Bugun...
YASİN 77-83 ARASI AYETLERİN BİR TEFSİR-MEALİ


Abdullah Gözaydın Fatih'in Demokratik Geleceği
fatihten@gmail.com
 
 
facebook-paylas
Tarih: 10-12-2018 09:58

Yâsîn Sûresi 76-77-78-79-80-81-82-83. Âyetlerin Meal ve Tefsiri

ﻓَﻠﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧْﻚَ ﻗَﻮْﻟُﻬُﻢْ  ﺍِﻧَّﺎ ﻧَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎﻳُﺴِﺮُّﻭﻥَ ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻌْﻠِﻨُﻮﻥَ +

76- O halde (Habibim) onların lafı(*) seni üzmesin. Şüphe yok ki Biz onların neler gizlemekte olduklarını, neler açıklayageldiklerini biliyoruz. +

(*) "Sen peygamber değilsin" ve benzeri sözleri (Celâleyn) +
-----------------------

ﺍَﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﺮَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﺍَﻧَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻩُ ﻣِﻦْ ﻧُﻄْﻔَﺔٍ ﻓَﺎِﺫَﺍ ﻫُﻮَ ﺧَﺼِﻴﻢٌ ﻣُﺒِﻴﻦٌ +

77- İnsan, kendisini bir nutfeden yarattığımızı gör(ür gibi bil)medi mi(*) ki şimdi o, açıktan açığa şiddetli bir düşman (kesilmekte)dir. +

(*) Celâleyn +
-----------------------

ﻭَﺿَﺮَﺏَ ﻟَﻨَﺎ ﻣَﺜَﻠﺎً ﻭَﻧَﺴِﻰَ ﺧَﻠْﻘَﻪُ  ﻗَﺎﻝَ ﻣَﻦْ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﺍﻟْﻌِﻈَﺎﻡَ ﻭَﻫِﻰَ ﺭَﻣِﻴﻢٌ +

78- O kendi yaratılışını(*) unutarak Bize misal getirdi: "Bu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş?" dedi(*). +

(*) Bir meniden ve yoktan yaratıldığını (Celâleyn) +

(*) Rivayete göre Âs bin Vâil, yahut Übeyy bin Half eline çürük bir kemik parçası almış, onu ufalamış, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e: "Bu kemiği, çürüdükten sonra, Allah diriltecek mi sanıyorsun?" demiş, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ona: "Evet, O, seni diriltecek, hem seni ateşe de sokacaktır." buyurmuştur. (Beyzâvi, Celâleyn). Hakîm'in İbni Abbas'tan (r.a) rivayet ettiği bir hadis de bunu teyid etmektedir. +
-----------------------

ﻗُﻞْ ﻳُﺤْﻴِﻴﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِٓﻯ ﺍَﻧْﺸَﺎَﻫَٓﺎ ﺍَﻭَّﻝَ ﻣَﺮَّﺓٍ  ﻭَﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺧَﻠْﻖٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ +

79- (Habibim) de ki: " Onların ilk defa yaratan diriltecek. O her yaratmayı hakkıyla bilendir(*)". +

(*) Hem kısaca hem de en tafsilatlı bir şekilde. Yaratmazdan evvel de, yarattıktan sonra da (Celâleyn) +
-----------------------

ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮِ ﺍﻟْﺎَﺧْﻀَﺮِ ﻧَﺎﺭًﺍ ﻓَﺎِﺫَٓﺍ ﺍَﻧْﺘُﻢْ ﻣِﻨْﻪُ ﺗُﻮﻗِﺪُﻭﻥَ +

80- O, yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarandır(*). İşte bakın (ateşi) ondan (çakıp) alıyorsunuz. +

(*) Merh ve Afâr ağaçları yahut Unnâb'ın dışında bütün ağaçlar(Celâleyn). "Merh" çakmak gibi çaktıkta ateş çıkaran bir ağaçtır. Arabistan çöllerinde "şeceretü'l-afar" derler bir ağaç vardır ve "merh" derler bir ağaç dahi vardır ki Araplar ondan çakmak yaparlar. Merh çakmak demiri ve Afâr taşı gibidir. Onlardan yapılan çalmağa "'zend, zende" derler. "Fi külli şecerin nârun vestemced el-merhu ve'l-afâr: Her ağaçta ateş vardır. Fakat merh ve afârda daha çoktur" sözü bir meseldir (Kâmus-ı Arabi Tercümesi) + BU TEFSİRE REDDİYE VAR
-----------------------

ﺍَﻭَ ﻟَﻴْﺲَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﺑِﻘَﺎﺩِﺭٍ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻥْ ﻳَﺨْﻠُﻖَ ﻣِﺜْﻠَﻬُﻢْ  ﺑَﻠَﻰ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﺨَﻠﺎَّﻕُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ +

81- Gökleri ve yeri yaratan (Allah) onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir? Elbette (Kâdirdir). O, (bütün kâinatı) yaratandır, (Her şeyi) hakkıyla bilendir. +
-----------------------

ﺍِﻧَّﻤَٓﺎ ﺍَﻣْﺮُﻩُٓ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﺭَﺍﺩَ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﺍَﻥْ ﻳَﻘُﻮﻝَ ﻟَﻪُ ﻛُﻦْ ﻓَﻴَﻜُﻮﻥُ +

82- O'nun emri, birşeyi dilediği zaman, ona ancak "Ol" demesinden ibarettir. O da oluverir(*). +

(*) Celâleyn. Bu, Cenâb-ı Hakk’ın tekvin sıfatının ifadesidir. "Tekvin", oldurmak, var etmek demektir. Olana "kâine, hâdise" derler ki çoklukları "kâinat, hâdisat"tır." Kevneyn" Dünya ve ahiret manasına, "mekan" da "olma ve nasıl olma yeridir". "Tekvin" Cenab-ı Hakk'ın ezeli sıfatlarındandır. İmam Maturidi'ye göre yapmak, yaratmak, rızık vermek, diriltmek, öldürmek gibi Allah'a ait sıfatlar O'nun zatıyla kâim olan Tekvin sıfatına varır. Ancak eserlerin ihtilafı yüzündendir ki o bir tek sıfatın, yani tekvinin adları değişmiştir. O sıfat yaratılanlarla ilişkili olunca "tâhlik: diriltmek", ölümle ilişkili olunca "imâte:öldürmek.... Denilir. İmam Eş'ari ise "Tekvin" akli izafetlerden olup "Kudret" sıfatının "hâdis" (sonradan yaratılmış) olanla ilişkilendirilmesinden ibaret bulunduğunu söylemiştir. +
-----------------------

ﻓَﺴُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻠَﻜُﻮﺕُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَﺍِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ +

83- Demek her şeyin mülk ve tasarrufu (ve kudreti) kendi elinde bulunan (Allah)ın şânı ne kadar yücedir, münezzehtir! Siz ancak O'na döndürül(üp götürül)eceksiniz. +

Hasan Basri Çantay - Tefsirli Kur'an Meali

BU AYETLERİN TEFSİRİNE YENİ BOYUT GETİREN DR. HALUK NURBAKİ HOCAMIZIN TESPİTLERİ

Burada ölüp toprağa karıştığımızdan sonra tekrar eski halimize nasıl geleceğimizin veciz bir örneği veriliyor.
Biliyoruz ki Ateş=Oksijendir, Oksijen olmayan yerde yanma, paslanma olmaz, Yani; yakan oksijendir. Yanma olayını gerçekleştiren oksijen yandığında karbondiokside dönüşür, Bu karbondioksit yeşil yaprakta "bir nükleer reaktör" gibi karbondioksidi tekrar oksijene dönüştürüyor. 
Ve Allah cc. bu nükleer dönüşümü (Tekrar yaratılışı) 80. ayette O, yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarandır "  şeklinde bize bildiriyor. Bu kelam 15 asır önce beyan edilmesine rağmen Fofotosentez icad edilmesi üç asır olmadı. Eskiden atomlar Toprak+Su+Hava+ateş olarak bilinirdi, Elementlerin keşfi ile atom bilgimiz daha yeni  tamamen değişmiştir. 
Ağaçtan çıkan Ateşi Oksijen olarak ele aldığımızda Oksijenin yanarak karbondiokside dönüşmesinden sonra yeşil "canlı" yaprakta tekrar eski haline oksijene dönüşmesi tarihte hiçbir insan aklının bileceği bir benzetme değildir.
 1956 yılında Dr. Haluk Nurbaki hocamız bunu keşfeden ve Oku dergisinde neşretmesine rağmen Müslümanlar hala bu ayeti ilgisiz tanımlarla tefsir etmeye çalışması Kuranı kerimi anlamada "Ne kadar az " düşündüğümüz gerçeğini ortaya koyuyor.
Ben bu ayet vesilesi ile Allah ile yüzleştim, Allah cc. kendi gücünü hikmetini bana ispat ederek kalbimdeki bütün şüpheleri yok etti. 
Elbetteki bu hikmetli bilgiler yasin 80 ile kalmadı, Daha nice ilim-bilim üstü hikmetlerle Allah cc. kalbimi mutmain etti.
İddia ediyorum Allah'ı samimiyetle arayan mutlaka bulur, kesinlikle bulur.

Bu nedenle Allah cc. Bana yürüyerek gelene biz koşarak gideriz buyuruyor, Vesselam..

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZYORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
SON YORUMLANANLAR HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR
YUKARI