Abdullah Gözaydın

Abdullah Gözaydın

Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com

DSÖ İstanbul / Türkiye Temsilcili Kanunu

24 Ağustos 2021 - 16:01

Dönem : 21 Yasama Yılı : 2

T.B.M.M. (S. Sayısı : 180)
Türkiye’de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/520)T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar 16.8.1999
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.KKG.0.11/101-1496/3974
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.7.1999 tarihinde kararlaştırılan “Türkiye’de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan
TASARI GEREKÇESİ
Türkiye Cumhuriyeti 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanunla, temel amacı “insanların mümkün olan en üst sağlık düzeyine ulaşmaları” olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasasını onaylayarak bu örgüte üye olmuştur.
Türkiye’nin DSÖ Genel Merkezi, Avrupa Bölge Ofisi ve diğer Bölge Ofisleriyle olan ilişkilerinin koordine edilmesi, projelerin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve daha verimli sonuçlar alınabilmesi amacıyla 1959 yılında DSÖ Türkiye Temsilciliği kurulmuştur.
Bilindiği üzere, son yıllarda Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları bir reform sürecine girmiş, bu çerçevede Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas kuruluşu olan DSÖ de yeniden yapılanma gayretleri içine girmiştir. Bu meyanda, çeşitli ülkelerdeki DSÖ temsilciliklerinin durumu ele alınmış ve birçok ülkede temsilcilikler kapatılarak İrtibat Ofisine dönüştürülmüştür. Bu değişimin gerekçesi, ülkelerin içinde ikili ilişkileri yürütebilecek yeterli sayıda nitelikli personelin yetişmiş olması ve ülkelerin belirli bir kalkınmışlık düzeyine erişmiş olmalarıdır.
DSÖ 1998 yılında Türkiye’deki Temsilciliğini İrtibat Ofisine dönüştürme kararı almış, Hükümetimiz ile DSÖ’nün karşılıklı müzakereleri sonucunda, Türkiye’de bir İrtibat Ofisi kurulmasına ilişkin anlaşma 10 Mayıs 1999 tarihinde Kopenhag Büyükelçimiz Turan Moralı ile DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Jo Eirik Aswall tarafından imzalanmıştır.
Anlaşmanın akdini müteakip DSÖ İrtibat Ofisinin başına bir Türk görevli getirilecek ve Ofis faaliyetlerine başlayacaktır. Ülkemiz ile DSÖ arasındaki işbirliğini geliştirmek, projelerin sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlamak bakımından İrtibat Ofisinin bir an evvel faaliyete geçmesinin ve buna hukukî dayanak teşkil edecek anlaşmanın makul bir süre içerisinde onaylanmasının önem taşıdığı düşünülmektedir.
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ GEREKÇE
Türkiye Cumhuriyeti 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanunla, temel amacı “insanların mümkün olan en üst sağlık düzeyine ulaşmaları” olan Dünya Sağlık Teşkilâtı (DST) anasözleşmesini onaylayarak bu örgüte üye olmuştur.
Türkiye’nin DST Genel Merkezi, Avrupa Bölge Ofisi ve diğer bölge ofisleriyle olan ilişkilerinin koordine edilmesi, projelerin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve daha verimli sonuçlar alınabilmesi amacıyla 1959 yılında DST Türkiye Temsilciliği kurulmuştur.
Bilindiği üzere, son yıllarda Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları bir reform sürecine girmiş, bu çerçevede Birleşmiş Milletler’in bir ihtisas kuruluşu olan DST de yeniden yapılanma gayretleri içine girmiştir. Bu meyanda, çeşitli ülkelerdeki DST temsilciliklerinin durumu ele alınmış ve birçok ülkede temsilcilikler kapatılarak irtibat ofisine dönüştürülmüştür. Bu değişimin gerekçesi, ülkelerin içinde ikili ilişkileri yürütebilecek yeterli sayıda nitelikli personelin yetişmiş olması ve ülkelerin belirli bir kalkınmışlık düzeyine erişmiş olmalarıdır.
DST 1998 yılında Türkiye’deki Temsilciliğini İrtibat Ofisine dönüştürme kararı almış, Hükümetimiz ile DST’nın karşılıklı müzakereleri sonucunda, Türkiye’de bir İrtibat Ofisi kurulmasına ilişkin anlaşma 10 Mayıs 1999 tarihinde imzalanmıştır.
Anlaşmanın akdini müteakip DST İrtibat Ofisinin başına bir Türk görevli getirilecek ve ofis faaliyetlerine başlayacaktır. Ülkemiz ile DST arasındaki işbirliğini geliştirmek, projelerin sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlamak bakımından İrtibat Ofisinin bir an evvel faaliyete geçmesinin ve buna hukukî dayanak teşkil edecek anlaşmanın makul bir süre içerisinde onaylanmasının önem taşıdığı düşünülmektedir.
Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu 12.10.1999 Esas No. : 1/520 Karar No. : 114
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye’de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 7 Ekim 1999 tarihli 15 inci birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür.
Birleşmiş Milletler’in bir ihtisas kuruluşu olan Dünya Sağlık Teşkilâtı’nın, yeniden yapılanması sonucu, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’deki temsilciliğini, irtibat ofisine dönüştürmesini sağlayan Anlaşma Komisyonumuzca uygun görülmüş ve Tasarı gerekçede yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.
 
 BaşkanBaşkanvekili
 Kâmran İnanB. Suat Çağlayan
 Vanİzmir
 SözcüKâtip
 Mehmet KayaMehmet Ali Bilici
 KahramanmaraşAdana
 ÜyeÜye
 Ali TekinMüjdat Kayayerli
 AdanaAfyon
 ÜyeÜye
 Nesrin ÜnalAgâh Oktay Güner
 AntalyaBalıkesir
 ÜyeÜye
 Teoman ÖzalpHasan Erçelebi
 BursaDenizli
 ÜyeÜye
 Mahmut ErdirMustafa Yaman
 EskişehirGiresun
 ÜyeÜye
 Ayfer YılmazOsman Yumakoğulları
 İçelİstanbul
 ÜyeÜye
 Rahmi SezginM. Necati Çetinkaya
 İzmirManisa
 Üye 
 M. Cengiz Güleç 
 Sıvas 

 
 
 HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE’DE İRTİBAT OFİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI
MADDE 1. — 1. — 10 Mayıs 1999 tarihinde Kopenhag’da imzalanan “Türkiye’de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE’DE İRTİBAT OFİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
 
 
 
 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
 
 Bülent Ecevit  
 Dev. Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı ve Başb. Yrd.
 D. BahçeliH. H. ÖzkanM. C. Ersümer
 Devlet BakanıDevletBakanıDevletBakanı
 R. ÖnalProf. Dr. T. ToskayM. Keçeciler
 DevletBakanıDevletBakanıDevletBakanı
 Prof. Dr. Ş. S. GürelS. SomuncuoğluY. Yalova
 Devlet BakanıDevletBakanıDevlet Bakanı
 M. YılmazProf. Dr. R. MirzaoğluR. K. Yücelen
 DevletBakanıDevletBakanıDevletBakanı
 H. GemiciProf. Dr. Ş. ÜşenmezE. S. Gaydalı
 DevletBakanıDevletBakanıDevletBakanı
 F. ÜnlüProf. Dr. A. ÇayM. A. İrtemçelik
 Adalet BakanıMillî Savunma Bakanıİçişleri Bakanı
 Prof. Dr. H. S. TürkS. ÇakmakoğluS. Tantan
 Dışişleri BakanıMaliye BakanıMillî Eğitim Bakanı
 İ. CemS. OralM. Bostancıoğlu
 Bayındırlık ve İskân BakanıSağlık BakanıUlaştırma Bakanı
 K. AydınDoç. Dr. O. DurmuşProf. Dr. E. Öksüz
 Tarım ve Köyişleri Bakanı V.Çalışma ve Sosyal Güv. BakanıSanayi ve Ticaret Bakanı
 A. K. TanrıkuluY. OkuyanA. K. Tanrıkulu
 Kültür BakanıTurizm BakanıOrman Bakanı
 M. İ. TalayE. MumcuProf. Dr. N. Çağan
  Çevre Bakanı 
  F. Aytekin 
TÜRKİYE’DE İRTİBAT OFİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, AVRUPA BÖLGE OFİSİ
VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN
ANLAŞMA
İmzalayanlar :
 
 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına10.5.1999
 İmzaTarih
 İsim Turan MoralıUnvan : Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi
 DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Adına10.5.1999
 İmzaTarih
 İsim Dr. J. E. AsvallUnvan : Bölge Direktörü
Türkiye’de irtibat ofisinin kurulmasına ilişkin
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi (bundan böyle ayrıca “DSÖ” olarak geçecektir) ve;
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle ayrıca “Hükümet” olarak geçecektir).
Ankara’daki DSÖ Türkiye Ülke Temsilcisi Ofisi’nin mevcudiyetinin Ağustos 1998’e kadar sürmesi ve Türkiye’deki DSÖ faaliyetlerinin bundan böyle İrtibat Ofisi aracılığıyla sürdürülmesine karar verildiği hatırlatılarak;
Teknik danışma işbirliği ile ilgili Birleşmiş Milletler ve DSÖ kararlarına işlerlik kazandırmak,
19 Ekim 1950’de Hükümet ve DSÖ arasında imzalanan “Temel Anlaşma”yı yeniden onaylayarak,
Tarafların karşılıklı sorumluluklarının, dostane bir işbirliği içinde yerine getirileceğini bildirerek,
AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE TÜRKİYE’DE BİR İRTİBAT OFİSİNİN
KURULMASINA KARAR VERDİLER
Madde 1. — İrtibat Ofisi’nin Amacı
Bütçe kısıtlamalarına ve mevcut fonlara bağlı olarak DSÖ, Ankara’da, Ulusal Yetkili Memur ve İdarî Asistan’dan oluşan bir İrtibat Ofisi kuracaktır.
İrtibat Ofisi, her nereye kurulursa kurulsun, DSÖ’nün bir ofisi olup, ulusal idarenin bir parçası olarak sayılmayacaktır. Aksi bir durum kabul edilmediği sürece, İrtibat Ofisi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kurulacaktır :
a) Türkiye’de DSÖ sağlık programlarının yürütülmesini desteklemek;
b) Sağlık alanında, etkili uluslararası işbirliğini geliştirmek;
c) Türkiye’de DSÖ kaynaklarının harekete geçirilmesi için bir yerel odak nokta olarak çalışmak;
d) DSÖ doküman ve yayınlarının Türkiye’de sağlanmasını ve bu yayınlara ulaşılabilmesini sağlamak.
Madde 2. — Malî Yükümlülükler
İrtibat Ofisi, Ankara, Atatürk Bulvarı 197 no.lu BM Binasında kurulmakta olup, DSÖ aşağıdakileri sağlamakla yükümlüdür :
a) Ulusal Yetkili Memurlara uygulanan BMyerel oranları doğrultusunda; tüm gün çalışan İrtibat Memuru için maaş ve ödenek;
b) Genel Hizmet çalışanlarına uygulanan BM yerel oranları doğrultusunda; tüm gün çalışan İdarî Yardımcı için maaş ve ödenek;
c) Giderleri karşılamak üzere destek sağlamak;
d) DSÖ tarafından istenilen iş yolculuklarında, İrtibat Ofisi çalışanlarının seyahat masrafları (harcırah dahil);
e) Ofis mekanının sağlanması ve bakımı, telefon hatları, e-mail’e erişim; telefaks hizmetleri masrafları; telefon ve posta fatura masrafları.
Türk Hükümeti ve DSÖ’nün; İrtibat Ofisi’nin, BM Binası dışında başka bir yerde kurulmasını kararlaştırmaları durumunda Hükümet aşağıda belirtilen masrafları karşılamakla yükümlü olacaktır :
• Ofis mekanının sağlanması ve bakımı, ofis mobilyası, telefon hatları, e-mail’e erişim; telefaks hizmetleri masrafları; telefon ve posta fatura masrafları.
• Gerek faturaya istinaden gerek faturasız diğer işletme giderleri.
Madde 3. — Tüzel Kişilik
DSÖ Ofisi olarak, İrtibat Ofisi; tüzel bir kişiliğe ve aşağıda belirtilenleri yerine getirmeye muktedir olacaktır :
a) Sözleşme yapmak
b)Taşınır ya da taşınmaz malların edinilmesi ve elden çıkarılması
Bu yazı 818 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum