Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

Soyumuz, Oğuz Han‘dan gelmektedir.

20 Mart 2015 - 07:06


Atamız Oğuz Han‘ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han” adlarında 6 (altı) tane oğlu vardır. 

Oğuz Han’ın her oğlunun da dört tane oğlu vardır. 

İşte Atamız Oğuz Han’ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, bugünkü “24 Oğuz Boyu“nu meydana getirmiştir. 

Bütün dünyaya yayılan Oğuzlar, bu 24 boya dayanmaktadır. 

 

Boz-Oklar: Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler.

 

1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şâhin. Oğulları:

 

a) Kayıg/Kayı-Han

 

b) Bayat

 

c) Alka-Bölük/Alka-Evli

 

d) Kara-Bölük/Kara-Evli

 

 

2. Ay-Alp/Ay-Han: Sembolü kartal. Oğulları:

 

a) Yazgur/Yazır

 

b) Tokar/Töker/Döğer

 

c) Totırka/Dodurga/Dödürge

 

d) Yaparlı

 

 

3. Yıldız-Alp/Yıldız Han: Sembolü tavşancıl. Oğulları:

 

a) Avşar/Afşar

 

b) Kızık

 

c) Beğdili

 

d) Karkın/Kargın

 

 

Üç-Oklar: İç Oğuzlar da denilip, sol kolu teşkil ederler.

 

1. Gök-Alp/Gök Han: Sembolü sungur. Oğulları:

 

a) Bayundur/Bayındır

 

b) Beçene/Beçenek/Peçenek

 

c) Çavuldur/Çavındır

 

d) Çepni

 

 

2. Dağ-Alp/Dağ Han: Sembolü uçkuş. Oğulları:     

 

a) Salgur/Salur

 

b) Eymür/Imır/İmir

 

c) Ala-Yontlup/Ala-Yundlu

 

d) Yüregir/Üregir

 

 

3. Deniz Alp/Deniz Han: Sembolü çakır. Oğulları:

 

a) Iğdır/Yiğdir/İğdir

 

b) Beğduz/Bügdüz/Böğdüz

 

c) Yıva/Iva

 

d) Kınık

                                ***

 

Oğuz Boyları Araştırmaları - Ahmet Bilal Ercilasun

 

Oğuz Boyları Araştırmaları - Kaşgarlı Mahmut

                                ***

 

Oğuzlarla ilgili diğer bilgiler: Oğuzlar, Oğuz Boyu Bugün; Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan’da yaşayan Türklerin ataları olan büyük bir Türk boyu. Oğuzlara, Türkmenler de denir.

 

     Oğuz kelimesinin türeyişiyle ilgili çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Kelimenin boy, kabile mânâsına gelen “Ok” ve çokluk eki olan “z”nin birleşmesinden “Ok-uz” (oklar, koylar) anlamında olduğu ileri sürüldüğü gibi, oyrat (haşarı, yaramaz) kelimesinin eş anlamlısı olduğunu iddiâ edenler de vardır. Ancak kelime, Anadolu ağızlarında “halim selim, ağırbaşlı” mânâlarına da kullanılmaktadır. Arap kaynaklarında ise “guz” veya “uz” şeklinde geçmektedir.

 

     İlk zamanlar Üçok ve Bozok adlarıyla iki ana kola ayrılmış olan Oğuzlar, daha sonraki devirlerde, Dokuz Oğuz, Altı Oğuz, Üç Oğuz adlarında boylara da ayrıldılar. Oğuzlar, yirmi dört boydan meydana gelmişti. Bunlardan on ikisi Bozok, on ikisi Üçok koluna bağlıydı. Tarihçiler, hazırladıkları cetvellerde Oğuz boylarının adlarını, sembollerini ve ongunlarını (armalarını) göstermişlerdir. Buna göre, Bozoklar; Kayı, Bayat, Alka Evli, Kara Evli, Yazır, Dodurga, Döğer, Yaparlu, Afşar, Begdili, Kızık, Kargın; Üçoklar ise; Bayındır, Peçenek, Çavuldur, Çepnî, Salur, Eymur, Ala Yundlu, Yüreğir, İğdir, Büğdüz, Yıva, Kınık boylarına ayrılmışlardı. Bugün Türkiye’de yirmi dört Oğuz boyuna ait işaret ve yer adlarına çok rastlanmaktadır.

 

     Oğuz adına ilk defa Yenisey Kitabelerinde rastlanmaktadır. Barlık Irmağı yöresinde bulunan bu kitabelerde; “Altı Oğuz budunda” sözü yer almaktadır. Öz Yiğen Alp Turan adlı bir beye ait olan bu kitabelerin yazıldığı devirde, Oğuzlar, Göktürkler’in hakimiyeti altında altı boy hâlinde Barlık Irmağı kıyılarında yaşamakta idiler.