Reklam

Fatih Belediyesi ve Taahhütname

Fatih belediyesinin yeni bina yaparken, Yenileme projelerinde, Restorasyon projelerinde, İmar Ruhsat işlemlerinde mülk sahiplerinin önüne konulan (TAAHHÜTNAME) hakkında ne biliyorsunuz. Söz konusu bu Taahhütname ile Tapu hariç Bina ve parsel hakkındaki bütün haklarınızı belediyeye devrettiğinizi biliyormusunuz? Bilmiyorsanız bu haberimizi iyi inceleyin...

Fatih Belediyesi ve Taahhütname
18 Ekim 2021 - 03:43

Burada Söz konusu Taahhütname detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.
Görüldüğü gibi parseliniz hakkında taahhütneme imzalandığı takdirde ileriki belirsiz tarihlerde  Fatih belediyesi yeni imar düzenlenmelerinde, Kentsel dönüşüm - yenileme projelerinde hiçbir itiraz hakkınız kalmıyor, Fatih belediyesinin usulüne göre takdir edeceği kararlara tabi olmayı, mazeret ve zarar talep hakkınızın olmadığını biliyormusunuz?

  SÖZ KONUSU ÖRNEK TAAHHÜTNAME

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Fener-Ayvansaray arası Yenileme Alanında kalan alan için, Fatih Belediye Başkanlığı tarafından avan proje, uygulama projesi ve uygulama işi, 18.04.2007 tarihinde yapılan ihale ile Gap İnşaat Yatırım Dış Ticaret A.Ş’ nde kalmıştır. İhaleye ilişkin yapılan sözleşme 30.04.2007 tarihinde karşılıklı olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Yenileme alanı kapsamında kalan “parseli ve yapısı aynen korunacak” yapıların, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliği gereğince malikinin talebi halinde yenileme işinin kendisi tarafından yapılması mümkündür. 5366 Sayılı Kanunun 3. maddesinin 3 fıkrasında yer alan; “Yenileme alanı içinde yapı parsellerindeki uygulamalarda kendi parseli ve yapısı aynen korunarak yenilenecek yapılar, projenin bütünlüğünü bozmamak şartıyla belediyece kabul edilen projeye bağlı kalmak ve il özel idaresi ve belediyenin belirleyeceği amaçta kullanılmak kaydıyla parsel sahibince yapılabilir. Bu durumlarda uygulamanın projeyle eş zamanlı olarak başlatılması ve tamamlanması esastır. Aksi takdirde il özel idaresi ve belediyece bu Kanun hükümleri uygulanır.” Hükmü çerçevesinde aşağıda yer alan iş ve işlemlerin yapılması için üstlendiğim yükümlülüklerimi belirtilen süreler içinde yerine getirmeyi, maliki bulunduğum parsel ve yapının yenilenmesi/restorasyonu nedeniyle yerine getirilmesi gereken her tür yasal prosedüre uymayı, koruma kurulu tarafından uygun görülen Yenileme Avan Projesine bağlı kalmayı ve avan projede yer alan amaçta kullanmayı, Parselimin bulunduğu adada uygulanacak Yenileme Projesi uygulama çalışmaları ile eş zamanlı hareket ederek, projenin bütünü ile aynı tarihte çevre düzenlemesi de tamamlanmış olarak restorasyon ve yenileme çalışmalarını bitirmeyi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şöyle ki;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, ……. Mahallesi, …… Ada, …… Parselde kayıtlı taşınmazımın, rölöve, restitüsyon ve restorasyona yönelik uygulama işini aşağıda yer alan kurallara uyarak, gerek proje giderleri gerek inşaat ve alt yapı giderleri tarafımdan karşılanarak yapılacaktır. 

1-       Proje Teslim Süreleri:

-          Taahhütnamenin imzalanmasını takip eden ve kullanım kararlarını içeren başlama yazısının Belediye tarafından tarafıma gönderilmesini takip eden 90 iş günü içinde rölöve – restitüsyon ve restorasyon Projeleri Koruma Kurulu onayına sunulmak üzere Belediyeye teslim edeceğimi. Bu süre içinde projelerin tarafımdan Belediyeye teslim edilmemesi halinde işbu taahhütname ile kazandığım yapının tarafımdan yapılma hakkımın sona ereceğini ve bu durumda Belediye ile uzlaşma sağlanamaması halinde yasal işlemlerin Belediyesince başlatılacağı hususunu kabul ettiğimi,

-          Kurul onayını takip eden 60 gün içinde kurulca onaylanmış olan projeler ile birlikte Uygulama, mekanik, elektrik, statik, tesisat projeleri Belediye Onayına sunulacak ve ruhsat alınması ile ilgili tüm şartları yerine getireceğimi. Binanın bulunduğu adada, Yenileme ile ilgili Yükleniciye, Belediye tarafından yer teslimi yapıldığı tarih itibariyle işbu taahhütname konusu binada da restorasyon ve yenileme inşaatını fiilen başlatarak, inşaatı 24 ay içinde tamamlayacağımı ve bu süre sonunda İskan Müracaatında bulunarak gerekli tüm evrakları ivedilikle hazırlayıp belediyeye sunacağımı,

2- Avan Proje Uyumu

-          Restorasyon ve uygulama projelerini Yenileme Avan Projesinde belirlenmiş olan fonksiyon kararlarına uygun ve proje bütünlüğünü bozmayacak şekilde yaptırtacağımı. Yenileme Projesinin Tamamlanmasını takiben oluşturulacak olan Alan Yönetimi Kararlarına uygun fonksiyonlar dışında başka bir kullanım talebinde bulunmayacağımı,

3-  Bina dış cephesi

-          Yapım,  korunması gerekli kültür varlığı olduğu için tüm cephelerin restorasyon ve uygulama projelerine uygun olarak yapacağımı. Dış cephe renk kararlarında Yenileme Avan Projesi bütünlüğü içinde belirlenmiş olan renk skalalarından seçim yapacağımı ve yaptığım seçimi Belediye ve Kurula onaylatarak uygulama yapacağımı,

4- Fatih Belediyesi tarafından, avan proje bütünlüğü içeriğinde kalmak ve hak sahiplerinin mülkiyet haklarında herhangi bir değişiklik yapmamak kaydıyla yasa gereği yapacağı düzenlemelere muvafakat ettiğimi,

5- Maliki bulunduğum taahhütname konusu taşınmazın hisseli tapu olması durumunda tüm hissedarların taahhütname imzalaması halinde tarafımızdan yapılma hakkımızın doğacağını aksi takdirde Yenileme Projesi gereğince Belediye ile uzlaşma sürecine girileceğini, uzlaşma sağlanamaması halinde ise Belediye tarafından yürütülecek olan yasal işlemleri kabul edeceğimi,

6- İşbu taahhütnamede yer alan sürelere ve diğer bağlayıcı hükümlere aykırı davranmam halinde, işin kalan kısmının Belediye tarafından tamamlanabileceğini ve bu durumda Belediye tarafından yaptırılan işin bedelinin % 20 fazlasıyla tarafımdan tahsil edilmesini kabul ettiğimi,

7- İşbu taahhütname noter tarafından hazırlanıp tasdik edildikten sonra tarafımdan tapuya şerh edileceğini,

8- Taahhüt konusu taşınmazın gerek hisse ve gerekse tamamına ilişkin, satış, bağış, trampa, veraset veya intikal gibi herhangi bir şekilde devir ve temlik edilmesi halinde yeni maliklerin de işbu taahhütname hükümleri ile aynen bağlı kalacağını,

9- Proje alanında veya taşınmazımın bulunduğu adada oluşacak olan yeni ‘’Yönetim Planına’’ iştirak ederek herhangi bir itirazda bulunmayacağımı aynen kabul ederek imzalayacağımı ve tapuya tesciline muvafakat edeceğimi,

10- Proje bütünlüğü içeresin de kalmak ve proje gereği alanda yapılmak zorunluluğunda olan her türlü alt yapı yol, yeşil alan, park, rekreasyon, çocuk oyun alanları ve sosyal donatı alanlarının yapılmasına, kent mobilyalarının konulmasına ve benzeri çevre ve altyapıya ait her türlü iş ve işlemler ile yatırım işlemlerine yönelik harcamalardan doğan ve taşınmazıma düşen miktarı, tarafıma tebliğinden itibaren bir aylık süre içerisinde ödeyeceğimi,

—Yukarıda yer alan tüm yükümlülükleri, Yenileme Projesinin bütününün aksatmaya uğramasına neden olmaksızın, Yüklenici firma ile eş zamanlı hareket ederek, çevre düzenlemesi de dahil aynı tarihte bitirilmesini sağlamak üzere her tür çalışmayı özenle yaparak ve gerekli tüm çabayı göstererek yerine getireceğimi aksi takdirde Belediye tarafından parselimin proje bütünlüğü içerisinde 5366 Sayılı Yasa ve yönetmeliği hükümleri gereğince değerlendirilmesinin yapılmasını yönelik her türlü iş ve işlemleri kabul edeceğimi,

Gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT EDEN: Mülk Sahibi/Vekili

Adı, Soyadı          :                                                                            

TC Kimlik No      :

İmzası                   :

Bu işlem altındaki imzanın gösterdiği, …………. Nüfus Müdürlüğü’nden verilmiş  ……………. tarih , ………… kayıt , …… seri ve …………… numaralı fotoğraflı nüfus  cüzdanına göre  …………………  İli , …………………….İlçesi , ………………….. Mahallesi , ….. cilt , …. Aile sıra no , ….. sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup , baba adı ……………  , ana adı …………………….. , doğum tarihi …………………. , doğum yeri …………………. olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu , okur yazar olduğunu söyleyen , ………………..* T.C. kimlik numaralı …………………………….., adlı kişiye ait olduğunu  ve dairede huzurumda imzalandığını onaylarım. Tarih ( aynı zamanda yazı ile )


FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Not: Fatih'te İmar müd. işiniz düştüğünde sizden istenilecek ilk belgeler içinde en önemlisi taahhütname olacaktır.

KONU HAKKINDA DİĞER HABERLERİMİZ 
HABER:1=  HABER:2=  HABER:3=  HABER:4= HABER:5= HABER:6=   HABER 7

Fatih belediyesi 142 plan notu sorular.
 


YORUMLAR

  • 0 Yorum