Fatih'te Binaların Yenilemesi

İlçemiz "japon mühendislerin" yaptığı depremsel ölçümler sonucu (Dere yatakları, Dolgu alanları hariç) 3. derece depremsel alan olarak işaretlenmiştir.  Evvelki yönetimlerin şifaen(1. Derece) söylemleri gerçeği yansıtmıyordu. Başkan Ergun Turan "kentsel yenileme" uygulamalarında 1/1000 ölçekli nazım imar planları ile çelişen bazı uygulamalara esneklik getiren "I42 Plan notu" resmileşerek yürürlüğe girdi.

Fatih'te Binaların Yenilemesi
22 Eylül 2021 - 15:34
Fatih belediyesinin web sitesinde yayınlanan aşağıdaki metinden anladığımız kadarı ile Yeşil alanlar, Sur koruma alanları, Daha önce (Kentsel yenileme) projeleri ilan edillmiş, Yalı mahallesi, Fener Balat Ayvansaray, Mollaaşkı, atikmustafapaşa kentsel yenileme proje alanı, Zeyrek, Haydar, Unkapanı-Cibali aarsı kentsel yenileme ve Yedikule Yenikapı arası bazı alanlarla bereber şehrin içinde bazı alanlar söz konusu yenileme plan notundan faydalanamıyor.

70 Yıllık bir fatihli olarak, Fatiht'te 20 Yıldır habercilik tecrübemizle diyebiliriz ki, Söz konusu 2008 Deprem yönetmeliği öncesi yapılan binaların "Rizk yapısı" kabul edilmesi demek Bütün bu binaların yıkılarak yenilenmesi anlamına geliyor.

Tamamı SİT alanı olan ilçemizde 50 yıldır (Belediyelerin göz yumaması) sonucu vahşi bir yapılaşma gerçekleştirildi, Sonradan çıkarılan İmar Afları ile masabaşı plan-projesi yapılan binalar meşrulaştırılarak korunmuş oldu. Bu teknik durumdan haberi olmayan vatandaşlar "tapu güvencesi" ile bu binaları bilinçsiz vede çaresizlikle satın aldı. 

İlim ve Teknik olarak İnşaat betonunun kullanım ömrü yüz yıldır, Şimdi 30-50 yıllık binalar "Çürük-Depreme dayanıksız" gerekçesi ile yıkılmak/yenilenmesi isteniyor.
Devlette devamlılık esastır, Devletin kendi ilmal ve ayıbının ceremesini "Son Mülk sahibi" çekmektedir. Bu adaletsizliğin bir şekilde telafi edilmesini bekliyoruz.

Söz konusu yenileme programı çerçevesinde Devlet kendi sorumluluğunu ortaya koymalı, yarı ömründe "Çürük" gerekçesi ile yıkmaya çalıştığı binalarda yaşayan vatandaşların %50'sinden fazlası ekonomik imkansızlıklar içindedir. Ömürlerinin ahirinde bu mülk sahiplerini evsiz barksız bırakmak vicdana hukuka sığmaz.

Bilhassa ortalama 2 bin TL. Emekli maaşı ile geçinmeye çalışan vatandaşların ne evini yenilemeye, nede kiraya çıkmaya imkanı yoktur.
Devlet çok cüzi taksitlerle bu konutları yerinde yenilemeli, çalışmak üretmek imkânı olmayan bu ailelerin sokağa perişanlığa terk edilmemelidir.

Devletimizin bu konuda Deprem seferberliği ilan ederek rantsal projelerle vatandaşı yuvasından etmesi akıl alır gibi değildir. 
20 yılıdır bazı yetkili'!, kişilerin her ne kadar deprem çığırtkanlığı yapsa bile, Bilindiği üzere  tarihte İstanbul depremi yoktur, Kuzey Marmara depremleri vardır. Ara sıra küçük yer hareketleri olsa bile 7 civarı  şiddette Yıkıcı depremler ortalama yüz yılda bir defa vuku bulmaktadır. 

Bilimsel ve tarihsel dayanağı olmayan kehanetler ile vatandaşı endişeye sevkederek İnşaat sektörünün "Rantsal Projelerle" ekmeğine yağ sürmenin vebali ağır olacaktır. 
Bütün yöneticilerimizi sağ duyu ile olayı düşünmeye davet ediyoruz..

FATİH BELEDİYESİNİN WEB SİTESİNDEKİ DUYURU METNİ

I42 PLAN NOTU: Yeni İmar Plan Notu Hakkında
Fatih'te Tarihi Karar
09.10.2020

Tarihi Yarımada’da Suriçi bölgesini kapsayan ve 10 bin binayı etkileyen, binaların hak sahipleri tarafından yıkılıp, herhangi bir hak kaybı olmadan yeniden yapılmasını sağlayacak olan plan notu Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulu’nun oy birliğiyle kabul edildi.

Evlerini yenilemek isteyen vatandaşlarımızın evlerini yenilemelerine fırsat tanıyan ve onların mevcut haklarını kendilerine iade eden, Fatih için büyük bir önem taşıyan bu karar, ilçedeki yaklaşık 10 bin binayı kapsıyor. 
 
FATİH İÇİN YILLARDIR BEKLENEN BİR KARARDI
 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan; “Fatih’te yıllardır beklenen bu kararın üzerine biz yaklaşık 1 yıldır çalışıyorduk. Bu karar hem Fatih Belediye Meclisi, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi hem de Koruma Kurulu’ndan oy birliğiyle geçmiş bir karardır. Kimsenin itirazı olmadı çünkü bu karar Fatih’te yaşamak isteyen insanların bu yaşam haklarını koruyacak, onların evlerini yenilemesine fırsat tanıyacak bir plan notu. Eminönü bölgemiz ile anıt eserler ve tescilli yapılar bu plan notunun dışındadır” dedi.
 
EVİNİ YENİLEMEK İSTEYENLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELİ KALDIRDIK
 
Fatih’teki binaların çok eski yapılar olduğunu söyleyen Başkan M. Ergün Turan: “Bu da olası bir İstanbul depremi için büyük bir sorun ve tehlike teşkil ediyor. Evlerini yenilemek isteyenlerin önünde büyük bir engel vardı. 10 dairelik bir apartmanda oturan vatandaşlarımız binalarını yenilemek istediklerinde mevcut haklarından feragat etmek zorunda kalıyorlardı. Biz bu engeli kaldırdık, artık vatandaşlarımız yasalara uygun olarak yapılmış binalarını hak kaybına uğramadan yenileyebilecekler” dedi. 
 
FATİH GERÇEK İSTANBUL’DUR
 
Fatih’in gerçek İstanbul olduğunu vurgulayan Başkan Turan, “İstanbul hanımefendisi, beyefendisi, lehçesi, lisanı her şeyin neşret ettiği yer burasıdır. Ancak şehir eskidikçe ve yenilenmedikçe insanlar merkezin dışına çıkmak istiyorlar. Bu plan notuyla beraber inanıyoruz ki sadece yaşamakta olan vatandaşlarımız değil, Fatih’ten gitmek zorunda kalan Fatihli vatandaşlarımız da Fatih’e geri dönecektir” dedi.
 
işte yeni plan notuyla ilgili detaylar:
  
I42 PLAN NOTU
 
• “Çevre, can ve mal emniyetinin sağlanabilmesi ve yapıların depreme dayanıklı hale getirilebilmesi amacıyla;
 
• Meri koruma amaçlı uygulama imar planında; Dünya Mirası Alanları, Kara Surları Koruma Alanı, 1. ve 2. derece koruma bölgeleri ile 5366 sayılı yasa kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı olarak ilan edilen alanlarda, Eminönü bölgesinde(Molla Fenari, Hoca Gıyasettin, Demirtaş, Mercan, Mimar Hayrettin, Yavuz Sinan, Süleymaniye, Sarıdemir, Tahtakale, Hocapaşa, Balabanağa, Rüstempaşa, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Küçük Ayasofya, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Kemalpaşa, Beyazıt, Alemdar, Emin Sinan, Muhsine Hatun, Şehsuvar Bey, Kâtip Kasım, Sultanahmet, Binbirdirek, Mesihpaşa, Taya Hatun, Sururi, Hacı Kadın, Hobyar, Cankurtaran, Nişanca Mahalleleri) ve tamamı yol ve/veya donatı alanlarında kalan yapılar hariç olmak üzere;
 
• Yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış yapılar: meri koruma amaçlı uygulama imar planında belirlenen; donatı/yol alanlarına terkini yapmak ve meri plandaki irtifa değerini 2 kattan fazla aşmamak kaydıyla yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesine esas şekilde (3194 sayılı kanunun Geçici 16.maddesi kapsamında yapı kayıt belgesine konu edilen alanlar dahil edilmemek ve müktesep hak teşkil etmemek üzere) yıkılarak yeniden yapılabilir.
 
• Yıkılıp yapılacak yapılarda meri plan veya belgesinden gelen yapılaşma hakları arttırılmamak kaydıyla düzenleme yapılacaktır. Bu kapsamda yıkılıp yeniden yapılacak yapılarda, belgesindeki kullanım amacına veya planda belirtilen fonksiyona aykırı olmayacak şekilde uygulama yapılır. Yola ve/veya donatı alanına terki olan parsellerde; yapı, parsel içerisinde ötelenebilir. Bağımsız bölümlerin otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla, üniversite veya konu uzmanı kurum ve kuruluş tarafından arkeojeofizik yöntemler ile (jeoradar, jeomanyetik, jeoelektrik vb.) yapılacak araştırma sonucunda arkeolojik kalıntı ve buluntuya rastlanmaması halinde ilave bodrum kat yapılabilir.
 
• Bu madde kapsamında lejantta ‘Korunması Gerekli Tescilli Arkeolojik Tarih Sanat Değeri Olan Anıt Eser Yapılar’ taraması bulunana yapılara (çeşmeler hariç) cephe veren ve meri’i imar planındaki irtifa değerlerini aşan yapılarda Kurul kararına göre uygulama yapılır.

PLAN NOTU KAPSAMINDAKİ YAPILAR HANGİLERİDİR?

İlçemizde, eski Eminönü Bölgesi, Dünya Mirası Alanları, Kara Surları Koruma Alanı, 1. ve 2. derece Koruma Bölgeleri, Yenileme Alanları, Tamamı yol ve/veya donatı alanlarında kalan yapılar hariç; diğer yapılarda geçerlidir.

PLAN NOTUNUN İÇERİĞİ NEDİR?
•Yasallığı olan (ruhsatlı, iskânlı vb.) mevcut yapılar, meri plandaki irtifa değerini 2 kattan fazla aşmamak kaydıyla belgesindeki haklarıyla yıkılarak yeniden yapılabilir. 
•3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16. maddesi kapsamında düzenlenmiş yapı kayıt belgesi (imar barışı) plan notu kapsamında değildir. 
•Parselin yola veya donatı alanına terki varsa; bu kısım terk edilecek olup, parselin uygun olması halinde terk edilen alan kadar bina parsel içerisinde ötelenebilir. 
•Belgesindeki yasal hali ile imar planı doğrultusunda fonksiyon değiştirilebilir. 
•Binanın otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla ilave bodrum kat yapılabilir.

UYGULAMA İÇİN NEREYE BAŞVURABİLİRİM?
•Tescilli anıt eser yapılardan cephe alan ve plandaki irtifa değerini aşan mevcut yapılarda Anıtlar Kurulu kararına göre, diğer yapılarda ise Belediyemizce işlem yapılacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum