Sosyal medya

Sosyal medya

SOSYAL MEDYADAN
sicakyuva@gmail.com

istanbul Fatih Külliyesi Binalarında Yapısal Sorunlar ve Nedenleri

12 Ekim 2021 - 00:11 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 - 00:16

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonuçlan, Fatih Külliyesinde çevre düzenlemesi amacıyla alınan yanlış planlama kararlarının ve restorasyonda zemin sağlamlaştırmak amacı ile yapılan müdahalelerin binalara büyük zarar verdiğini açıkça göstermektedir.

Bununla birlikte Külliye yapılarının yer aldığı alanın arkeolojik değeri geniş sınırlar içinde korunmasını gerekli kılmaktadır.
Yol yapımıve zemin müdahalelerinin, arkeolojik alana ve üst yapılann strüktürel sistemlerine verdiği zarar büyüktür.
Günümüzde tarihikülliyenin yoğun yapılaşma alanları ile çevrilmiş olması planlama
kararlannın yol açtığı tahribatın sonucudur.
Bu kararlann başındageniş bulvarların açılmış olması gelmektedir, yukanda belirtildiği
gibi, günümüzde de külliye yapıları bu olumsuz kararın etkisi altındadır, ortaya çıkan yapısal sorunlar çözülmemiştir.

Osmanlı yapı geleneğinde, yukanda belirtildiği gibi, depreme karşı alınan önlemlerin duyarlılığı göz önüne alındığında çevre düzenlemesi adıyla yapılan müdahalelerin doğal afetlerden daha büyük zarar verdiği söylenebilir.

Osmanlı yapı geleneğinde var olan detaylar yapının esnek bir yapı olarak davranmasına izin vermektedir.
Yapılann zemin ile ilişkilerinde sağlanan esneklik ise 1940 larda ortadan kaldınlmaya başlanmış, 2006 ise zemin tamamen katılaştırılmıştır.
Külliye camisinin yeniden inşasında daha önce var olan duvarların korunması yeni yapmın, plan değişliğine rağmen, bu duvarlar üzerine inşa edilmesi konusunda geçmiş dönemde gösterilen hassasiyetin XX. yüzyılda ortadan kalktığı görülmektedir.

Aynca külliyenin çevre ilişkilerinin esnek apısı değerlendirildiğinde hiç de o noktadan geçirilmesi şart olmayan cadde ile gelen yıkımın verdiği zarar deprem zararlarının çok üstündedir.
Külliye geometrik şeması itibariyle İstanbul'un en gelişmiş çevre ilişkilerine sahip yapı grubuna bu müdahalenin olumsuz etkisi günümüzde de hala devam etmektedir.
Osmanlı planlama ve yapı geleneğini göz ardı ederek yapılan müdahaleler depremlerden daha fazla zarar vermiş ve vermeye devam etmektedir.

 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/43857

Bu yazı 222 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum