-Mui'd"
Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
(10:4) (10:34) (27:64) (29:19) (85:13)

61
"el-Muhyi"
İhya eden, dirilten, can bağışlayan,sağlık veren.
(3:156) (7:158) (15:23) (30:50) (57:2)

62
"el-Mumit"
Canlı   mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
(3:156) (7:158) (15:23) (57:2)

63
"el-Hayy"
Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi
(2:255) (3:2) (20:111) (25:58) (40:65)

64
"el-Kayyum"
Yarattıklarının işini çeviren,  her işleneni bilen, evveli olmayan.
(2:255) (3:2) (20:111)

65
"el-Vacid"
İstediğini, istediği vakit bulan.

66
"el-Macid"
Kadri ve şanı büyük, kerem ve hoşgörüsü bol.

67
"el-Vahid"
Tek. Zat'ında, sıfatlarında, isimlerinde, ef'alinde ortağı ve benzeri olmayan.
(2:163) (5:73) (9:31) (18:110) (37:4)

68
"el-Samed"
Her şeyin muhtaç olduğu, fakat hiç birşeye muhtaç olmayan.
(112:2)

69
"el-Kâdir"
İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
(6:65) (36:81) (46:33) (75:40) (86:8)

70
"el-Muktedir"
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
(18:45) (54:42) (54:55)

71
"el-Mukaddim"
İstediğini öne getiren, öne alan.

72
"el-Muahhir"
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
(71:4)

73
"el-Evvel"
Her şeyden önce var olan.
(57:3)

74
"el-Ahir"
Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
(57:3)

75
"el-Zahir"
Varlığı sayısız delillerle açık olan.
(57:3)

76
"el-Batın"
Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.
(57:3)

77
"el-Vâli"
Evreni   ve evrendeki bütün olayları tek başına idare eden.

78
"el-Müteâlî"
Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.
(13:9)

79
"el-Berr"
Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
(52:28)

80
"el-Tevvâb"
Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
(2:37) (2:128) (4:64) (49:12) (110:3)

81
"el-Muntakîm"
Günahkarlara, adaletiyle, hakettikleri cezayı veren.
(32:22) (43:41) (44:16)

82
"el-Afuvv"
Affeden, mağfiret eden.
(4:99) (4:149) (22:60)

83
"el-Rauf"
Merhamet edici, pek şefkatli.
(3:30) (9:117) (57:9) (59:10)

84
"Mâlik'ül-Mülk"
Mülkün ebedi-ezeli sahibi.
(3:26)

85
"Zülcelâli ve'l İkrâm"
Hem azamet sahibi, hem fazl u kerem sahibi.
(55:27) (55:78)

86
"el-Muksit"
Hükümleri ve işleri  yerli yerinde olan.
(3:18)

87
" el-Cami' "
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
(3:9)

88
"el-Ganiyy"
Çok zengin, hiç birşeye muhtaç olmayan.
(2:263) (3:97) (39:7) (47:38) (57:24)

89
"el-Muğni"
Dilediğine zenginlik veren,  müstağni kılan.
(9:28)

90
" el-Mani' "
Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

91
"el-Darr"
Keder ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.

92
" el-Nafi' "
Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.

93
"el-Nur"
Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren, nur olan.
(24:35)

94
"el-Hadî"
Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
(25:31)

95
" el-Bedi' "
Örneksiz, misalsiz ve hayret verici alemler yaratan.
(2:117) (6:101)

96
 "el-Bakî"
Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
(55:27)

97
"el-Varis"
Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
(15:23)

98
"el-Reşîd"
Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.

99
"es-Sabûr"
Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan...

Celle Celâlühu.

Bu yazı 279 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum