Fatih ilçesi İmar Plan Uygulama Hükümleri

İstanbul-Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Raporu Plan Uygulama Hükümleri

Fatih ilçesi İmar Plan Uygulama Hükümleri
25 Eylül 2020 - 17:24
İstanbul-Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Raporu

Plan Uygulama Hükümleri

I. Plan Genel Hükümleri

I-1. Bu Plan; Plan Paftaları, Plan Açıklama Raporu, Plan Hükümleri ve Tarihi Yarımada Kültür ve Tabiat Varlıkları Yeraltı-Yerüstü Envanter Paftaları ve Listeleri (K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri) ile Kaynaklarla Mevcut ve Kayıp Eski Eser Araştırma Paftaları ve Listeleri (Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanteri) ile beraber ayrılmaz bir bütündür.

I-2. Koruma Bölgelerinde; farklı tipolojik özellikler gösteren alanlarda her tür tasarım ve uygulamayı yönlendirici, Tarihi Yarımadanın Tarihsel-Kültürel-Fiziksel ve Doğal Karakterine uygun, Geleneksel Mimari Kimliğinin sürekliliğini esas alan, bölge özelliklerini yansıtarak ve koruyarak sürekli kılan ve canlandıran kriterleri belirleyecek Genel Tipoloji Envanteri bağlamında hazırlanan Kentsel Tasarım Rehberleri ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları ve plan hükümlerinde belirtilen esaslara göre Kentsel Tasarım Projeleri yapılacaktır.

Kentsel Tasarım Rehberleri, Kentsel Tasarım Projeleri; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Projeler Daire Başkanlığı ile ilgili İlçe Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanması sonrası, İst 1 No’lu K. ve T.V.K.K. kararı alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanması ile uygulamaya geçilecektir.

Tarihi Yarımada tamamında Tescilli veya Kayıp Eski Eser yapılara dönük rölöve çizimleri, restitüsyon araştırmaları ve restorasyon projeleri doğrultusunda uygulama yapılabilir.

1.ve 2.Derece Koruma Bölgelerinde Kentsel Tasarım Projeleri 3 yıllık süre içinde hazırlanacak olup bu süre içinde hazırlanıp onanıncaya kadar bu plan hükümleri ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları ve plan hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile İst 1 No’lu K. ve T.V.K.K. kararı ile uygulama yapılabilir.

3. Derece Koruma Bölgelerinde ise Genel Tipoloji Envanteri, Kentsel Tasarım Rehberleri ve Kentsel Tasarım Projeleri hazırlanıncaya kadar, bölgenin plan eki K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ve Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanteri’nde yer alan ve literatüre girmiş eski eser yapılar ve/veya yakın çevresindeki 1.ve 2. Derece Koruma Bölgelerindeki eski eser yapıların tipolojik özellikleri dikkate alınarak, geleneksel mimari ve cephe devamlılığını sağlayacak biçimde koruma hükümlerinin ana çatısı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarında ve hükümlerinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılacaktır.

 

I-3. Koruma Bölgeleri Sınırları 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında Parsel-Sokak ölçeğinde revize edilerek kesinleştirilecektir. Bu alanlar K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanteri doğrultusunda kayıp eser ihyası yapılacak parsel ve yakın çevresi, korunacak ada, sokak, cephe vb. gibi alanların ilave edilmesi ile artırılabilir, genişletilebilir. Koruma Bölgeleri Sınırları ancak İst 1 No’lu K. ve T.V.K.K. kararı ile daraltılabilir.

I-4. Kentsel Çalışma Alanı, Kentsel Sosyal Altyapı ve Kentsel Teknik Altyapı Alanlarında; Tarihi Yarımada Siluetini-dokusunu zedeleyen büyük kitlesel yapılar yerine Tarihi Yarımadanın kimliğine uygun kontur-gabari-cephe özelliklerini yansıtan yapılar düzenlenecektir. Tip proje ile uygulama yapılamaz. Donatı alanlarında K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan anıt eser, sivil mimarlık örnekleri, kamu eline geçtikten sonra korumaya değer olmayan eklentilerinden arındırılarak restore edilecektir. Kayıp eserler ihya edilerek kullanılacak, envanter kaydı bulunmayan parsellerde çevre yapılanma değerleri aşılmayacak, yeni yapılacak binalarda ve mevcut yapılarda cephe özellikleri değiştirilerek rehabilite edilecek, bölgenin cephe karakteristiğini ve/veya sentezini yansıtan kentsel tasarım rehberlerinden faydalanılacaktır.

Planlama alanında yapılaşma şartları; yakın çevresindeki K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanteri, Geleneksel mimari ve kentsel doku göz önünde bulundurularak Tarihi Yarımada Siluetini olumsuz etkilemeyecek ölçüde, çevre yapılanma-irtifa değerlerini aşmayacak şekilde belirlenecektir.

I-5. Turizm Alanları Sınırları içinde kalan Turizm Merkezi ve Konaklama Tesis Alanlarında; Koruma Amaçlı İmar Planı Hükümleri ve Plan Notları geçerlidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşlerinin alınmasından sonra hazırlanacak avan projeler hakkında İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir.

I-6. Bu planda ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında belirlenen kentsel sosyal ve kentsel teknik altyapı alanları ve kentsel yeşil alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. Ölçek nedeni ile plana aktarılamayan donatı alanları 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında gösterilecektir.

I-7. Plan hükümleri doğrultusunda mevcut binaların faaliyeti ve dönüşüm süresi, bu planın onanması ile 10 yılı geçemez.

I-8. Tarihi Yarımada da, bu planın eki olan K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan anıt eser yapılar öncelikle asli fonksiyonu ile kullanılacaktır. Kullanılamaması durumunda ise içinde yer aldığı bölgenin ihtiyacı doğrultusunda asli fonksiyonuna yakın eğitim-sağlık-kültür-idari tesis gibi kamuya açık yeni işlevler verilebilecektir. Planda ölçek nedeni ile gösterilemeyen anıt eser yapılara getirilecek işlevler 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında kesinleştirilecektir.

I-9. Bu Plan eki Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan ve Tarihi Yarımada’da üst üste katman oluşturarak gelen kültür varlıklarının birlikte korunması esastır. Plan kararlarına-hükümlerine uygun olarak yaşayan üst kültüre ait eser ihya edilecektir. Yer altı ve yerüstü tarihi ve kültürel değerlerin birlikte korunması için üzerinde yaşayan üst kültüre ait mevcut veya kalıntısı bulunan eser yer alan parsellerde, yaşayan üst kültüre ait eserin korunması için, bu eserin restitüsyon ve restorasyonuna yönelik olanlar dışında herhangi bir kazıya izin verilemez. Bilimsel tespitler için yalnızca uzaktan algılama vb. teknolojik yöntemler kullanılacaktır.

I-10. Tarihi ve kültürel değeri olan eski eserlerin tespiti halinde bu eserler gerekli belgeleme çalışmaları yapılarak, bu plan eki K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ve Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanteri’ne eklenecek, eserin ve parselinin kullanımı hakkında İBB Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü görüşü alınarak İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu’nca alınacak karar doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

I-11. Kentsel-Sosyal Altyapı Alanları içinde, K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alıp planda ihyasına karar verilen eserlerde; İlçe Belediye Başkanlığı teklifi ile gerekli görüşler ve İBB Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü olumlu görüşü alınarak, hazırlanacak avan projeler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanması koşulu ile, bölge ihtiyacı için sağlık-eğitim-kültür amaçlı kullanımlara dönük işlev değişiklikleri yapılabilir.

I-12. Taşıt yolları genel ulaşım sistemini ve ortalama yol genişliklerini tanımlamakta, genel ulaşım şemasını göstermektedir. K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri’nin korunması doğrultusunda yol genişlikleri ve imar istikametleri 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında belirlenecektir. Planda belirtilen yol genişliğinden farklı olarak, kısmi daralma ve genişlemeler yapılabilir. Planlama alanındaki 1.ve 2. Derece Koruma Bölgelerinde özgün sokak dokuları korunacak ve geliştirilecektir.

I-13. İstanbul Boğaziçi Marmaray Tüp Raylı Geçiş Hattı Tarihi Yarımada kısmında Yenikapı Metro İstasyonu ile aynı alanda güzergahın entegrasyonu sağlanacak yüzey çıkışı ve ana istasyonu sur dışında Kazlıçeşme sahilinde yapılacak Yolcu Limanı ile entegre edilecektir. Tüp Geçiş güzergahı plan eki K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ve yeraltı arkeolojik değerler korunmak, eski eserlere zarar verecek uygulamalardan kaçınmak ve İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu’nun olumlu görüşü alınmak şartıyla; DLH İnşaat Genel Müdürlüğü, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü ve ilgili idareler koordinasyonunda kesinleştirilecektir. Mevcut Kazlıçeşme-Sirkeci DDY banliyö güzergahı yaya aksları ile desteklenmek şartı ile Yüzeysel Toplu Taşıma Sistemleri (Cadde Tramvayı) olarak düzenlenecektir.

I-14. Planda gösterilen tüm raylı sistemlere ait güzergah, istasyon noktaları şematiktir, ilgili proje çalışmaları sonrasında 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında kesinleştirilecektir.

I-15. Planda gösterilen ulaşım sistemi içindeki Yer Altı Toplu Taşım Aksları ve İstasyon Alanları ile Yer Altı Kavşak Çözümleri getirilen alanlarda, yapılacak kazılarda; bu çalışmalarda yer almayan eserlere ait olabilecek kalıntı çıkması halinde belgeleme çalışmaları yapılarak, korunması gerekli eski eser olarak tescil edilmesi durumunda; Yer Altı Müzeleri, Yer Altı Sergileme Galeri Terasları vb. çözümlemeler getirilecektir. Bu kapsamda yapılacak avan projeler İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu’nun olumlu görüşü alınmak şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak ve uygulamaya devam edilecektir.

I-16. Tarihi Yarımadanın siluetinin korunması için; plan eki Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan ve planlarda ihyasına karar verilen eski eserlerin orijinal yükseklikleri korunmak şartıyla, Kara Surları İç Koruma Alanı Sınırları içinde bina yüksekliği Hmaks:6.50m.yi, +50 rakım sınırları üstünde kalan alanlarda bina yüksekliği Hmaks:9.50 m.yi, +40 rakım sınırları üstünde kalan alanlarda bina yüksekliği Hmaks: 12.50m.yi geçemez. Tarihi Yarımada’da Hmaks:15.50m. aşılamaz. Planda gösterilen ana arterlerdeki ticaret alanlarında Fatih İlçesinde Fevzipaşa, Millet Caddelerindeki yukarıda verilen esaslara uyulmak şartıyla +50 rakım sınırları üstünde kalan alanlarda bina yüksekliği Hmaks:12.50m., +40 rakım sınırları üstünde kalan alanlarda bina yüksekliği Hmaks:15.50m.dir. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında, 1/500 ve 1/200 ölçekli Kentsel Tasarım Projelerinde; K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ve Tarihi Yarımada Silueti, doğal çevre, anıt eser ve koruma bölgesi komşuluğu ve görsel etki alanları vb. özellikler göz önünde bulundurularak irtifalar belirtilen değerlerin altında verilebilir.

I-17. Tarihi Yarımada içinde, metropoliten ve ulusal ölçekte etkinliği olan kamu ve özel sektöre ait Eğitim-Sağlık-Yönetim Tesisleri vb. gibi kamu hizmetine yönelik tesislerin yerleşmesine, mevcut birimlerin tevsiine izin verilemez. Ancak bu etkinlikteki mevcut birimler desantralizasyon süreci içinde Zemin ve Deprem Etütleri doğrultusunda hizmetlerin sağlıklı sürdürülmesi için takviye edilebilir.

Bu tür donatı alanları ile Plan Açıklama Raporunda ayrıntılı olarak belirtilen ve desantralize edilmesi kararı verilen fonksiyonların, 2’şer yıllık programlar halinde, etaplama yapılarak, planın onanmasından itibaren maksimum 10 yıllık süre içinde desantralizasyonu sağlanacaktır.

I-18. Planda genel olarak belirlenen Afet Durumlarında Kullanılacak Heliport Alanları dışında; merkezi özellik gösteren, yakın çevresinde sağlık, itfaiye, iletişim–haberleşme vb. tesislerin bulunduğu ve ulaşım alanları yakınındaki açık alan, meydan, yeşil alanların uygun noktalarında, kamu binalarının bahçe ve çatılarında, Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri korunmak şartıyla, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu olumlu görüşü alınarak, Heliport Yönetmeliğine uyulmak koşulu ile yükseltilmiş platform ve yapılaşma yapılmaksızın kamuya ait “Helikopter İniş-Kalkış Pistleri” (Heliport Alanı) düzenlenebilir.

I-19. Planlama alanının tamamı 1.Derece Deprem Bölgesidir. Parsel ölçeğinde yapılacak Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarında gerekli görülen önlemler alınarak Deprem Yönetmeliği şartlarına göre uygulama yapılacaktır. Zemin Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 6.14. maddesinde belirlenen esaslara uygun hazırlanacaktır. Plan ve plan notlarında belirtilen irtifa ve yoğunluklar Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları doğrultusunda gerekiyorsa düşürülecektir.

I-18. Planlama alanında K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan kültür varlıkları dışında; Deprem Yönetmeliğine aykırı yapılmış ve ömrünü tamamlamış veya tamamlama aşamasında bulunan yapılara tamir-bakım-onarım ruhsatı verilemez. Planda ve bu plana uygun hazırlanacak 1/1000 ölçekli planlarda fonksiyon değişikliği yapılmış yapılarda, yıkılarak yeniden yapılmadan veya mevcut yapı Deprem Yönetmeliğine göre (statik takviye esaslı tadilat vb.) uygun hale getirilmeden fonksiyon değişikliğine dönük ruhsat verilemez.

I-19. Planda getirilen fonksiyonlar dışındaki işlevlere; ilgili merkezi ve yerel idarelerce tadilat ve işletme ruhsatı, tamir-bakım-onarım ruhsatı verilemez.

I-20. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde, azınlık hayrat vakıfları vasfında, kamu–özel mülkiyete tabii anıt eser ve eski eser yapıların ve arsalarının (medrese, sıbyan mektebi, darülkurra, darülşifahane, tabhane, tekke, mektep, sebil, çeşme vb.) vakıf hayrat olanlar (903 sayılı kanunla kurulmuş vakıflar hariç), vakfiyelerindeki kayıtlar ve tapu evveliyat kayıtları ile bilimsel literatürde bilinen özgün kullanımlarına kavuşturulacaktır. güncelliğini yitirmiş, yok olmuş kullanımlara ait eski eserlerde ise öncelikle planda getirilen fonksiyonlar ile kullanılacak veya Vakıflar Genel Müdürlüğü, İBB Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü görüşü alınarak eğitim-sağlık-sosyal ve kültürel tesis vb. işlevlere dönük kullanılacaktır.

I-21. Kültürel ve doğal değerlere sahip alanların dışında, sosyal-kültürel amaçla tahsis edilen alanlardaki binaların bodrum katlarında veya bahçelerinin zemin altında zorunluluk arz etmesi durumunda ilgili kurum görüşleri alınarak kamuya açık yeraltı otoparkları düzenlenebilir.

I-22. Park ve Dinlenme Alanları, Kara Surları İç Koruma Yeşil Alanı, Kapalı ve Açık Spor Alanları, Kültür Park, Çocuk Bahçesi, Meydan, Kavşak Alanları içindeki Tarihi Yarımada Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanterinde yer alan Vakıf hayrat mülkiyeti dışındaki Kültür Varlıkları, Sivil Mimarlık Örnekleri kamu eline geçtikten sonra restore edilecek ve sosyal-kültürel amaçlı kullanılacaktır.

I-23. Sur içinde 12.07.1995 gün ve 6848 sayılı İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu Kararı ile alınan sit kararı sonrası, Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları ile verilen fonksiyon ve yapılanma koşullarına göre yapılan binalar fiziksel eskime veya yıkılma durumunda ve/veya plan onaylanıncaya kadar inşaat uygulamasına geçilmemiş olması durumunda bu plan kararlarına göre uygulama yapılacaktır.

I-24. 1/5000 Ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının İst. 1 No’lu K. ve T.V.K.Kurulu’na iletilmesinden sonra Geçici Yapılanma Koşullarına göre kamu yararı dışında karar verilemez.

I-25. Planda ve Plan notlarında belirtilmeyen konularda koruma aleyhine olmamak koşulu ile İstanbul İl İmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği şartları geçerlidir.

II. Koruma Bölgeleri

II-1. 1. Derece Koruma Bölgeleri

1. Derece Koruma Bölgeleri; Sur-i Sultani içi (Topkapı Sarayı ve çevresi), arkeolojik alanlar, külliyeler ve yakın çevreleri, önemli anıt eserler ve yakın çevreleri, geleneksel yol dokusu-mimari karakteri ve kültürel özellikleri günümüze kadar değişmeden korunmuş kentsel alanlar, hanlar bölgesi, sarnıçlar, çukurbostanlar, Kara ve Marmara surları, tarihsel öneme sahip meydanlar, tarihi ana arterler, bu bölge ve eserler ile yakın çevrelerinin 3. boyutu ile Tarihi Yarımada Silueti göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

1. Derece Koruma Bölgelerinde Kentsel Tasarım Rehberleri, Kentsel Tasarım Projeleri 3 yıllık süre içinde yapılacaktır. Anıt Eser ölçeğindeki 1. Derece Koruma Bölgelerinde, kentsel tasarım projeleri asgari anıt esere cephe veren sokaklar ölçeğinde yapılacaktır.

1. Derece Koruma Bölgelerinde; anıtsal eserler, korumaya değer olmayan eklentilerinden arındırılacak, geleneksel yol dokusu korunacak ve yaya yolu olarak işleyenler haricinde yeni yollar açılmayacak, koruma bölgelerini birbirine bağlayacak yaya güzergahları oluşturulacaktır. Boş veya eski eser bulunmayan parsellerdeki uygulamalar ise, koruma bölgesindeki tipolojik özelliklerine göre anıtsal eserin görsel ve topoğrafik etki alanındaki parsellere verilecek olan irtifaların anıt eserin orijinal saçak yüksekliğini aşmaması ve eserin görüntüsünü bozmaması şartıyla alan tamamında tarihi dokuyu canlandıran kentsel tasarım rehberleri doğrultusunda yapılacak olan kentsel tasarım projeleri; 3. boyutu da kapsayacak sokak siluetleri ve bölge-sokak-ada-parsel-yapı ölçeğinde detayları içerecek, tarihi yarımada silueti etkisi göz önünde bulundurulacaktır.

Bu alanlarda inşaat hakkı kazanılması ve arttırılmasına yol açabilecek tevhit ve ifraz yapılamaz. Bölgenin fiziksel sosyal kalitesini arttırma amacı ile donatı alanı oluşturmak için ist.1 No’lu K. ve T.V.K.Kurulu kararı ile tevhit ve ifraz yapılabilir.

Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde Yer Alan Anıt Eser, Sivil Mimarlık Örnekleri ve Kayıp Anıtsal Eserler ihya edilerek korunacaktır. Anıt Eser ve Sivil Mimarlık Örneklerinin yoğun olduğu alanlardaki sokaklarda yol kotları olabildiğince orijinal seviyesine getirilecektir.

Tescilli sivil mimarlık örneklerinde özgün kat adedi arttırılamaz.

Tarihi Yarımada Kültür ve Tabiat Varlıkları envanter kaydı bulunmayan parsellerde yapılaşma şartları bu plan hükümleri ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarına aykırı olmamak şartıyla, kentsel tasarım projesi ölçeğinde belirlenebilir. Bu tür parsellerde, bölgedeki restitüsyonu ve restorasyon uygulanacak tescilli eserlerin taşıyıcı sistemleri, bölgenin tarihi dokusuna uygun, özgün, geleneksel yapım tarzları, malzemeleri kullanılacaktır.

Özgün müstakil tescilli eski eser sivil mimarlık örneği yapılar orijinal biçimi ile korunacaktır. restitüsyonu ve restorasyon aşamasında kat mülkiyetine tabi olacak düzenlemeler ile mekan özgünlüğü değiştirilemez.

Bu alanlarda bölgenin sosyal-kültürel-geleneksel doku özelliklerini zedeleyici fiziksel yapılanma, teknik altyapı uygulamaları yapılamaz.

Sur-i Sultani Bölgesi:

q 12,07.1995 gün ve 6848 sayılı İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu kararı ile belirlenen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı içinde yer alan Topkapı Sarayı-Gülhane Parkı Saray Bahçesi ile tanımlanan Sur-i Sultani 1. Derece Koruma Bölgesinde yeni yapılaşma yasağı uygulanacaktır.

q Yalnızca Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanterinde yer alan, yaşayan üst kültüre ait tescilli anıt eser, sivil mimarlık örnekleri restitüsyonu ve restorasyonu yapılarak korunacak, bu tür yapılar Topkapı Sarayı fonksiyonu ile bütünleştirilerek kullanılacaktır. Bu alanda tescilli olmayan kayıp eserler ihya edilemez.

q Yaşayan üst kültüre ait eserin korunması için, bu eserin restitüsyon ve restorasyonuna yönelik olanlar dışında herhangi bir kazıya izin verilemez. Topkapı Sarayı ve yapıları dışında kalan alanda, saray yapılarına zarar vermeyecek, yalnızca uzaktan algılama vb. teknolojik yöntemlerden yararlanılarak bilimsel amaçlı arkeolojik tespitler yapılabilir.

Cankurtaran-Sultanahmet Kentsel Bölgesi:

q 12.07.1995 gün ve 6848 sayılı İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu kararı ile belirlenen Kentsel-Arkeolojik Sit Alanı sınırı içinde yer alan 1. Derece Koruma Bölgesinde yalnızca Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanterinde yer alan yaşayan üst kültüre ait tescilli anıt eser, sivil mimarlık örnekleri restitüsyonu ve restorasyonu yapılarak korunacaktır.

q Bu alanda tescilli olmayan kayıp eserler ihya edilemez. Bodrum kat ve derin temel kazısı yapılamaz.

q Bu bölgelerde plan eki K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanterinde yer alan kültür varlıklarının orijinal irtifaları korunacaktır.

q Yeni yapılaşmalarda Hmaks:9.50m. aşılmayacak, bölgenin geleneksel yapım tarzı ve orijinal malzeme ve tekniği dışındaki uygulamalara izin verilmeyecektir.

Süleymaniye-Zeyrek-Kumkapı-Fener Kentsel Bölgesi:

q Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan yaşayan üst kültüre ait tescilli-tescilsiz kayıp anıt eser, sivil mimarlık örneklerinin restitüsyonu ve restorasyonu yapılarak korunacak ve ihya edilecektir.

q Bu bölgelerde plan eki Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan kültür varlıklarının orijinal irtifaları korunacaktır.

q Yeni yapılaşmalarda Hmaks:9.50m.aşılmayacak, bölgenin geleneksel yapım tarzı ve orijinal malzeme ve tekniği dışındaki uygulamalara izin verilmeyecektir.

Hanlar Bölgesi:

q Bu alanlarda Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan kültür varlıklarının orijinal kontur ve gabarileri korunacak, korumaya değer olmayan eklentilerinden arındırılarak onarılacaktır.

q Kirletici olmayan geleneksel el sanatlarına yönelik üretim, toptan ve perakende pazarlaması, onarımı, sergileme ve eğitim birimleri ile birlikte geleneksel ticaret alanı olarak kullanılacaktır.

q Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan tescilli-tescilsiz ve yaşayan üst kültüre ait kayıp anıt eser, sivil mimarlık örneklerinin restitüsyonu ve restorasyonu yapılarak korunacak ve ihya edilecektir.

q Tarihi hanların orijinal avlu sistemi korunacak, orijinalliğini tamamlayan kayıp kısımları ihya edilecektir.

q Orijinal sokak dokusu ve kaplaması korunacak, farklı yol kaplaması yapılmayacak ve yaya ağırlıklı düzenlenecektir.

q Yeni yapılaşmalarda irtifa; komşuluğu parsel-ada-görsel etki alanındaki Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan kültür varlıklarının orijinal irtifa değeri dışında verilemez, bölgenin geleneksel yapım tarzı ve orijinal malzeme ve tekniği dışındaki uygulamalara izin verilmeyecektir.

Marmara-Haliç ve Kara Surları Bölgesi:

q Tarihi Yarımada’da Haliç, Marmara ve Kara Surları ve Su Hendeklerinin kayıp kısımları ihya edilebilirliği ölçüsünde tamamlanarak canlandırılacaktır.

q Marmara ve Haliç surlarına bitişik K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanterinde yer alan tescilli yapılar dışındaki yapılanmalar kaldırılacak, boşalan alanlar yeşil alan olarak değerlendirilecektir.

q Kara surları plan onama sınırı dışında yer alan su hendekleri arkeolojik çalışma ile temizlenecek, peyzaj düzenlemesi yapılarak surlar ile bir bütün olarak korunacaktır. Sura bitişik alanlardaki 1875 tarihli haritada yer alan günümüze kadar mevcudiyetini devam ettiren bostan alanları korunacaktır.

q Haliç, Marmara ve kara surlarının kültürel amaçlı kullanılması esastır. Sur duvarları, burçları, kapıları, su hendekleri İst. 1 No’lu K. ve T.V.K. Kurulu görüşü alınarak, kültürel fonksiyonlara kavuşturulacak, çevresindeki yeşil alan, arkeolojik sergileme-park alanları, sergi-seyir terasları, tema parkları gibi fonksiyonlar ile bütünleştirilecektir.

TASDİK SINIRI

Karasurları İç Koruma Alanı içerisinde kalan hiçbir yapının irtifası 6.50 m.’yi geçemez.

TASDİK SINIRI

Anıtsal Eserler ve Çevresi :

q Tarihi Yarımadada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan kültür varlıklarının orijinal irtifaları korunacak, eserin orijinal saçak kotunu geçmemek kaydıyla anıtsal eserin komşuluğundaki parseller ile görsel ve topoğrafik etki alanında bulunan parsellerde Hmaks:9.50 m. aşılmayacak, gerekirse altında da belirlenebilecektir.

II-2. 2. Derece Koruma Bölgeleri

Geleneksel yol dokusu, mimari karakteri ve kültürel özelliklerini günümüze kadar kısmen korumuş kentsel alanlar, kara surları iç koruma alanındaki doğal niteliğini korumuş bostan alanları, genellikle 1. derece koruma bölgeleri yakın çevresi, önemli anıt eserlerin yakın çevreleri ile meydanlar, bu bölge ve eserler ile yakın çevrelerinin 3. boyutu ile Tarihi Yarımada Silueti göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

2. Derece Koruma Bölgelerinde Kentsel Tasarım Rehberleri, Kentsel Tasarım Projeleri 3 yıllık süre içinde yapılacaktır. Anıt Eser ölçeğindeki 2. Derece Koruma Bölgelerinde, kentsel tasarım projeleri asgari anıt esere cephe veren sokaklar ölçeğinde yapılacaktır.

Plan eki Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan ve planda gösterilen kültür varlıklarının orijinal irtifaları korunacak, anıt eserlerin komşuluğundaki kültür varlığı bulunmayan parsellere verilecek olan irtifaların anıt eserin orijinal saçak yüksekliğini geçmemesi koşulu ile Hmaks:12.50m. aşılmayacaktır.

Olabildiğince yol genişliklerine müdahale edilmeyecek, envanterin olanaklı kıldığı ve yol açılması zorunlu hallerde yeni yollar açılabilecektir. Olabildiğince meydanlarda yaya ağırlıklı ulaşım çözümlerine gidilecektir.

2. Derece Koruma Bölgelerinde yapılacak kentsel tasarım projeleri; anıt eserler, anıt eser ve sivil mimarlık eserlerinin yoğun olduğu sokaklar öncelikli olmak üzere bölge-sokak-ada-parsel-yapı ölçeğinde 3.boyutu da kapsayacak detayları içerecektir. bu alanlar dışında kalan alanlarda aşamalı olarak sokak siluetleri çıkarılacak, tarihi yarımada silueti etkisi göz önünde bulundurulacaktır.

Anıt eser ve sivil mimarlık örneklerinin yoğun olduğu alanlardaki sokaklarda yol kotları olabildiğince orijinal seviyesine getirilecektir.

Tescilli sivil mimarlık örneklerinin yoğun olduğu ve/veya doku oluşturduğu adalarda eski eserin özgün kat adedi arttırılamaz.

Cankurtaran Kentsel Bölgesi:

q 12.07.1995 gün ve 6848 sayılı İst. 1. No’lu K.ve K.T.V.K. Kurulu kararı ile belirlenen Kentsel-Arkeolojik Sit Alanı sınırı içinde yer alan 2. Derece Koruma Bölgesinde yalnızca Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan tescilli-tescilsiz ve yaşayan üst kültüre ait kayıp anıt eser, sivil mimarlık örneklerinin restitüsyonu ve restorasyonu yapılarak korunacak ve ihya edilecektir.

q Bodrum kat ve derin temel kazısı yapılamaz.

q Plan eki Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan kültür varlıklarının orijinal irtifaları korunacaktır.

q Yeni yapılaşmalarda Hmaks:9.50m. aşılmayacak, bölgenin geleneksel yapım tarzı ve orijinal malzeme ve tekniği dışındaki uygulamalara izin verilmeyecektir.

Gedikpaşa-Nişanca-Küçükmustafapaşa-Zeyrek-Balat-Ayvansaray-Yalı-Samatya-Yedikule Kentsel Bölgesi:

q Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan tescilli-tescilsiz ve yaşayan üst kültüre ait kayıp anıt eser, sivil mimarlık örneklerinin restitüsyonu ve restorasyonu yapılarak korunacak ve ihya edilecektir.

q Bu bölgelerde plan eki Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan kültür varlıklarının orijinal irtifaları korunacaktır.

q Yeni yapılaşmalarda (+50 rakım haricinde) Hmaks:12.50m.aşılmayacak, bölgenin geleneksel yapım tarzı ve orijinal malzeme ve tekniği dışındaki uygulamalara izin verilmeyecektir.

II-3. 3. Derece Koruma Bölgeleri

Yapılaşması büyük ölçüde yenilenmiş olmakla beraber sivil mimarlık örnekleri ile anıt eserlerin seyrek olarak bulunduğu kentsel alanlar, kara surları iç koruma alanındaki doğal niteliğini kaybetmiş ancak yeni bir düzenlemeyle korunabilecek alanlar, bostan alanları ve kara surları iç koruma alanında doku özelliğini kısmen korumuş kentsel alanlar ile meydanlar, Tarihi Yarımada siluetini etkileyen 1. ve 2. Derece Koruma Bölgeleri arasındaki alanlar, Haliç ve Marmara kıyı alanları ve +50 rakım üstünde kalan alanlardır. Bu alanlarda yeşil dokusu korunacak, zenginleştirilecek kentsel dönüşüm ile geleneksel mimari-kültürel-doğal dokusu canlandırılacaktır.

3. Derece Koruma Bölgelerinde Kentsel Tasarım Rehberleri, Kentsel Tasarım Projeleri yapılacaktır. 3. Derece Koruma Bölgelerinde, kentsel tasarım projeleri asgari anıt esere cephe veren sokaklar ölçeğinde yapılacaktır.

Bu alanlarda anıt eserin komşuluğundaki parsellere verilecek olan irtifalar; anıt eserin orijinal saçak yüksekliğini aşmaması koşulu ile (+50 rakım haricinde) Hmaks:12.50m.dir.

Tescilli sivil mimarlık örneklerinde özgün kat adedi İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu kararı alınarak, çevre yapılanma şartları doğrultusunda arttırılabilir. planda gösterilen 3. derece koruma bölgelerinde geleneksel mimari öğelerle mevcut yapı cepheleri rehabilite edilecektir.

3.A. Koruma Bölgesi (Kısa Vadeli Dönüşüm Alanı) :

q 3.A Derece Koruma Bölgelerindeki kara surları iç koruma alanındaki doğal niteliğini kaybetmiş bostan alanları peyzaj projeleri ile düzenlenerek korunacak, doku özelliğini kısmen korumuş Eğrikapı-Edirnekapı-Topkapı Kaleiçi-Sulukule-Mevlanakapı-Silivrikapı-Yedikule gibi kentsel alanlar Tarihi Yarımada’nın geleneksel mimari kimliğine kavuşturulacaktır.

q +50 Rakım sınırları üzerinde kalan alanlarda Tarihi Yarımada siluet etkisi göz önünde bulundurulacaktır.

q Tarihi Yarımadada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan kültür varlıklarının orijinal irtifaları korunacak, eserin orijinal saçak kotunu geçmemek kaydıyla anıtsal eser komşuluğundaki parseller ile görsel ve topoğrafik etki alanında bulunan parsellerde (+50 rakım haricinde) Hmaks:12.50 m. aşılmayacak, gerekirse altında da belirlenebilecektir.

3.B. Koruma Bölgesi (Orta ve Uzun Vadeli Dönüşüm Alanı) :

q Tarihi Yarımadada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan kültür varlıklarının orijinal irtifaları korunacak, eserin orijinal saçak kotu geçmemek kaydıyla anıtsal eser komşuluğundaki parseller ile görsel ve topoğrafik etki alanında bulunan parsellerde Hmaks:12.50 m. aşılmayacak, gerekirse altında da belirlenebilecektir.

III. Arazi Kullanım Kararları

A. Konut Yerleşme Alanları

III-A-1. Konut Alanları

Planda belirtilen yoğunluk değerleri; plan amaç-hedef-ilkeleri doğrultusunda konut alanlarında doyurma yolu ile ulaşılacak nüfus değeri brüt yoğunluğa dönüştürülerek belirlenmiştir, 1/1000 Ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında; “konut lekesinin alanı (ha)x yoğunluk = nüfus” denklemini sağlayacak şekilde konut alanları nüfusu belirlenecektir. Ancak bu yoğunluk değerleri doyurma ile elde edilecek ortalama değerlerdir.Tarihi Yarımada silueti, cadde-bulvar kesitleri-siluetleri, Tarihi Yarımada Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri, Koruma Bölgeleri göz önünde bulundurularak plan notlarının 1.16 maddesi çerçevesinde, şehircilik ve planlama ilkelerine göre irtifalar belirlenecektir.

Planda belirtilen yoğunluk değerleri içinde yer alan yapı adalarındaki yoğunluklar homojen olmayıp, plan notlarında getirilen kısıtlamalara uyularak irtifa değerleri belirlenecek, 1/1000 ölçekli planlarda yapı adalarında verilecek yapılaşmalardan elde edilecek yoğunluk değerinden elde edilen nüfus toplamı, konut lekesinde verilen yoğunluk değerinden elde edilecek nüfus değerini aşamaz.

Haliç ve Marmara sahiline bakan ilk sıra adalarda irtifa Hmaks:9.50 m.yi geçemez.

Kara Surları İç Koruma Alanı sınırları içinde yer alan konut alanlarında, plan eki K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan kültür varlıklarının orijinal irtifaları korunacak, yeni yapılacak yapılarda İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu kararları gereğince Hmaks: 6.50 m.yi geçilmeyecektir.

Planda Getirilen Yoğunluk Bölgeleri:

Az Yoğun Konut Alanları : 200 ve 300 Ki/Ha Brüt Yoğunluklu alanlar

Orta Yoğun Konut Alanları : 400 ve 500 Ki/Ha Brüt Yoğunluklu alanlar

Yoğun Konut Alanları : 600 ve 700 Ki/Ha Brüt Yoğunluklu alanlar

Çok Yoğun Konut Alanları : 800 ve 900 Ki/Ha Brüt Yoğunluklu alanlar

Topkapı İETT Garajı alanında; gerek yakın çevresindeki gerek Tarihi Yarımada’daki kayıp eserlerden özgün yerinde ihya edilemeyen cami, medrese, sıbyan mektebi, çeşme, arasta, sivil mimarlık örnekleri ile geleneksel mahalle öğelerini içerecek şekilde Türk Mahallesi olarak Kentsel Tasarım Projesi ile düzenlenecektir.

B. Kentsel Çalışma Alanları

III-B-1. Yönetim Merkezleri

Yönetim Merkezleri Alanı içinde; Valilik ve ilgili birimleri, Kaymakamlık, Bakanlık İl Müdürlükleri, Adliye, Vergi Daireleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ve ilgili idari birimleri, Karakol vb. kamu kurum ve kuruluşlarına ait yönetimsel idari birimler yer alacaktır. Bu alanlarda yer alacak idari kurum ayrımı 1/1000 ölçekli planlarda belirlenecektir. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

Bu alanlardaki metropoliten alana hizmet veren mevcut Yönetim Merkezlerinin (İstanbul Adliyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü vb.) bir program dahilinde sur dışına desantralizasyonu sağlanacaktır. Bu alanlardan İstanbul Adliye binası kullanımlarının kalkması sonrasında İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak kültürel amaçlı kullanımlara ayrılacaktır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kullanımlarının kalkması sonrasında Mesleki Teknik Öğretim ve Araştırma Amaçlı Eğitim Alanı (Polis Okulu ) olarak kullanılacaktır.

III-B-2. Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları

Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Alanlar Yenikapı İSKİ Tesisleri alanıdır. Bu alanda; Tarihi Yarımada siluetini zedeleyen büyük kitlesel yapılar yerine kademeli yapılar düzenlenmek, açık kanalizasyon arıtma tesisleri yapılmamak şartıyla yeşil doku ağırlıklı düzenlemeler yapılacak, teknik gereksinimler doğrultusunda ayrılan yapı alanları dışında kalan alanlarda kamuya açık rekreasyon amaçlı düzenlemeleri yapılacaktır. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

III-B-3. Askeri Alanlar

Askeri alanlarda 2565 sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri geçerlidir. Gülhane Parkı ve Topkapı Saray bahçesi içinde yer alan askeri alanlarda, mevcut tescilli yapılar korunacak, ek yapı yapılmayacak, askeri alan kullanımlarının tamamının veya bir kısmının kalkması halinde bu alanlar İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak Topkapı Sarayı ve Gülhane Parkı ile bütünleştirilerek kültür, müze, gezi ve dinlenme alanları ve yeşil alanlar olarak düzenlenecektir. Ölçek nedeni ile planda gösterilemeyen askeri alan vasfındaki diğer alanlar, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir.

III-B-4. Elçilik Alanları

Elçilik Alanlarında; yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenme şartıyla yabancı ülke Elçilik, Konsoloslukları ve Elçilik diğer idari-kültürel-eğitim-lojman tesisleri yer alabilir.

III-B-5. Geleneksel Ticaret Alanları

Geleneksel Ticaret Alanları; yerel, metropoliten, ulusal ve uluslararası ölçekte tarihi ve kültürel dokuya bağlı ticaret-pazarlama, hizmet alanlarıdır. Bu alanlarda K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan kültür varlıklarının orijinal kontur ve gabarileri korunmak, korumaya değer olmayan eklentilerinden arındırılmak şartı ile; cam boyama, porselen ve seramik sanatı, el yapımı oyuncak, nakış, kumaş boyama, sedef kakma, geleneksel müzik aletleri, altın ve gümüş takı–telkari ve ev eşyaları, soğuk bakır el işçiliği, Oltu taşı-lületaşı vb. her tür doğal taş işleme, hat, ebru, tezhip, minyatür, kitap ciltleme ve onarımı, çerçeve, resim, heykel, ahşap el işçiliği, hediyelik eşya, halı, kilim, el örgüsü, hasır sepet ve kutu, bakırcılık, küçük çaplı matbaa ve baskı işleri, nargile–pipo imalatı vb. gibi kirletici olmayan geleneksel el sanatları üretimi-toptan ve perakende pazarlaması-onarımı-sergileme ve eğitim birimleri, perakende ticaret birimleri, mefruşat-tekstil ve konfeksiyon ürünleri-konfeksiyon model,teknik gelişimi eğitimi birimleri- imalat makineleri ve yedek parçaları hariç tekstil ve konfeksiyon yan ürünlerine ait depolama gerektirmeyen toptan ve perakende ticaret birimleri, iş hanları, yeme-içme faaliyetlerine dönük çayevi, geleneksel ve yöresel mutfak kültürünü yansıtan lokanta, kafeterya, nargile salonları, geleneksel dinlenme amaçlı hizmet birimleri, resmi kurumlar, banka ve finans kurumları, geleneksel kültürel tesisler, geleneksel müzik çeşitleri eğitimi-dinletisi yapılacak kültürel birimler, bölgenin karakterine uygun geleneksel kültür öğelerinin korunması, yaşatılması, eğitimi, araştırılması gibi konularda çalışmalar yapacak dernek, vakıf, sivil toplum örgütleri yer alabilir. Planlarda belirlenen geleneksel ticaret alanları içinde yer alan bölgelerde ve hanlarda; yukarıda belirtilen alt fonksiyonların yer alacağı, ihtisaslaşma bölgeleri-sokakları-hanları kentsel tasarım projeleri ölçeğinde yapılacak çalışmalarda belirlenecektir. Belirlenen ihtisaslaşma doğrultusunda hanların içinde yer alan farklı alt sektörlere ait işlevlerin desantralizasyonu, uygun işlevlerin yer seçimi için gerekli, kısıtlayıcı ve teşvik edici önlemler ilgili birimlerce alınacaktır.

Hanların orijinal avlu sistemi korunacak, ortak amaçlı açık alan kullanımlarına ayrılacak ve üstleri kapatılmayacaktır.

Hanlarda ve avlularında K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan Mescitler korunacaktır.

Kapalıçarşı sokaklarındaki özel mülkiyete tabi parsellerde ana yapıya eklenti yapılmaksızın sergi tezgahı olarak kullanımlar yer alacak, kapalı hacimli yapı yapılmayacaktır.

Bu alanlardaki orijinal sokak dokusu ve kaplaması korunacak, farklı zemin kaplaması yapılmayacaktır.

Bu alanlardaki tarihi hanlarda; İlçe Belediye Başkanlığı görüşü alınmak ve İst. 1 No’lu K. ve T.V.K. Kurulu’nca uygun görülmek şartı ile, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının onanmasından sonra avan projesi hakkında İst. 1 No’lu K. ve T.V.K. Kurulu kararı alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanmak şartı ile, kamu eliyle veya özel mülkiyette geleneksel el sanatları imalatını canlandıran tematik işlevleri ve bu ürünlerin pazarlama faaliyetlerini içeren kültürel tesisler de yapılabilir.

Bu alanlarda Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanter kaydı bulunmayan parsellerde, yapılaşma şartları bu plan hükümleri ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarına aykırı olmamak şartıyla kentsel tasarım projeleri ile düzenlenecektir. Bu alanlarda özgün cephe karakteristiği devam ettirilecek olup bölgenin geleneksel yapım tarzı ve orijinal malzeme-teknik dışında uygulamalara izin verilemez.

III-B-6. İkinci Derece Ticaret Alanları

2. Derece Ticaret Alanları; Geleneksel Ticaret Alanları çevresinde yer alan bölgelerdir. Bu alanlarda; turizme yönelik perakende ticaret alanları ve bu birimlere hizmet eden konaklama tesisleri, oteller, lokanta, kafeterya, çayhane gibi yeme içme faaliyetlerine dönük birimler, turizm acentesi, kitapevi gibi hizmet birimleri, depolama faaliyeti gerektirmeyen ticaret türleri, perakende ticaret, hizmet, geleneksel el sanatları üretim-pazarlama-sergileme birimleri, büro, iş hanları, resmi kurumlar, banka ve finans kurumları, kültürel tesisler yer alabilir.

2. Derece Ticaret alanlarından Cağaloğlu bölgesinde; büyük çaplı matbaa, kağıt ve kağıt ürünlerine yönelik depolama ve toptan satış ürünlerine ait alanlar desantralize edilecek, tebrik kartı, davetiye, broşür basımı gibi depolama içermeyen butik tarzı küçük çaplı imalat ve satış birimleri yer alacaktır. Ayrıca bu alanda Bab-ı Ali ismi ve kullanımına uygun fikir ve düşünce merkezi olma özelliğini yansıtan; gazete-kitap-dergi yazar ve çizerleri ile yöneticileri için büro, kütüphane, dernek, sosyal ve kültürel tesisler, ulusal ve uluslararası fikir ve düşünce adamları misafirhanesi vb. yer alabilir.

III-B-7. Üçüncü Derece Ticaret Alanları

Planda gösterilen 3. Derece Ticaret Alanlarında; perakende ticaret ve hizmet,konut fonksiyonları yer alabilir. Turizm fonksiyonu yer alamaz. Yalnızca Eminönü ilçesi sınırları içinde Ordu-Divanyolu, Fatih ilçesi sınırları içinde Millet caddelerinden cephe alan ilk sıra parsellerde mevcut-yasal-iskanlı otellere izin verilebilir. Bu alanlarda konut, perakende ticaret, hizmet, çok katlı mağaza, büro, iş hanları, yeme-içme faaliyetlerine dönük çayevi, lokanta, kafeterya gibi hizmet birimleri, resmi kurumlar, banka ve finans kurumları, kültürel tesisler yer alabilir. Bu alanlarda üst katlarda konut fonksiyonu yer alabilir.

Bu alanlarda yer alan mevcut otel-konaklama tesislerinin işletme ruhsatları 1/1000 ölçekli planların onanmasından sonra ilgili birimlerce belirlenecek süre içinde iptal edilerek fonksiyon değişiklikleri sağlanması için gerekli önlemler alınacak, yaptırımlar ve kısıtlamalar getirilecektir.

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ blokları) desantralize edilecek, boşalan alan Süleymaniye ve Zeyrek kentsel dokuları ile bütünleştirilerek bölge yapılaşma koşulları ve irtifasında kademeli olarak düzenlenecek ve Atatürk Caddesinden görünümündeki silueti Hmaks: 9.50 m. irtifasını aşmayacak şekilde prestij konut alanı olarak düzenlenecektir.Bu alanda yalnızca Atatürk Bulvarı cephesinde, Hmaks=6.50m. yükseklik aşılmaksızın Geleneksel yapım tarzı ile özgün yapı formunda Tarihi Arasta mimarisinde-derinliğinde düzenleme yapılacaktır. Bu alan kentsel tasarım projesi veya yarışma projesi ile düzenlenecek, avan projesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanması şartı ile uygulama yapılacaktır.

III-B-8. Dördüncü Derece Ticaret Alanları (Semt Ticaret Alanları)

4. Derece Ticaret Alanları semt ölçeğinde ticaret çekirdekleridir. Bu alanlarda bir semt ticaret ünitesindeki perakende ticaret birimleri yer alabileceği gibi konut birimleri de yer alabilir. Konaklama fonksiyonu yer alamaz. Bu alanlarda Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanteri bulunan parsellerde mevcut kontur ve gabarileri korunacak, diğer parsellerde bölgenin geleneksel dokusunu yansıtacak şekilde malzeme ve tipolojilere uygun oranlar kullanılarak, yapılaşma şartları bu plan hükümleri ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarına aykırı olmamak şartıyla kentsel tasarım projeleri ile düzenlenecektir.

4. Derece Ticaret Alanlarından Kumkapı-Fener bölgesi ticaret alanları; yalnızca ev pansiyonculuğu içeren konaklama, tarihi ve kültürel turizme hizmet verecek perakende ticaret, hediyelik eşya satış, geleneksel el sanatları üretim-pazarlama-sergileme birimleri, yeme-içme faaliyetlerine yönelik birimler ağırlıklı olarak yer alacaktır.

4. Derece Ticaret Alanları dışında; konut+ticaret alanları 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecek ve bu alanlarda yalnızca zemin katta perakende ticaret birimleri yer alacaktır.

III-B-9. Türk Telekom Santral Alanları

Türk Telekom Santral Alanlarında yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

III-B-10. Belediye Hizmet Alanları

Belediye Hizmet Alanlarında Belediye Teknik Altyapı ve Yönetim Hizmet Birimleri yer alacak, teknik gereksinimler doğrultusunda düzenlemeler yapılacaktır.

Kumkapı Belediye Hizmet Alanındaki balık hali sur dışına desantralize edilecek, bu alanda İstanbul ve Tarihi Yarımada deniz ulaşım payının artırılması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca geliştirilecek Tarihi Yarımada kimliğine uygun deniz ulaşım türleri-sistemlerine ait, teknik eğitim ve hizmet alanları, geleneksel deniz tekneleri sergi birimleri yer alabilir. Kentsel tasarım projesi ölçeğinde düzenlenerek ulaşım transfer merkezi alanı ile entegre edilecektir.

Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

III-B-11. İtfaiye Alanları

İtfaiye Alanlarında; teknik gereksinimler doğrultusunda düzenlemeler yapılacaktır. Planda gösterilen itfaiye alanları dışında ölçek nedeni ile plana aktarılamayan mahalle ölçeğinde küçük ölçekli itfaiye mıntıka şeflikleri 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

III-B-12.Konaklama Tesis Alanları

Konaklama Tesis Alanlarında; Tarihi Yarımadanın tarihsel-kültürel-fiziksel ve doğal kimliğine yakışır, bölgesel kalkınmaya, fiziksel ve ekonomik gelişmeye, sosyal açıdan canlılık getirici prestijli 1. sınıf konaklama tesisleri yer alacaktır.

Yedikule DDY Atölyeleri, Eminönü Sirkeci DDY alanında yapı yoğunluğu arttırılmamak koşuluyla, plan notlarının I.4. maddesi kapsamında belirlenen yapılanma şartları çerçevesinde konaklama tesis alanı olarak kullanılacaktır. Bu alanların sınırları ve yapılaşma şartları 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecek, bu plan hükümleri ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarına aykırı olmamak şartıyla kentsel tasarım projeleri ile düzenlenecektir.

Konaklama Tesis Alanlarında kentsel tasarım projelerinin onanmasından sonra hazırlanacak avan projeler, İst.1 No’lu K.ve T.V.K.Kurulu kararı alınmak koşuluyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacaktır.

III-B-13.Konaklama+Konut Alanları

Konaklama+Konut alanlarında; konut alanları ve ev pansiyonculuğu yanında küçük ölçekli konaklama birimleri, butik oteller, pansiyon, uluslar arası ve ulusal sanatçı-bilim adamı misafirhaneleri, turizm acentesi, gezgin kulüpleri, kitapevi gibi hizmet birimleri, sanat evleri, kütüphane, geleneksel küçük el sanatları atölyeleri gibi kültürel birimler yer alabilir.

C. Açık ve Yeşil Alanlar

III-C-1. Parklar ve Dinlenme Alanları

Park ve Dinlenme Alanları; arkeolojik sergileme-açık hava müzesi, parklar,gezi ve dinlenme alanları, manzara parkları-seyir terasları vb. olarak kullanılacaktır. Bu alanlarda ekolojik etütler yapılarak mevcut yeşil doku korunacak, gerekli ise peyzaj kalitesi artırılacaktır.

Yeşil alanlardaki düzenlemeler kentsel tasarım projesi ile yapılacak, bu alanlarda Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanterinde yer alan tescilli sivil mimarlık örnekleri, restitüsyonu ve restorasyonu yapılmak şartıyla sosyal-kültürel amaçlı kullanılacaktır.

Bu alanlarda yapılacak düzenlemelerde Tarihi Yarımadanın kimliğine uygun, kentsel tasarım rehberlerinde belirlenen hususlar doğrultusunda; peyzaj düzenlemeleri ile Tarihi Yarımada ve İstanbul ile özdeşleşen bitki ağaç türleri ve kent mobilyaları kullanılacaktır.

Park ve Dinlenme Alanlarından Gülhane Parkı ve Semt Parkları, Marmara ve Haliç sahilindeki yeşil alanlar için kentsel tasarım projesi ölçeğinde düzenleme yapılacaktır.

Vakıf Gureba Hastane Bahçesi yeşil dokusu korunacak, yapı yapılmayacaktır.

Park ve Dinlenme Alanları tabii zemin altında yapılacak Yeraltı Otoparklarında plan notlarının III.E.5. maddesi şartlarına uyulacaktır.

III-C-2. Kara Surları İç Koruma Yeşil Alanı

T.K. ve T.Varlıkları İstanbul Bölge Kurulunun 25.09.1987 gün ve 4076 sayılı kararı eki 1/1000 ölçekli Kara Surları Koruma Planına göre geçirilen sınır ile kara surları arasında kalan alanın Millet Caddesi güneyinde kalan yeşil alanlardır. Bu alanlarda kamu eli ile; alanda yer alan tescilli anıt eser ve sivil mimarlık örnekleri ve ihya edilecek kayıp eserler İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu olumlu görüşü alınarak, kültürel fonksiyonlara kavuşturulacaktır. Yeşil alan, arkeolojik sergileme-park, sergi-seyir terasları,gezi ve dinlenme alanları gibi kullanımlar ile bütünleştirilerek kamu yararına kullanılması esastır. Bu alanlarda yaya düzenlemeleri ve meydanlar ile surların algılanması sağlanacak, çevresindeki yaya aksları ve meydanlar ile bütünleştirilecektir.

Bu alanlarda hazırlanacak kentsel tasarım-peyzaj projelerinde, Tarihi Yarımadanın kimliğine uygun, ekolojik etütler yapılacak, mevcut yeşil dokusu korunarak, Tarihi Yarımada ve İstanbul ile özdeşleşen bitki ağaç türleri ile peyzaj kalitesi zenginleştirilecek, mevcudiyetini devam ettiren tarihi bostan alanlarının tarımsal karakteri korunacaktır. Kentsel tasarım projesinde belirlenen alanlarda, maks KAKS:0.03 ve Hmaks: 4.50m., tek katlı ve 250 m2 inşaat alanını aşmayan çayevi, kafetarya, büfe yapılaşmasına izin verilebilir.

III-C-3. Çocuk Bahçeleri ve Oyun Alanları

Çocuk Bahçeleri ve Oyun Alanlarında; yapılacak düzenlemelerde Tarihi Yarımadanın kimliğine uygun, peyzaj düzenlemeleri ile Tarihi Yarımada ve İstanbul ile özdeşleşen bitki ağaç türleri, kent mobilyaları kullanılacaktır.

III-C-4. Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları

Kapalı ve Açık Semt Spor Alanlarında; planda belirlenen kapalı ve açık semt spor alanları ayırımı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir. Kapalı spor alanlarında yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

III-C-5. Botanik Bahçesi Alanları

İstanbul Üniversitesi alanı içindeki Botanik Bahçesi işlevi korunacak mevcut yapılara ilave yapı yapılmayacak ve yeşil dokusu korunacaktır.

III-C-6. Kültür Park Alanı (Bölge Parkı)

Tarihi Yarımadanın kimliğine ve geleneksel mimarisine uygun olarak projelendirilecek, kentsel tasarım projeleri ile düzenlenecektir. Bu alanlarda geleneksel el sanatları imalatına yönelik sembolik birimler ve pazarlama-eğitim birimleri, açık ve kapalı sergi alanları, tarihi çevreyi tanıtıcı ve canlandırıcı etkinlik alanları, tema parkları, kültür evleri, resim-heykel-minyatür-hat-tezhip-ebru vb. atölyeler, rekreasyon alanları, botanik bahçesi,nikah dairesi-düğün salonu ses ve ışıklı görsel etkinliklere dönük açık alanlar, açık otoparklar, İstanbul Metrosu Taksim-Yenikapı, Yenikapı-Bağcılar Metro Hattı güzergahına ait teknik gereklilik arz eden yer altı yapılarına ait servis çıkışları, üst yapılar yapılabilir .

Bu alanda; 221 pafta-845 ada–4,5 parseller, 210 pafta -842 ada-22-27-28-29-30-31 parseller, 207 pafta-993 ada-5-6-14-15-16-17-18-19 sayılı parseller öncelikle kamulaştırılacak, Yenikapı Metro Merkez İstasyonuna ait sığınak-depo-otopark olarak yeraltında düzenlenmek, yüzeyde ise yer altı yapıları çıkışı ile açık yeşil alanlar olarak düzenlenecek ve kültür park alanı ile bütünleştirilecektir.

Bu alanlarda; hazırlanacak kentsel tasarım-peyzaj projelerinde, Tarihi Yarımadanın kimliğine uygun, kentsel tasarım rehberlerinde belirlenecek kent mobilyaları kullanılacak, ekolojik etütler yapılacak, mevcut yeşil dokusu korunarak, Tarihi Yarımada ve İstanbul ile özdeşleşen bitki ağaç türleri ile peyzaj kalitesi zenginleştirilecek, mevcudiyetini devam ettiren tarihi bostan alanlarının tarımsal karakteri korunacaktır.

Bu alanda Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan, gerek yakın çevresinde gerek Tarihi Yarımada’da kayıp eserlerden özgün yerinde ihya edilemeyen cami, medrese, sıbyan mektebi, çeşme, arasta, sivil mimarlık örnekleri vb. gibi ihyası yapılamayan anıt eser, sivil mimarlık örneği ve kayıp eser yapılar öncelikle ihya edilerek kültürel amaçlı işlevlere kavuşturulacaktır. Bu alanda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecek, maks KAKS:0.10 aşılmamak şartıyla, Hmaks:iki katlı yapılaşmaya izin verilebilir.

III-C-7. Arkeolojik Sergileme-Park Alanları

Bu alanlarda bölgede yapılmış arkeolojik kazı sonrası ortaya çıkarılan kalıntıların sergilenmesi amacı ile yapılacak düzenlemeler ile park,yeşil alan olarak kullanılacaktır.Mevcut kalıntıların sergilenmesi, ışıklandırılması, korunması amacı ile şeffaf sökülüp takılabilir öğelerle sınırlandırılması ve üstlerinin kapatılması İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu’nca uygun görüş alınarak yapılabilir.

III-C-8. Mezarlık+Hazire Alanları

Bu alanlarda, mevcut yeşil doku korunacak, gerekli ise yeşil kalitesi yenilenecek, yeşil dokusu yok olmuş mezar alanlarına servi dikilerek ağaçlandırılacaktır. Türbe, hazire ve mezarlıklar mevcut orijinal duvarları ile birlikte korunacak, kısmen mevcut veya olmayan duvarlar orijinal malzeme-biçim-oranında tamamlanarak duvarla çevrilecektir. Bu alanlardaki eski mezarlık ve hazirelerde; eski mezar taşları-kitabeler restore edilecek, bakım ve onarımları yapılacak, eksik mezar taşları ve kitabeler tamamlanacak ve alanlarda kentsel tasarım rehberlerinde tanımlanan ölçü-malzeme-biçimlerde bu tür manzum eserleri tanımlayıcı panolar yer alacaktır.

D. Kentsel Sosyal Altyapı Alanları

III-D-1. İlköğretim Öncesi Eğitim (Kreş) Alanları

İlköğretim Öncesi Eğitim (Kreş) Alanlarında; Anaokulu İlköğretim Öncesi Eğitim-Kreş yapılacaktır. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

III-D-2. İlköğretim Tesisleri Alanları

Planda belirtilen İlköğretim Tesisleri Alanlarında; İlköğretim Tesisleri yapılacaktır. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

III-D-3. Ortaöğretim Tesisleri (Lise) Alanları

Ortaöğretim Tesisleri Alanlarında; Lise, Anadolu Lisesi gibi Ortaöğretim Tesisleri (lise) yapılacaktır. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

III-D-4. Mesleki ve Teknik Eğitim Tesisleri Alanları

Mesleki ve Teknik Eğitim Tesisleri Alanlarında; Ticaret Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Pratik Sanat Okulu, Fen Lisesi, Otelcilik Meslek Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi,İmam Hatip Lisesi,Polis Koleji gibi Mesleki ve Teknik Eğitim Tesisleri yapılacaktır. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

III-D-5. Yüksek Öğretim Tesisleri Alanları

Yükseköğretim Tesisleri Alanlarında; Üniversite, Yüksek Okul, Enstitü gibi Yüksek Öğretim Tesisleri yapılacaktır. Tarihi Yarımada’da planda belirlenenler dışında yeni kamu-vakıf-özel üniversiteler kurulamaz. Ancak kampüs alanları Tarihi Yarımada dışında bulunmak kaydıyla yeni kurulacak üniversitelere ait rektörlük, kütüphane, sosyal-kültürel tesisleri, ulusal ve uluslararası öğretim elemanları için misafirhaneleri plan notlarının, III.B.5 Geleneksel Ticaret, III.B.6. 2.Derece Ticaret, III.B.7. 3.Derece Ticaret, III.B.12 Konaklama Tesis Alanları lejantında belirlenen alanlarda yer alabilir. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

III-D-6. Kültürel Tesis Alanları

Kültürel Tesis Alanlarında; kültür merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki-sosyal-kültürel eğitim merkezleri, kültür evleri, kütüphane, araştırma merkezleri, müze, müze niteliğinde büyük türbeler, sinema-tiyatro-sergi-konser-konferans salonları vb. gibi kültürel yapılar yapılabilir. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer altı envanter kaydı bulunan, bilgi ve belgesi bulunamayan ve kayıp ihyası yapılamayan parsellerde; sökülebilir-takılabilir elemanlarla, tek katlı temelsiz yapılar yapılacaktır.

III-D-7. Belediye Kültür Alanları

İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediyesince; kültür merkezleri, kütüphane, müze, sergi-konser-konferans salonları gibi kültürel yapılar, teknik eğitim merkezleri, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları vb. gibi eğitim yapıları yapılabilir. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer altı envanter kaydı bulunan, bilgi ve belgesi bulunamayan ve kayıp ihyası yapılamayan parsellerde; sökülebilir-takılabilir elemanlarla, tek katlı, çevreye uyumlu veya şeffaf, temelsiz yapılar yapılacaktır.

III-D-8. Semt Konağı Alanları

İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediyesince; sergi-konferans salonları gibi kültürel yapılar, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları vb. gibi eğitim yapıları kültür merkezleri, belediye idari birim şubeleri, muhtarlık gibi yönetimsel yapılar, sağlık birimleri, huzurevleri, sosyal yardım birimleri vb. gibi işlevler yer alabilir. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer altı envanter kaydı bulunan, bilgi ve belgesi bulunamayan ve kayıp ihyası yapılamayan parsellerde; sökülebilir-takılabilir elemanlarla, tek katlı çevreye uyumlu veya şeffaf,temelsiz yapılar yapılacaktır.

III-D-9. Sağlık Tesisleri Alanları

Sağlık Tesis Alanlarında; çevre yapılanma değerleri aşılmaksızın araştırma-devlet-SSK-ihtisas, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastaneleri, dispanser, doğumevi, ana-çocuk ve kamu sağlığı merkezleri, aile planlaması birimleri, huzurevleri,sağlık ocağı vb. kamusal sağlık tesisleri yer alabilir.

Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

III-D-10.Üniversite Sağlık Tesisleri Alanları

Üniversite Sağlık Tesis Alanlarında; çevre yapılanma değerleri aşılmaksızın üniversite sağlık eğitim birimleri ve yalnızca eğitimi destekleyici ölçekte üniversite araştırma hastaneleri, araştırma laboratuarları yer alabilir. Bu ölçeğin dışında yer alan hastane yapıları sur dışına desantralize edilecek, mevcut fonksiyonların kalkmaması halinde, tevsii yapılmaksızın, yenileme ve tamirat ruhsatı verilmeden süreli olarak faaliyetlerine devam edeceklerdir.

Planda gösterilen üniversite sağlık tesis alanları içinde yer alan Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan anıt eser, sivil mimarlık örnekleri ve kayıp eserler ihya edilecek ve mahreç sağlanacaktır. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

Bu alanlarda kısa vadede bakım-onarım ve tevsii kısıtlamaları, orta vadede tanımlanan fonksiyonların gerçekleşmesini hızlandırıcı teşvik önlemleri, uzun vadede alanın desantralizasyonu ile fonksiyon değişikliğini sağlayıcı önlem ve politikalar gerçekleştirilecektir.

Üniversite hastanelerinin sur dışına desantralizasyonu sonrasında bu alanlar araştırma hastaneleri, kültürel ve misafirhane türü yapılaşmalar, çocuk bahçeleri, park ve dinlenme alanları olarak kentsel tasarım projeleri ile düzenlenecektir.Bu alanlarda yapılanma koşulları; +40 rakım sınırları altında kalan alanlarda bina yüksekliği Hmaks:5 kat, +40 rakım sınırları üstünde kalan alanlarda bina yüksekliği Hmaks:4 kat olmak üzere Maks TAKS:0.30, aşılmamak koşuluyla plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecek, doğal peyzaj öğeleri ile yeşil kalitesi artırılacaktır.

III-D-11.Belediye Sağlık Tesisleri Alanları

İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediyesince, semt ölçeğinde, küçük ölçekli sağlık tesisleri (ana çocuk sağlığı, dispanser, sağlık ocağı, rehabilitasyon merkezleri, güçsüzler evi, sığınma evleri, yetiştirme yurdu, huzurevleri vb.) yapılabilir. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

III-D-12.Dini Tesisler Alanları

Dini Tesis Alanları; cami,mescit, kilise, sinagog olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda mevcut dini tesis alanlarında Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan anıt eser, sivil mimarlık örnekleri dışında geleneksel kimliğe yakışmayan ve geleneksel mimari uslüba uymayan ve anıtsal eserle ölçek olarak yarışan her tür korumaya değer olmayan eklenti, müştemilat yapıları kaldırılacaktır. Bu alanda bulunan ve plan notlarının III.C.8 maddesinde tanımlanan mezarlık ve hazire alanları dışındaki mezarlık-hazire-türbe-mezar yerleri hakkında ilgili plan notları aynen geçerlidir.

Planda belirtilen dini tesis alanları açıldıkları meydan-sokak ve yapının komşuluğundaki ve esere cephe oluşturan adaları da kapsayacak şekilde kentsel tasarım projesi ölçeğinde düzenlenecek, külliye nitelikli cami içlerinden komşuluğu ada içinde yer alan yeşil alanlarla bütünleştirilerek mevcut yaya geçişleri korunacaktır.

III-D-13.Öğrenci Yurtları Alanları

Öğrenci Yurtları Alanları kamuya ait öğrenci yurtlarıdır. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

Planda belirtilen kamuya ait öğrenci yurtları dışında, özel-vakıf öğrenci yurtları, plan notlarının III.A.1. Konut Alanları ve III.B.13. Konaklama+Konut Alanları lejantında belirlenen alanlarda yer alabilir.

III-D-14.Özel Eğitim Tesisleri Alanları

Özel Eğitim Tesisleri alanları içinde Yüksek Öğrenim Tesisleri (üniversite) yer alamaz. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir. Fonksiyon değişikliği durumunda komşuluğunda yer alan fonksiyon dışında işlev verilemez.

III-D-15.Özel Sağlık Tesisleri Alanları

Özel Sağlık Tesisleri Alanları semt sağlık birimi ölçeğinde düzenlenecek küçük ölçekli hastane, araştırma hastanesi, doğumevi, ana çocuk sağlığı birimleri, huzurevleridir. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir. Fonksiyon değişikliği durumunda komşuluğunda yer alan fonksiyon dışında işlev verilemez.

III-D-16.Sosyal Tesis Alanları

Sosyal Tesis Alanları; İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediye ve kamu kurum kuruluşlar ile üniversite sosyal tesis-dinlenme tesisi alanlardır. Belediye ve kamu kurum kuruluşlar ile üniversite sosyal tesis-dinlenme tesisi alanları günübirlik amaçlar için kullanılacak, bu alanlarda konaklama tesisleri yer almayacaktır. Bu tür sosyal tesis alanlarının hangi kurumlara ait olduğu ayrımı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir. Bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

III-D-17.Hamamlar

Hamamlar mevcut, tescilli ve orijinal hamam kullanımını devam ettiren yapılardır. Asli kullanımı devam ettirilerek korunacak, bu alanlarda yapılanma koşulları plan notlarının I.4. maddesi çerçevesinde belirlenecektir.

Asli fonksiyonu ile korunamaz ise, asli fonksiyonuna yakın; banyo salonu, sauna, fizik-tedavi, rehabilitasyon-sağlık merkezi, jimnastik salonu vb. gibi sağlık ve spor amaçlı kullanımlar ile İBB Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü görüşü doğrultusunda kültürel amaçlı kullanımlar yer alabilir. Hamam yapıları bağımsız bölümler oluşturulacak şekilde ticari işlevlere kavuşturulamaz.

E. Kentsel Teknik Altyapı Alanları

III-E-1. Yaya Aksları Alanları

Yaya aksları alanları, plan notlarının IV.3. maddesi çerçevesinde, tanımlanan meydan alanlarına açılan sokakları da içerecek şekilde kentsel tasarım projeleri ölçeğinde çözümlenecektir. Planda getirilen ulaşım sistemi dışında 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında, belirtilen yaya aksları alanları kısmen servis yolları olarak düzenlenebilir. Bu alanlarda Tarihi Yarımadanın kimliğine uygun tramvay türleri veya lastik tekerlekli toplu taşım türlerinin uygunluğu etüt edilerek düzenleme yapılabilir. Planda belirtilenler dışında Haliç-Marmara sahili yeşil alanları, kara surları iç koruma yeşil alanı içinde yaya aksları kentsel tasarım projesi ölçeğinde düzenlenecek ve mevcut yaya ulaşımı ile bütünleştirilecektir. Anıt eser nitelikli külliye alanlarında mevcut yaya yolları korunacak ve yaya aksları ile bütünleştirilecektir.

III-E-2. Yaya Meydanları Alanları

Yaya meydanları alanları, plan notlarının IV.3 maddesi çerçevesinde, tanımlanan meydan alanlarına açılan sokakları da içerecek şekilde kentsel tasarım projeleri ölçeğinde çözümlenecektir. Kentsel tasarım rehberlerinden faydalanılarak Tarihi Yarımadanın tarihsel-kültürel-fiziksel ve doğal kimliğine yakışır, kent mobilyaları ile zenginleştirilerek geleneksel mimari kimliğine uygun olarak projelendirilecektir. Bu alanlarda yakın çevresinin ve bölgenin tarihsel kimliğini tanımlayıcı sergi, seremoni, tören, tema parkı kullanımlarına uygun projelendirme yapılacaktır. Bu alanlarda planda gösterilen yer altı toplu taşıma türlerine ait yer altı istasyon çıkışları, yer üstü toplu taşıma türlerine ait açık durak yerleri yer alabilir, kapalı istasyon yapıları yer alamaz.

III-E-3. Kat Otoparkı Alanları

Ada tamamında veya adanın bir kısmında gösterilen kat otoparkları için ayrılan tüm parseller tevhit edilmeden uygulama yapılamaz. Kat otoparkları içinde yer aldığı adanın ve yakın çevre yapılanma koşullarını aşmayacak ve cephe uyumunu sağlayacak şekilde, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının onanmasından sonra avan projesi İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu kararı alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacaktır.

Planda gösterilen kat otoparkları haricinde, Plan Notlarının III.B.5. Geleneksel Ticaret Alanları lejantında belirlenen alanlar haricindeki ticaret bölgelerinde, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenen istikamet, arka imar hattı, bina derinlikleri, irtifa, blok boyları değiştirilmeksizin, Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan anıt eser, sivil mimarlık örneği ve kayıp eser bulunmayan adalarda, kentsel tasarım rehberleri ile biçimlendirilen cephe uyumluluğu sağlanmak kaydıyla, trafik ve işlev açısından ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınmak ve İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu.’nca uygun görülmek şartıyla kamuya ait ve özel asansör otoparklar düzenlenebilir. Asansör otoparkı teklif edilecek alanlarda yukarıda belirlenecek çerçeveye uygun hazırlanacak avan projeler, İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu kararı alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacaktır.

Kat otoparklarında İstanbul İmar Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği şartlarına uyulacaktır.

III-E-4. Açık Otopark Alanları

Açık otopark alanları; çevresi ağaçlandırılmak, konut alanları ile arasında izole amaçlı, gürültü kesici bitkilendirme yapılmak şartıyla, alanda yıkama-yağlama işlevleri yer almamak, wc, bekçi kulübesi olarak kullanılmak üzere büyüklüğü 10 m2’yi , yüksekliği 3.50 m.yi aşmayan yapılar yapılabilir.

Açık otoparklarda İstanbul İmar Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği şartlarına uyulacaktır.

III-E-5. Yer Altı Otoparkı Alanları

Yer altı otoparkları; +-0.00 kotu altında, Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan eserler korunmak şartıyla, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınmak ve İst. 1. No’lu K.ve T.V.K. Kurulu kararı alınmak koşulu ile, topoğrafyaya uyularak görsel etkiyi bozmayacak ve mevcut yeşil dokusu korunmak ve yeşil alan olarak kademelendirilecek şekilde yapılabilir.

1/1000 Ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının onanmasından sonra avan projesi İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu kararı alınmak şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacaktır.

Yer altı otoparklarında İstanbul İmar Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği şartlarına uyulacaktır.

TASDİK SINIRI

Bu alanların Özel Mülkiyete ait alanlarda ilgili Kurumların olumlu görüşleri alınmak kaydıyla ilgilisi tarafından yapılabilir ve işletilebilir.

TASDİK SINIRI

III-E-6. Yer Altı Toplu Taşıma Aksları -Durak Alanları : (Metro-Lrt)

İstanbul Metrosu (Taksim-Yenikapı, Yenikapı-Bağcılar-İkitelli Metro Hattı), Yenikapı-Aksaray Havaalanı Hafif Metro Hattı Yeraltı Toplu Taşıma Aksı olarak düzenlenecektir.

Fatih ilçesi, 207 pafta, 818 ada tamamını içeren Yenikapı Metro Merkez İstasyonu alanında; trafo, ulaşım sisteminin entegrasyonunu sağlayacak duraklar, bir katlı bekleme salonları, sökülüp takılabilir elemanlardan yapılmış yiyecek, içecek, gazete, dergi, bilet satış büfeleri, wc, açık otopark, sergileme alanları, yeşil alanlar yapılabilir. Bu alanlarda yapılacak yapılaşma Hmaks:6.50 m.yi, maks KAKS:0.03’ü aşamaz. Bu alanlarda ticari ve idari açık ve kapalı kütlesel yapılar yapılamaz, sergi–toplantı ve gösteri alanları gibi açık sosyal aktivite alanları yer alabilir. Bu alanlar kentsel tasarım projesi ölçeğinde yeşil alan ve yaya ağırlıklı çözümlenecektir.Yukarıda belirtilen işlevler için öncelikle; Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan yapılar ihya edilecek, bunun dışında yapılacak yapılaşmalar Tarihi Yarımadanın kimliğine ve geleneksel mimarisine uygun olarak projelendirilecektir. Yer altı toplu taşıma akslarına ve istasyon-durak alanlarına ait teknik gereklilik arz eden altyapı, altyapılara ait çıkışlar ve üstyapı alanları 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında ayrıca kesinleştirilecektir.

III-E-7. Yüzeysel Toplu Taşıma Aksları : (Cadde Tramvayı)

Eminönü-Zeytinburnu Cadde Tramvayı, Eyüp-Eminönü-Yenikapı-Yedikule Cadde Tramvayı (DDY Banliyö Hatları üzerinde yer alacaktır.), Eminönü-Karaköy-Kabataş Cadde Tramvayı, Vezneciler-Edirnekapı Cadde Tramvayı Yüzeysel Cadde Tramvayı olarak düzenlenecektir.

Yüzeysel Toplu Taşıma Aksları ve durak yerleri kentsel tasarım projesi ölçeğinde düzenlenecek, yatay düzlemde yaya sirkülasyonunun devamlılığını sağlayıcı her tür önlemler alınacaktır. Bu alanlarda istasyon yerlerinde platform yapılmaksızın araçlı ulaşım sisteminin hemzemin geçişlere olanak sağlayacak şekilde kısmi olarak devamlılığı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında kesinleştirilecektir.

Yüzeysel toplu taşıma akslarına ait durak-istasyon alanları kentsel tasarım rehberlerinden faydalanılarak Tarihi Yarımadanın tarihsel-kültürel-fiziksel ve doğal kimliğine yakışır, kent mobilyaları ile zenginleştirilerek geleneksel mimari kimliğe uygun olarak projelendirilecektir.

Vezneciler-Edirnekapı Cadde Tramvayı Edirnekapı’da sonlanacak, tamir-bakım için surdışında seçilecek alana servis çıkışı verilecektir.

III-E-8. Yüzeysel Turistik Gezi Güzergahı-Toplu Taşıma Aksları (Nostaljik Tramvay)

Yüzeysel Toplu Taşıma Aksları ve durak yerleri yayalaştırılacak, kentsel tasarım projesi ile düzenlenecek, yatay düzlemde yaya sirkülasyonunun devamlılığını sağlayıcı her tür önlemler alınacaktır. Bu alanda, Tarihi Yarımadanın kimliğine uygun tramvay türleri veya çevreye zararlı etkileri olmayan lastik tekerlekli toplu taşım türlerinin uygunluğu etüt edilerek düzenleme yapılabilir.

Mevcut Eminönü-Zeytinburnu Tramvay Hattının Suriçi’nde kalan Beyazıt Meydanı-Eminönü arası kısmı Yüzeysel Turistik Gezi Güzergahı (Nostaljik Tramvay) olarak düzenlenecek, Sirkeci’de Turist Otobüsleri için ayrılan otopark alanı ile bağlantısı sağlanacaktır.

III-E-9. Deniz Ulaşımı Aksları –Deniz Yolları İskele Alanları

Deniz Yolları İskeleleri Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan yapılar korunmak şartıyla kentsel tasarım projesi ile düzenlenecektir. İstanbul deniz ulaşım payının arttırılması, Sirkeci bölgesinde ulaşım probleminin çözümü için Yenikapı’da şehir hatları iskelesi kurulacak, güzergahlar ulaşım master planı çerçevesinde çözümlenecektir. Sirkeci’deki Şehirler arası hizmet veren TDİ İskeleleri Kazlıçeşme’de yapılacak yolcu limanına desantralize edilecektir.

Deniz ulaşımı akslarında Haliç ulaşımı güzergahlarında; Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan anıt eser-sivil mimarlık örneği mevcut iskeleler restore edilerek; yakın çevresinde yaya ulaşımı ve toplu taşım sistemleri ile desteklenmek şartıyla kentsel tasarım projesi ile düzenlenecektir. Yeni yapılacak iskeleler tarihi İstanbul vapur iskeleleri tipolojisine uygun yapılanmaları içerecektir.

Belirtilen güzergahlarda, Tarihi Yarımadanın tarihsel-kültürel-fiziksel ve doğal kimliğine yakışır, birinci sınıf hizmet verecek gerek ulaşım amaçlı gerek turistik amaçlı kullanımlara uygun, deniz ulaşım sistemleri etüt edilerek kullanılabilir. Ayrıca plan notlarının III.E.14. maddesinde tanımlanan Ulaşım Transfer Merkezi alanı ile bütünleştirilecek Yenikapı iskelesi olağanüstü-afet durumlarında askeri ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde düzenlenecektir. İskele alanlarında sadece sahil kısmına denk gelen kesimlerde görsel kirlilik yaratmayacak, tarihi yarımada kimliğine uygun boyutlarda, dolgu, yeni rıhtım düzenleme gerektirmeyen iskele yapıları yer alacak, iskele yapıları dışındaki alanlar açık alan olarak düzenlenecektir.

III-E-10. Turistik Gezi Deniz Ulaşımı Aksları –Turistik Gezi İskele Alanları

Turistik Gezi Deniz Ulaşımı akslarında Tarihi Yarımadanın tarihsel-kültürel-fiziksel ve doğal kimliğine yakışır, birinci sınıf hizmet verecek gerek ulaşım amaçlı gerek turistik amaçlı kullanımlara uygun, deniz ulaşım sistemleri etüt edilerek kullanılabilir. Turistik Gezi İskele Alanları semboliktir. Kentsel tasarım ölçeğinde, bölgedeki Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanteri yoğun alanlar, bu alanlara ulaşan yaya aksları ve yol güzergahlarındaki meydanlarla bütünleştirilerek kentsel tasarım projesi ile düzenlenecek ve iskele yerleri kesinleştirilecektir. Yeni yapılacak iskeleler tarihi İstanbul vapur iskeleleri tipolojisine uygun yapılanmaları içerecektir. İskele çevresindeki alanlarda Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan yapılar ihya edilerek kullanılacak, kentsel tasarım rehberlerinden faydalanılarak Tarihi Yarımadanın tarihsel-kültürel-fiziksel ve doğal kimliğine yakışır, kent mobilyaları ile zenginleştirilerek geleneksel mimari kimliğine uygun olarak projelendirilecektir.III-E-11. Balıkçı Barınakları

Balıkçı barınak alanlarında; wc, bekçi kulübesi, tamir-bakım aletleri ile ilgili olarak kullanılmak üzere büyüklüğü 40 m2’yi, yüksekliği 4m.yi Maks KAKS:0.02’ü aşmayan yapılar yapılabilir.

III-E-12. Trafo Merkezleri

Trafo Merkezi alanlarında; Tarihi Yarımada siluetini zedeleyen büyük kitlesel yapılar yerine kademeli yapılar düzenlenmek şartıyla teknik gereksinimler doğrultusunda düzenlemeler yapılacaktır. Mahalle ölçeğinde trafo yerleri 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında kesinleştirilecektir.

III-E-13. Afet Durumlarında Kullanılacak Heliport Alanları

Afet Durumlarında Kullanılacak Heliport Alanları İstanbul geneli için hazırlanan afet durumlarında acil ulaşım ve eylem planı çerçevesinde plana aktarılmıştır. Heliport Yönetmeliği çerçevesinde uygulama yapılacaktır. Belirtilenler dışında heliport alanları için plan notlarının 1.18. maddesi çerçevesinde uygulama yapılacaktır.

III-E-14.Ulaşım Transfer Merkezi Alanları

Yenikapı Ulaşım Transfer Merkezi Alanı; İstanbul Metropoliten Alanı Ulaşım Sistemleri Entegrasyonu kapsamında Yüzeysel Toplu Taşıma Aksları (İstanbul Metrosu-Taksim-Yenikapı-Bağcılar-İkitelli Metro Hattı, Yenikapı-Aksaray-Havaalanı Hafif Metro Hattı, Marmaray Tüp Raylı Geçiş Hattı) karayolu ve denizyolu ulaşımının dağıtım ve organizasyonunu sağlayacak alandır.

Yenikapı Ulaşım Transfer Merkezi Alanında; planda belirtilen kullanımlar esas alınmak kaydıyla, 4.4.1990 tarihli 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümleri çerçevesinde dolgu alanında kalan kısımlarında; 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun uygulanmasına dair yönetmeliğin 14.maddesinde tanımlandığı şekilde “sadece kamu yararının gerektiği hallerde daha uygun alternatifler bulunmaması veya kıyı alanının yetersizliği nedeniyle ve uygulama imar planı kararı ile bu yönetmeliğin 13.üncü maddesinde belirlenen yapı ve tesislerle, kanunun 7.maddesi gereği yapılabilecek kara, deniz, hava ulaşımına yönelik altyapı tesisleri, yeşil alan düzenlemeleri kapsamında park, çocuk bahçesi, açık spor alanları ile açık alan ağırlıklı olmak üzere ve emsali aynı amaçla ayrılan alanın %3 ünü yüksekliği 5.50 m.yi aşmayan takılıp, sökülebilir elemanlarla inşa edilen; çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binalarını içeren alanlar” düzenlenecektir. Ayrıca bu kullanımların tamamlayıcısı niteliğinde ve yapılması zorunlu alt ve üst yapı ve tesisleri yapılabilir. Günübirlik turizm yapı ve tesisleri yapılamaz. Sahil şeridinin ikinci bölümünde ve sahil şeridi gerisinde kalan özel kullanımlara ait arıtma tesisleri kıyıda yapılamaz. Bu alanlarda sadece kamuya yararlı arıtma tesisleri yer alabilir. Kıyılarda yapılan yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kullanılamazlar.” hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

Ulaşım Transfer Merkezi Alanı kentsel tasarım projesine göre düzenlenecektir. Ulaşım Transfer Merkezi Alanı sınırları semboliktir, sınırları 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında kesinleştirilecektir. İlgili kanunlar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınmak koşulu ile hazırlanacak avan projeler İstanbul 1 No’lu K.ve T.V.Koruma Kurulunun uygun görüşü alınarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacaktır. Hazırlanacak avan projelerde Tarihi Yarımada siluetini zedeleyen büyük kitlesel yapılar yerine kademeli yapılar düzenlenmek şartıyla teknik gereksinimler doğrultusunda düzenlemeler yapılacak, kentsel tasarım rehberlerinden faydalanılacaktır.

Ulaşım Transfer Merkezi alanı içindeki İDO Dış hatlar (feribot) iskelesi Kazlıçeşme’de yapılacak yolcu limanına desantralize edilecektir.

III_E-15.Birinci Derece Yollar

I.Derece yollar, yol güzergahına açılan sokaklar, meydanlar, kentsel-sosyal ve kentsel-teknik altyapı alanları ile birlikte ele alınarak kentsel tasarım projesi ile düzenlenecektir. I. Derece yollara ait refüj ve pasif yeşil alanlarında bu plan eki Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanteri Envanterinde yer alan kayıp anıtsal eserler ihya edilecek, kentsel tasarım rehberlerinden faydalanılarak Tarihi Yarımadanın tarihsel-kültürel-fiziksel ve doğal kimliğine yakışır, kent mobilyaları ile zenginleştirilerek geleneksel mimari kimliğine uygun olarak projelendirilecektir. Planda belirtilen yol genişliğinden daha geniş mevcut yollarda yaya arterleri, otopark, taksi durağı, acil yardım(itfaiye,cankurtaran vb.) araç cepleri yapılacaktır.

III-E-16. İkinci Derece Yollar

II.Derece yollar, yol güzergahına açılan sokaklar, meydanlar, kentsel-sosyal ve kentsel-teknik altyapı alanları ile birlikte ele alınarak kentsel tasarım projesi ile, gerekli ise tek yönlü trafik uygulamaları ile düzenlenecektir. Plan eki Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan yapıların yoğun bulunduğu alanlardaki özgün sokak dokusu korunacak, orijinal malzeme ile geleneksel sokak dokusu kaplamasının devamlılığı sağlanacaktır. Planda belirtilen yol genişliğinden daha geniş mevcut yollarda yaya arterleri, otopark, taksi durağı, acil yardım araç cepleri yapılacaktır.

III-E-17. Üçüncü Derece Yollar

III. derece yollar gerekli ise tek yönlü trafik uygulamaları ile düzenlenecektir. Plan eki Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan yapıların yoğun bulunduğu alanlardaki özgün sokak dokusu korunacak, orijinal sokak dokusu gereğince kaldırımsız yollar yapılarak orijinal malzeme ile geleneksel sokak dokusu kaplamasının devamlılığı sağlanacaktır. Planda belirtilen yol genişliğinden daha geniş mevcut yollarda yaya arterleri, otopark, taksi durağı, acil yardım araç cepleri yapılacaktır.

III-E-18. Kavşak Alanları

Kavşakların kesin sınırları ve düzenleme şekilleri Tarihi Yarımada’da bu plan eki Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan eserleri korumak, meydanlar ve yaya aksları ile bütünleştirilmek, lastik taşıt trafiği yerine yaya ağırlıklı tasarlanmak, yaya ulaşımının hemzemin düzlemde yer alması ve yatay düzlemde yaya sirkülasyonunun devamlılığını sağlayıcı her tür önlemler alınması şartı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında sınırları kesinleştirilecek, kentsel tasarım projesi ile düzenlenecektir.

Fevzipaşa Caddesi, Fatih Cami Tetümme Medreselerinin ihyası için, yol mevcut kotunda kalarak medreseler yolun üstünde düzenlenebileceği gibi, teknik zorunluluk halinde yol kotu yer altına alınarak yüzey Tetümme Medreseleri ile bütünleştirilerek yaya meydanı olarak kentsel tasarım projesi ölçeğinde düzenlenebilir.

Kavşak alanlarında; Kentsel Tasarım Projeleri hazırlanmasından sonra ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınmak koşulu ile hazırlanacak avan projeler İstanbul 1 No’lu K.ve T.V.Koruma Kurulu kararı alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacaktır.

F. Jeolojik Nedenlerle Özel Önlem Alınacak Alanlar

Planlama alanı; Bakanlar Kurulunun 18.04.1996 gün ve 99/8109 sayılı kararıyla yürürlüğe giren “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası”na göre 1.Derece Deprem Bölgesidir. Yapılaşma sırasında Bayındırlık Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine aynen uyulacaktır.

Planda; 29/08/2001gün ve 12734-70-070.100/579 sayılı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü yazısı ve ekleri ile iletilmiş, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce 06.08.2001 tarihinde 7269 sayılı yasanın 2.maddesine göre,onaylanmış “İstanbul Avrupa Yakası Güneyi 1/ 5 000 Ölçekli İmar Planlarına Esas Jeoloji/Jeoteknik Etüt Raporu” esas alınmıştır.

Hazırlanacak parsel ölçeğinde Zemin Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları İstanbul İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirlenen esaslara uygun hazırlanacaktır.

Planlama Alanında Jeoloji-Jeoteknik Etüt Raporları doğrultusunda genel olarak:

q Yapay Dolgu Alanlarında; taşıyıcı özelliği olmayan bu alanlarda gerekli önlemler alınmadan yerleşilmesi uygun değildir. Zemin sıkılaştırması, derin temeller, zemin ıslahı önlemleri dahilinde yapılacak detaylı zemin etüdü ile temel projelendirmesi yapılmalıdır.

q Antik Dolgu Alanlarında; boşluklu ve düşey yükler altında oturma ve göçmelere müsait oluşu temel mühendisliği açısından yapılaşma sırasında önlem alınmasını gerektirir. Parsel bazında ayrıntılı jeoteknik etütlerle dolgu kalınlıkları ve nitelikleri belirlenmeli, raporlar doğrultusunda temel projelendirmeleri yapılmalıdır.

q Yapı temelleri altında sıkışabilir tabaka kalınlığı azaltılarak aşırı oturma problemleri asgariye indirilmelidir.

q Parsel ölçeğinde hazırlanacak jeolojik-jeoteknik etüt raporlarında komşu yapı temellerinde mevcut ve bu yapılardan kaynaklanacak olası oturma ve dönmeler belirlenmeli ve temel projelendirmesinde dikkate alınmalıdır.

q Kontrolsüz dolgudan oluşan Haliç kıyı şevlerinin stabilitesini iyileştirici önlemler alınmalı, Haliç’e karadan toprak-moloz-çöp dökümü yasaklanmalı, kıyılara dolgu yapılarak yer kazanılmasının engellenmesi, Haliç’e dökülen her tür kanal ve derelerin ön çökeltme işleminden geçirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca kıyılarda kıyı şev stabilitesini artırıcı olarak tarama-rıhtım yapılabilmesi-şev azaltılması yapılmalıdır. Haliç tabanındaki çamurun kıyı şev güvenliği açısında stabilitesinin bozulmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

q Zemin suyu seviyesi belirlenmeli, sıvılaşma analizleri yapılmalıdır. Haliç ve Yenikapı civarında yüksek sıvılaşma riski göz önünde bulundurulmalıdır.

q Tarihi Yarımada’da parsel ölçeğinde hazırlanacak zemin etütlerinin ilgili ilçe belediyesi tarafından görevlendirilecek konu uzmanı jeoloji-jeofizik mühendisi tarafından yerinde gözlem ile kontrolü yapılacaktır.

q Marmara sahil kesiminde deprem sonrası tsunami etkisi göz önünde bulundurularak, kıyı yönetimi, sahil ve kıyılarda gerekli önlemler alınmalıdır. Haliç ve çevresindeki Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan eski eser yapıların zemin hareketleri ile zarar görmemesi için özel önlemler alınmalı, zemin iyileştirmeleri yapılmalıdır.

q İnşaat uygulaması sırasında zemin yüzeyinde bulunan mevcut ayrışma zonu hafredilmeli, mütemadi ve radye temel tipleri, saptanacak minimum temel derinliği, gerektiğinde temellerde drenaj önlemleri alınmalı, parsel bazında yapılacak zemin etütleri ile getirilen önlemler alınmalıdır.

III-F-1. Yerleşime Uygun Alanlar

YU lejantı ile gösterilen alanlar sert kaya birimlerinin yüzeylenmiş olduğu, eğimin %30 un altındaki, yerleşim açısından önemli bir sorunun beklenmediği jeolojik yönden yerleşime uygun alanlardır.

III-F-2. Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar

ÖA lejantı ile gösterilen alanda yüzeylenen birimler; bünye özellikleri ve/veya yeraltı suyu, topoğrafik konumu (yamaç eğimi), dolgu miktarının değişkenliği nedeniyle bölgesel ölçekte önlem alınmadan yapılaşmaya izin verilmeyecek alanlardır.

III-F-3. Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren Alanlar

AJ lejantı ile gösterilen Jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin çok değişken olması nedeniyle temel projelendirmesine yönelik standart araştırmaların yetersiz kaldığı bu alanlar ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlardır. Bu alanlarda çok yönlü ve kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

IV. Kentsel Tasarım Alanları

IV-1. Plan genel hükümlerinde tanımlanan kentsel tasarım alanları için plan notlarının I.2.,1.3. ve 1.4. maddelerinde tanımlanan çerçevede kentsel tasarım rehberleri hazırlanacak, 1/500, 1/200, 1/100 ölçekte kentsel tasarım projeleri ile uygulamaya geçilecektir.

IV-2. Plan notlarının I.2. maddesinde belirtilen çerçevede; hazırlanacak Kentsel Tasarım Projeleri, İst 1 No’lu K. ve T.V.K.K. kararı alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanacaktır.

IV-3. Geleneksel ticaret alanları, turizm tesis alanları, konut+konaklama alanları, kara surları iç koruma alanı, ana yaya güzergahları ve meydanlar, ana bulvar ve caddeler, kültür park alanları, Haliç ve Marmara sahili ve iskele alanları, kavşaklar, raylı sistem güzergahları ve istasyon alanları, Metro Yenikapı Merkez İstasyon alanı, metro istasyon çıkış noktaları, Topkapı İETT Garaj Alanı, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı Alanı,Ulaşım Transfer Merkezi Alanı ve plan notlarında belirtilen diğer alanlar kentsel tasarım alanı olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda kentsel tasarım projeleri ile uygulama yapılacaktır.

q Derece koruma bölgelerinde yapılacak kentsel tasarım projelerinde alan tamamında 3.boyutu da içerecek ve üzerinden ölçü alınabilecek ölçekte sokak siluetleri çıkarılacaktır. Kentsel tasarım projeleri kentsel tasarım rehberlerinde belirlenecek esaslar doğrultusunda bölge-sokak-ada-parsel ve yapı ölçeğinde detayları içerecek, Tarihi Yarımada Silueti etkisi göz önünde bulundurulacaktır.

q 2. Derece koruma bölgelerinde yapılacak kentsel tasarım projelerinde öncelikle anıt eserler, anıt eser cepheli sokaklar, sivil mimarlık eserleri yoğun sokaklar öncelikli olmak üzere 3.boyutu da içerecek ve üzerinden ölçü alınabilecek ölçekte sokak siluetleri çıkarılacaktır. Bu alanların dışındaki alanlarda aşamalı olarak sokak siluetleri çıkarılacaktır.Kentsel tasarım projeleri kentsel tasarım rehberlerinde belirlenecek esaslar doğrultusunda bölge-sokak-ada-parsel-yapı ölçeğinde detayları içerecek, Tarihi Yarımada Silueti etkisi göz önünde bulundurulacaktır.

q 3.Derece koruma bölgelerinde yapılacak kentsel tasarım projelerinde anıt eserler, sivil mimarlık eserleri bulunan sokakları kapsayacak şekilde, kentsel tasarım rehberlerinde belirlenecek esaslar doğrultusunda sokak siluetleri çıkarılacaktır.

IV-4. Planda kısmen gösterilen meydanlar ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında ve kentsel tasarım projelerinde önerilebilecek meydanlar yayalaştırılacak, meydan çevresindeki yapı adaları ve bu meydanlara bağlanan yaya yolları ile bütünleştirilmek üzere kentsel tasarım projeleri yapılacaktır.

IV-5. Tarihi Yarımada kentsel tasarım projelerinde; ayrıntılı sosyal-kültürel-ekonomik yapı araştırmaları yapılarak, geleneksel mahalle dokusu karakterini ve kültürünün süreklilik içinde gelişimini sağlayacak kararlar ve mekan düzenlemelerine gidilecektir.

IV-6. Geleneksel mahalle kültürünün ve sosyal yaşantısının devamını sağlayacak mahalle çekirdekleri ve meydanları güçlendirilerek geleneksel alt merkezler 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının onanmasından sonra kentsel tasarım projeleri ölçeğinde getirilebilir.

IV-7. Kentsel Tasarım alanları Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanteri doğrultusunda kayıp eser ihyası yapılacak parsel ve yakın çevresi, korunacak ada, sokak, cephe vb. gibi alanların ilave edilmesi ile arttırılabilir, genişletilebilir ancak daraltılamaz. Kentsel tasarım proje alanları büyüklüğü minimum sokak ölçeğinde yapılacaktır.

V. 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Dikkate Alınacak Hususlar

V-1. 1/1000 Ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları hazırlanma aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan (İSKİ, İGDAŞ, DDY, TEAŞ, BEDAŞ, APK, İst. 1 No’lu K.Ve T.V.K. Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığı, MSB vb.) görüşler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

V-2. Bu plana uygun hazırlanacak 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında; Tarihi Yarımada’da kamu mülkiyetindeki boş parseller, açık alanlar, %35’e kadar kamu payı ile bütünleştirilerek, gereken yerlerde kamulaştırma yapılacak, uygun olan alanlarda ada içi arka bahçelerin katılımı ile değerlendirilecektir. Öncelikle Tarihi Yarımada’nın kayıp eserlerinin ihyası ve kültür, eğitim, sağlık işlevlerine kavuşturulması ve genel olarak halkın park ve dinlenme alanları, spor, eğitim gereksinimlerinin karşılanması için kullanılacaktır. Vakıf hayrat mülkiyetindeki parsellerde, kültürel varlıklar ihya edilene kadar bu çerçevede yeşil alan olarak değerlendirilecektir.

V-3. Plan raporunun jeolojik etütle ilgili önerilerine uyulacak ve planlama alanı bütününde, plan ölçeğinde, ayrıntılı (araştırma çukuru, jeofizik, mekanik sondaj vb.) yöntemler uygulanarak jeolojik–jeoteknik etüt raporları hazırlanarak yerleşime uygunluk değerlendirmesi yapılacak, bu jeolojik-jeoteknik raporlardan elde edilen veriler doğrultusunda uygulamaya öneriler ve/veya kısıtlamalar getirilecektir.

V-4. Tarihi Yarımada’da İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait her türlü mevcut, planlanan içme suyu ve atık su tesisleri, belediyesince ve halk tarafından yapılan altyapı tesisleri aynen korunacaktır. Yeri değişecek mevcut içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bulunması halinde, İSKİ Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda işlem yapılacaktır.

V-5. Kıyı kenar çizgisi 1/5000 ölçek hassasiyetinde çizilmiştir, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında kesinleştirilecektir.

V-6. 1/1000 Ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında ve bu plan notlarının III.E.3., V.17. maddesinde tanımlanan alanlarda belirlenen parsellerin dışında, kentsel tasarım rehberlerinde belirlenecek şartlara uyularak, kentsel tasarım projelerinin öngörmesi durumunda İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu kararı alınarak tevhit ve ifraz yapılabilir.

V-7. Mevcut kamu kullanımı alanlarından, 1.derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde yer alan mevcut DDY ve Askeri Alan fonksiyonlarının tamamen veya kısmen kalkması halinde, eski eser yapıları kültürel işlevlere kavuşturulacak, eski eserlerin dışındaki diğer alanlar peyzaj kalitesi arttırılmak amacıyla Gülhane Parkı ile bütünleştirilecek şekilde düzenlenecektir.

V-8. 1. ve 2. Derece Koruma Bölgelerinde inşaat ruhsatı öncesinde, 3. Derece Koruma Bölgelerinde ise hafriyat aşamasında kalıntı çıkması halinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü onaylı “Arkeolojik Sondaj ve Temel Kazı Raporu” alınacaktır. Parselde buluntu çıkması halinde İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

V-9. 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel+Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde ve bu alana komşu olan yapı adalarında bodrum kat yapılamaz. Tarihi ve Kentsel Sit Alanı sınırları içinde birden fazla bodrum kat iskan edilemez. Tarihi ve Kentsel Sit Alanı sınırları içindeki 1. ve 2. Derece Koruma Bölgelerinde eğimden dolayı birden fazla bodrum kat açığa çıkması halinde İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurul kararına göre uygulama yapılacaktır.

V-10. Tarihi Yarımada’da teras çatı, çatı katı ve çekme kat yapılamaz.

V-11. Yeşil alanlar içinde kalan, Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ve Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan mevcut veya kayıp, anıt eser ve sivil mimarlık örneği yapılar gerektiğinde kamulaştırılarak restore edilecek, İst. 1 No’lu K.ve T.V.K. Kurulu olumlu görüşü alınarak kamuya açık sosyal ve kültürel fonksiyonlar için kullanılacaktır.

V-12. Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ve Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan mevcut veya kayıp, anıt eser ve sivil mimarlık örneği yapılar bulunması halinde, eserin bulunduğu ada ile topoğrafik ve görsel etki alanı içindeki parsellerde irtifa; eski eser yapının orijinal yapı yüksekliğini aşmayacak ve anıt eserin görüntüsünü olumsuz etkilemeyecek şekilde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir.

V-13. Yönetim Merkezleri olarak belirlenen, ancak herhangi bir kamu kuruluşunun adı belirtilmemiş olan alanların, hangi kamu kuruluşuna ayrılacağı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının yapımı aşamasında belirlenecektir.

V-14. 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında kara, deniz surları ve su hendeklerinin Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ve Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanterinde yer alan mevcut veya kayıp kısımları ihya edilebilirliği ölçüsünde tamamlanarak planlara aktarılacaktır. Tescilli anıt eser ve sivil mimarlık örnekleri haricindeki sura bitişik yapılaşmalar kaldırılarak yeşil alan olarak düzenlenecektir.

V-15. Planda belirtilmeyen konut+ticaret alanları (zemin kat ticaret+üst katlar konut) cadde ve sokak ölçeğinde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir. Bu alanlarda günlük perakende ticaret–büro-hizmet birimleri yer alabilir.

V-16. Konut alanlarında maksimum bina derinliği 20.00m.yi aşamaz. Tarihi Yarımada silueti, cadde-bulvar kesitleri-siluetleri, Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ve Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanteri, koruma bölgeleri göz önünde bulundurularak, şehircilik ve planlama ilkelerine göre bina derinlikleri 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir.

V-17. Konut alanlarında Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri ve Mevcut ve Kayıp E.E. Araştırma Envanterinde yer alan mevcut veya kayıp, anıt eser ve sivil mimarlık örneği yapılar haricinde parsel-bina cephesi geleneksel parsel ölçüleri dikkate alınarak 3.00m.den az, 20.00m.den fazla olamaz. Daha dar cephe oluşan parseller bölge dokusuna ve kentsel tasarım rehberlerinde belirlenecek oran ve cephe boyunu aşmamak şartıyla tevhit edilebilir.

V-18. İstanbul Metrosu, Taksim-Yenikapı ve Yenikapı-Bağcılar Metro Hattı’na ait güzergah ve istasyon-durak alanları sembolik olarak plana aktarılmıştır, istasyon yerleri ve bu alanlara ait teknik gereklilik arz eden altyapı, altyapılara ait çıkışlar ve üstyapı alanları (depo–sığınak alanları, havalandırma bacaları vb.) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında gösterilecektir.

V-19. 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının onanmasından sonra, Tarihi Yarımada’da yapı yoğunluğu ve yükseklik artışı yapılamaz, koruma aleyhine plan kararları ve plan hükümleri değiştirilemez.

V-20. 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları hazırlanma aşamasında ağaç revizyonu yapılacak, anıt ağaçlar sıhhileştirilerek 1/1000 ölçekli planlarda korunacaktır.

V-21. Tarihi Yarımada siluetine olumsuz etki yapan binaların tespiti, siluet çalışmaları ile belirlenecek, irtifalar bu çalışmaya göre gerekiyorsa düşürülecektir.

V-22. Tarihi Yarımada K.ve T.V.Yeraltı ve Yerüstü Envanteri’nde yer alan Sivil Mimarlık Örneklerinden harap-yıkık olanları ile Mevcut ve Kayıp E.E.Araştırma Envanteri’nde yer alan kayıp eski eser yapılardan restitüsyon ve restorasyonu yapılarak ihya edilecek olanlar, planda verilen yol genişliğini sağlamak amacı ile parsel ölçüsünde geri çekilebilecektir.

Bu haber 8655 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum