Fatihte Bina yenilemenin ilk şartı TAAHHÜTNAME

Fatih belediyesi ilçenin tamamının SİT alanı olduğunu görmezden gelerek SİT hukukuna aykırı projeleri TOKİ ortaklığı üzerinden aşarak gerçekleştiriyor. Sulukule dönüşümü ile başlayan gayri yasal uygulamalar Ayvansaray Toklu dede Türk mahallesinin bütünüyle otele dönüştürülmesi ile gerçekleştirildi. Günümüzde Süleymaniye dönüşümü 508 adanın tamamında uygulandı, İBB'nin Chp'ye geçmesi ile şimdilik belirsizliği devam ediyor. Yedikule konakları ve CER projesi ayrı bir örnek

Fatihte Bina yenilemenin ilk şartı TAAHHÜTNAME
22 Ekim 2020 - 04:42
5366 SAYILI YASAYI ARKADAN DOLANMAK

Koruma ve Yenileme Kurullarından İzin alan vatandaşa Dayatılan Taahhütname...!


(2015 Yılında yayınladığımız bu haberimizi tekrar yayınlamak zorunda kaldık)

    Fatih belediyesi, Ülkenin tamamında uygulama alanı bulan 5366 ve 6306 sayılı afet yasası uyarınca kişilerin kendi mülklerini kendileri, koruma kurulu onaylı projelerini uygulama fırsatı vermiyor.

     İlçemizde birçok mahallede ada bazında proje yapıldı, Neslişah ve Hatice sultan mahallerinde (Sulukule) uygulandı, mülk sahiplerinin açtığı davalar neticesinde projeler "kamu yararı olmadığı" gerekçesi ile iptal edildi. projesi iptal edilen Fener-Balat-Ayvansaray proje alanındaki bazı bina malikleri binalarını 5366 sayılı yasaya göre koruma kurulu onaylı olarak yenilemek istediğinde, "Projenin Kamu yararı yoktur" iptal kararına rağmen, Sanki ortada bir proje varmış gibi Proje alanında hala GAP inşaatın hak sahibi olduğunu iddia eden Fatih belediyesi, İptal edilen proje kararını "Yok" kabul ederek, "Taahhütname" adı altında bir belgeyi dayatması, mülk sahiplerini bunaltmaya devam ediyor.

    Bu gün itibariyle Balat mahallesinde herhangi bir yenileme projesi yoktur, Şu sıralar yapıldığını duyduğumuz bir proje henüz ortada yokken, Evini yenilemek isteyenlere aşağıdaki taahhütnameyi noter tasdikli olarak istenmesini  vatandaş  anlayamıyor, bizden yardım talep ediyor.

    Bizler bu konunun uzmanı değiliz, lakin genel hukuk kuralları doğrultusunda şu an olmayan, gelecekte belki, olacak olan bir proje gerekçe gösterilerek, vatandaşların kazanılmış haklarının ötelenmesi, haklarının gereğini yapmasının engellenmesi genel hukuka göre doğru olmadığına inanıyoruz.

     Fatih belediyesi, proje etüt müdürlüğü yetkililerinin, aşağıdaki taahhütname dayatması ile karşılaşan mülk sahiplerinin yapacağı tek şey hukuki itirazlarını belediye üstü bir kuruma yapmalarını tavsiye ediyoruz.

     Aynı şekilde Küçükpazarda   553 nolu 379 - 549 nolu adalar arasında 52 adanın muhtelif binaları hakkında "Acele kamulaştırma kararı çıkartan İBB, Kiptaş, 5366 sayılı yasanın verdiği kişilerin kendi mülklerini kendilerinin yenilemesi hakkını vermediği, mülk sahiplerinin bu nedenle kamulaştırma kararının iptali için dava açıldığını biliyoruz.

    Bir adının afet yasası olduğunu bildiğimiz yenileme-Dönüşüm uygulamaları Fatih dışındaki ilçelerde belediye projeyi yapıyor, mülk sahipleri diledikleri firmalarla kendileri anlaşarak binalarını çeşitli oranlardaki hak sahipliği şartı ile firmaya veriyor.

Fatih'te bu hak mülk sahiplerine şimdiye kadar bırakılmadı. hatta iptal edilmiş bir proje gerekçe gösterilerek koruma kurulunun onayladığı bir projeye, aşağıdaki taahhütname dayatması nedeniyle başlayamayan vatandaşlarımız var.

    Çeşitli endişeler nedeniyle hukuki süreci başlatamayan, yol yordam bilmediğinden başlatamayan vatandaşlarımız ne yapacağını şaşırmış durumda. Bu dayatmalar sonucu intihar etmeye kalkışan vatandaşlarımızın varlığını sitemizden ve ulusal medyadan görüyorsunuz.

     Ne olacak Fatih'linin hali? diyor, Merkezi hükümetten halkımız adına yardım bekliyoruz.

                   TAAHHÜTNAME

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Fener-Ayvansaray arası Yenileme Alanında kalan alan için, Fatih Belediye Başkanlığı tarafından avan proje, uygulama projesi ve uygulama işi, 18.04.2007 tarihinde yapılan ihale ile Gap İnşaat Yatırım Dış Ticaret A.Ş’ nde kalmıştır. İhaleye ilişkin yapılan sözleşme 30.04.2007 tarihinde karşılıklı olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.


Yenileme alanı kapsamında kalan “parseli ve yapısı aynen korunacak” yapıların, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliği gereğince malikinin talebi halinde yenileme işinin kendisi tarafından yapılması mümkündür. 5366 Sayılı Kanunun 3. maddesinin 3 fıkrasında yer alan; “Yenileme alanı içinde yapı parsellerindeki uygulamalarda kendi parseli ve yapısı aynen korunarak yenilenecek yapılar, projenin bütünlüğünü bozmamak şartıyla belediyece kabul edilen projeye bağlı kalmak ve il özel idaresi ve belediyenin belirleyeceği amaçta kullanılmak kaydıyla parsel sahibince yapılabilir. Bu durumlarda uygulamanın projeyle eş zamanlı olarak başlatılması ve tamamlanması esastır. Aksi takdirde il özel idaresi ve belediyece bu Kanun hükümleri uygulanır.” Hükmü çerçevesinde aşağıda yer alan iş ve işlemlerin yapılması için üstlendiğim yükümlülüklerimi belirtilen süreler içinde yerine getirmeyi, maliki bulunduğum parsel ve yapının yenilenmesi/restorasyonu nedeniyle yerine getirilmesi gereken her tür yasal prosedüre uymayı, koruma kurulu tarafından uygun görülen Yenileme Avan Projesine bağlı kalmayı ve avan projede yer alan amaçta kullanmayı, Parselimin bulunduğu adada uygulanacak Yenileme Projesi uygulama çalışmaları ile eş zamanlı hareket ederek, projenin bütünü ile aynı tarihte çevre düzenlemesi de tamamlanmış olarak restorasyon ve yenileme çalışmalarını bitirmeyi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şöyle ki;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, ……. Mahallesi, …… Ada, …… Parselde kayıtlı taşınmazımın, rölöve, restitüsyon ve restorasyona yönelik uygulama işini aşağıda yer alan kurallara uyarak, gerek proje giderleri gerek inşaat ve alt yapı giderleri tarafımdan karşılanarak yapılacaktır. 

1-       Proje Teslim Süreleri:

-          Taahhütnamenin imzalanmasını takip eden ve kullanım kararlarını içeren başlama yazısının Belediye tarafından tarafıma gönderilmesini takip eden 90 iş günü içinde rölöve – restitüsyon ve restorasyon Projeleri Koruma Kurulu onayına sunulmak üzere Belediyeye teslim edeceğimi. Bu süre içinde projelerin tarafımdan Belediyeye teslim edilmemesi halinde işbu taahhütname ile kazandığım yapının tarafımdan yapılma hakkımın sona ereceğini ve bu durumda Belediye ile uzlaşma sağlanamaması halinde yasal işlemlerin Belediyesince başlatılacağı hususunu kabul ettiğimi,

-          Kurul onayını takip eden 60 gün içinde kurulca onaylanmış olan projeler ile birlikte Uygulama, mekanik, elektrik, statik, tesisat projeleri Belediye Onayına sunulacak ve ruhsat alınması ile ilgili tüm şartları yerine getireceğimi. Binanın bulunduğu adada, Yenileme ile ilgili Yükleniciye, Belediye tarafından yer teslimi yapıldığı tarih itibariyle işbu taahhütname konusu binada da restorasyon ve yenileme inşaatını fiilen başlatarak, inşaatı 24 ay içinde tamamlayacağımı ve bu süre sonunda İskan Müracaatında bulunarak gerekli tüm evrakları ivedilikle hazırlayıp belediyeye sunacağımı,

2- Avan Proje Uyumu

-          Restorasyon ve uygulama projelerini Yenileme Avan Projesinde belirlenmiş olan fonksiyon kararlarına uygun ve proje bütünlüğünü bozmayacak şekilde yaptırtacağımı. Yenileme Projesinin Tamamlanmasını takiben oluşturulacak olan Alan Yönetimi Kararlarına uygun fonksiyonlar dışında başka bir kullanım talebinde bulunmayacağımı,

3-  Bina dış cephesi

-          Yapım,  korunması gerekli kültür varlığı olduğu için tüm cephelerin restorasyon ve uygulama projelerine uygun olarak yapacağımı. Dış cephe renk kararlarında Yenileme Avan Projesi bütünlüğü içinde belirlenmiş olan renk skalalarından seçim yapacağımı ve yaptığım seçimi Belediye ve Kurula onaylatarak uygulama yapacağımı,

4- Fatih Belediyesi tarafından, avan proje bütünlüğü içeriğinde kalmak ve hak sahiplerinin mülkiyet haklarında herhangi bir değişiklik yapmamak kaydıyla yasa gereği yapacağı düzenlemelere muvafakat ettiğimi,

5- Maliki bulunduğum taahhütname konusu taşınmazın hisseli tapu olması durumunda tüm hissedarların taahhütname imzalaması halinde tarafımızdan yapılma hakkımızın doğacağını aksi takdirde Yenileme Projesi gereğince Belediye ile uzlaşma sürecine girileceğini, uzlaşma sağlanamaması halinde ise Belediye tarafından yürütülecek olan yasal işlemleri kabul edeceğimi,

6- İşbu taahhütnamede yer alan sürelere ve diğer bağlayıcı hükümlere aykırı davranmam halinde, işin kalan kısmının Belediye tarafından tamamlanabileceğini ve bu durumda Belediye tarafından yaptırılan işin bedelinin % 20 fazlasıyla tarafımdan tahsil edilmesini kabul ettiğimi,

7- İşbu taahhütname noter tarafından hazırlanıp tasdik edildikten sonra tarafımdan tapuya şerh edileceğini,

8- Taahhüt konusu taşınmazın gerek hisse ve gerekse tamamına ilişkin, satış, bağış, trampa, veraset veya intikal gibi herhangi bir şekilde devir ve temlik edilmesi halinde yeni maliklerin de işbu taahhütname hükümleri ile aynen bağlı kalacağını,

9- Proje alanında veya taşınmazımın bulunduğu adada oluşacak olan yeni ‘’Yönetim Planına’’ iştirak ederek herhangi bir itirazda bulunmayacağımı aynen kabul ederek imzalayacağımı ve tapuya tesciline muvafakat edeceğimi,

10- Proje bütünlüğü içeresin de kalmak ve proje gereği alanda yapılmak zorunluluğunda olan her türlü alt yapı yol, yeşil alan, park, rekreasyon, çocuk oyun alanları ve sosyal donatı alanlarının yapılmasına, kent mobilyalarının konulmasına ve benzeri çevre ve altyapıya ait her türlü iş ve işlemler ile yatırım işlemlerine yönelik harcamalardan doğan ve taşınmazıma düşen miktarı, tarafıma tebliğinden itibaren bir aylık süre içerisinde ödeyeceğimi,

—Yukarıda yer alan tüm yükümlülükleri, Yenileme Projesinin bütününün aksatmaya uğramasına neden olmaksızın, Yüklenici firma ile eş zamanlı hareket ederek, çevre düzenlemesi de dahil aynı tarihte bitirilmesini sağlamak üzere her tür çalışmayı özenle yaparak ve gerekli tüm çabayı göstererek yerine getireceğimi aksi takdirde Belediye tarafından parselimin proje bütünlüğü içerisinde 5366 Sayılı Yasa ve yönetmeliği hükümleri gereğince değerlendirilmesinin yapılmasını yönelik her türlü iş ve işlemleri kabul edeceğimi,

Gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT EDEN: Mülk Sahibi/Vekili

Adı, Soyadı          :                                                                            

TC Kimlik No      :

İmzası                   :

Bu işlem altındaki imzanın gösterdiği, …………. Nüfus Müdürlüğü’nden verilmiş  ……………. tarih , ………… kayıt , …… seri ve …………… numaralı fotoğraflı nüfus  cüzdanına göre  …………………  İli , …………………….İlçesi , ………………….. Mahallesi , ….. cilt , …. Aile sıra no , ….. sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup , baba adı ……………  , ana adı …………………….. , doğum tarihi …………………. , doğum yeri …………………. olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu , okur yazar olduğunu söyleyen , ………………..* T.C. kimlik numaralı …………………………….., adlı kişiye ait olduğunu  ve dairede huzurumda imzalandığını onaylarım. Tarih ( aynı zamanda yazı ile )

5366 sayılı yenileme yasası yürütme kanunu için tıklayınız
Fatih belediyesinin istediği taahhütname örneği Tıklayınız 

YORUMLAR

 • 1 Yorum
 • FATİHTEKİ YENİLEMELERİ DİKKATLİCE İZLEYİN
  2 yıl önce

  Fatihte Taahhütname dayatması çok önemlidir.
  Çünkü söz konusu Taahhütname içeriğine baktığımızda Tapu hariç mülkünüz hakkında bütün kararları Yerel belediye ve TOKİ verebiliyor ve siz asla itiraz edemiyor, Altına imza atarak Taahhüt ettiğiniz şartların hiçbrini değiştiremiyorsunuz.
  İlçemizde yenilenen apartmanları inşa eden müteahhitler bu Taahhütnameyi imzalıyor, Çünkü kendilerini bağlamıyor, Söz konusu Taahhütname tapunun siciline kayıt ediliyor.
  Söz konusu taşınmazın el değiştirmesinde kimse binanın siciline bakma gereği hissetmiyor, Çoğunluk ise bu durumu bilmiyor bile.
  Binanızın bu gün bütün şartları ile normal olan durum yarın belediyenin yapacağı bir imar değişilikiği ile parseliniz Yeşil Alan, Kültürel alan, Yol, Kamu kurumu, kentsel dönüşüm, Sosyal kültürel tesis'e dönüştürülebilir.
  Böyle bir durumda Belediyenin keyfiyeti ile oluşturacağı kamulaştırma bedelini kabul etmekten başka hiçbir çareniz yok demektir.
  Kişisel duyumlarıma göre Fatihte son 15 yıldır bu Taahhütname'yi imzalamadan imar izin ve ruhsatı almak mümkün değil.
  İlk önce Fatihte uygulanan bu Taahhütname uygulamasının birçok ilçede kullanıldığını duyuyorum, Çünkü 39 ilçesi ile İstanbulun gündemi; On yılların getirdiği (Belediyelerin göz yumması nedeniyle) Oluşan çarpık kentleşmeyi düzeltmek, Elbetteki oluşacak olan rant baskısı, Maalesef.
  Sulukulede Romanların sosyal hayatını iyileştirmek, Turistik Kültürel zenginlik oluşturmak için düşünülen Neslişah, Haticesultan mahalleleri yenileme projesi (SİT hukukuna rağmen Dönüşüm olarak gerçekleşti, Gerçekleştirilirken bir şekilde Romanların ellerindeki tapuların %90'ından fazlası el değiştirdi, Böyle sosyal bir proje Rantsal bir projeye dönüştürüldü, Şimdi ise akıllara durgunluk verecek şekilde (Çoğu Suriyeli) Yabancı uyruklulara satıldığını duyuyoruz.
  Bu denli hukuksuzluğun yapıldığı ilçemizde Benzer müdahaleler Ayvansaray Türk mahallesinde ve Süleymaniye çevresindeki 8 mahallede hayata geçirildi.
  Bu günlerde kara surları iç kesimindeki mahallelerde "Millet Bahçesi" etiketi ile parsellerin belediyeye devri devam ediyor. 
  Burada dikkat edilecek konu; Bu uygulama kalıcı yeşil alan içinse kamulaştırma kanunu çıkarılır Mülk sahiplerinden tapular alınır, Neden mülk sahiplerine taciz dayatmalar uygulamarı yapılarak kendi iradeleri ile mülklerini belediyeye satmaları isteniyor?
  Bu sorunun cevabını bulmak zorundayız, ne malüm söz konusu Millet Bahçesi ileride CER projesi gibi Lüks dairelere dönüştürülmeyecek!!

  ------------
  TAPU SİCİLİ NEDİR?
  Tapu sicili devlet tarafından gayrimenkullerin gıyabında bulunan hakların durumunu gösteren resmi belgedir. Bu kayıt üzerinde tapu unsurlarındaki bütün hareketler görülebilir.

  Tapu sicili içerisinde taşınmaz malın bütün bilgileri yer alır. Yüz ölçümü, pafta, ada ve parsel olarak numaralandırma, tapunun sahibi ve gayrimenkulün bulunduğu mahalle, il, ilçe bilgileri eksiksiz bir şekilde tapu sicili üzerinde gösterilmek durumundadır. Kayıtların oluşması sürecinde meydana gelen bütün zararlar devlet tarafından karşılanır. Bir kişi eğer bir gayrimenkule sahipse veya üzerinde kayıtlı bir taşınmaz malın olup olmadığını öğrenmek istiyorsa Tapu ve Kadastro Müdürlüğü üzerinde tapu sicilini sorgulayabilir. Ayrıca bu bilgiler herkese açıktır.

  Tapu Sicilinin Unsurları
  Tapu sicilleri asli ve feri siciller olarak ikiye ayrılır. Bununla birlikte tapu sicil unsurları arasında kayıt, tescil, şerh ve beyan işlemleri yer alır.

  Tapu Sicili İlkeleri
  Tapu siciline hakim olan ilkeler arasında şunlar yer alır:
  Tescil
  Sebebe bağlılık
  Aleniyet
  Tapuya güven
  Devletin sorumluluğu

  Bir taşınmaz üzerindeki haklar; tapu tescil ilkesi, taşınmaz üzerinde değişiklik hakları; sebebe bağlılık, sicildeki belgeleri devlet tarafından korunması; aleniyet, taşınmaz haklarında hukukun üstünlüğü; tapuya güven ve sicillerdeki hatalar nedeniyle oluşan zararın devlet tarafından karşılanması ise devletin sorumluluğu ilkesi içerisinde yer alır.

  Tapu Sicili Sorgulama
  Tapu sicili sorgulama işlemleri artık internet üzerinden de yapılabilmektedir. E-devlet kanalı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bölümünden tapu sicili hakkında tüm bilgiler görülebilir.