Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

"IV-B-8. Konut+ticaret Alanları: (K+T)" başlıklı plan notuna ilişkin plan notu değişikliği teklifi

09 Mayıs 2021 - 04:16


İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
MECLİS KARARLARI
Karar Özeti: Fatih İlçesi, Tarihi Yarımada 1/1000 ölçekli UİP-2657,195 Plan İşlem Numaralı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı “IV-A. Konut Yerleşme Alanları” başlıklı plan notunun 2. paragrafına ve “IV-B-8. Konut+ticaret Alanları: (K+T)” başlıklı plan notuna ilişkin plan notu değişikliği teklifi
Karar Tarihi:09 Ekim 2018
Karar No    1492
Karar Metni
Planlama Müdürlüğü’nün 03/09/2018 gün ve 2018-8767 sayılı yazısında;

                     “İlgi: a)  24.03.2015 tarih, 827484-2151 sayılı Fatih Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 06.03.2015 tarih, 106 nolu İlçe Meclis Kararı ile UİP-2657,195 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli teklif koruma amaçlı uygulama imar planı tadilat paftaları.

b) 03.06.2015 tarih 2015/3763 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.
c) 14.01.2016 tarih 116 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı.
d) 18.02.2016 tarih 2016-1037-1485-31529 sayılı İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yazımız.
e) 17.11.2016 tarih 57834978/2929 sayılı İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yazısı eki 28.09.2016 tarih 5165 sayılı kurul kararı.
f) 26.12.2016 tarih 2016-15467-10876-225058 sayılı İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yazımız.
g) 24.07.2017 tarih 20249679/1201 sayılı İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yazısı ve eki 16.06.2017 tarih 2672 sayılı kurul kararı.
              TALEP: 04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel- Tarihi, Kentsel- Arkeolojik 1. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, Plan Notlarının “IV-A Konut Yerleşme Alanları” maddesinin 2. paragrafına ilişkin plan notu tadilatı teklifi Fatih Belediye Meclisi’nin 06.03.2015 tarih 106 sayılı kararı ile uygun bulunarak gereği için ilgi (a) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilmiş olup, ilgi (c) Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile tadilen uygun bulunmuştur.

               Söz konusu plan notu tadilat teklifi ilgi (e) yazı eki İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.09.2016 tarih 5165 sayılı kararı ve ilgi (g) yazı eki İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.06.2017 tarih 2672 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup ilgili kurul kararları uyarınca değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmaktadır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM: 30.12.2011 tt’li 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı plan notlarında, “III-A. Konut Yerleşme Alanları” maddesi;

“Planda belirtilen yoğunluk değerleri; plan amaç-hedef-ilkeleri doğrultusunda konut alanlarında taşıma kapasitesi göz önüne alınarak ulaşılacak nüfus değeri brüt yoğunluğa dönüştürülerek belirlenmiştir, 1/1000 ölçekli planlarda; “konut lekesinin alanı (ha)x yoğunluk = nüfus” denklemini sağlayacak şekilde konut alanları nüfusu belirlenecektir. Ancak bu yoğunluk değerleri, temel ilkeler doğrultusunda belirlenen kapasite nüfus hesabı ile elde edilecek ortalama değerlerdir. Tarihi Yarımada silueti, cadde-bulvar kesitleri-siluetleri, Tarihi Yarımada Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri, Koruma Bölgeleri göz önünde bulundurularak plan notlarının 1.6, 1.7 ve 1.16. maddeleri çerçevesinde, şehircilik ve planlama ilkelerine göre irtifalar belirlenecektir.

Planda belirtilen yoğunluk değerleri içinde yer alan yapı adalarındaki yoğunluklar homojen olmayıp, plan notlarında getirilen kısıtlamalara uyularak irtifa değerleri belirlenecek, 1/1000 ölçekli planlarda yapı adalarında verilecek yapılaşmalardan elde edilecek yoğunluk değerinden elde edilen nüfus toplamı (kapasite nüfus), konut lekesinde verilen yoğunluk değerinden elde edilecek nüfus değerini aşamaz.

Haliç ve Marmara sahiline bakan ilk sıra adalarda irtifa Hmaks:9.50 m.yi geçemez.

Kara Surları İç Koruma Alanı sınırları içinde yer alan konut alanlarında, Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Envanterinde yer alan tescilli yapıların orijinal irtifaları korunacak, yeni yapılacak yapılarda Hmaks: 6.50 m.yi geçilmeyecektir.

Planda Getirilen Yoğunluk Bölgeleri:

Çok Yüksek Yoğunlukta Konut Alanları : 800 ve 900 Ki/Ha Brüt Yoğunluklu alanlar

Yüksek Yoğunlukta Konut Alanları        : 600 ve 700 Ki/Ha Brüt Yoğunluklu alanlar

Orta Yoğunlukta Konut Alanları            : 400 ve 500 Ki/Ha Brüt Yoğunluklu alanlar

Az Yoğunlukta Konut Alanları               : 200 ve 300 Ki/Ha Brüt Yoğunluklu alanlar” şeklinde açıklanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli KAUİP Plan notu değişikliği teklifine ilişkin olarak alınan ilgi (c) Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı’nda 1/5000 ölçekli planlara işlenmesine karar verilmiş olup, ilgi (c) meclis kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli KANİP Plan notu değişikliği hazırlanarak, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.07.2016 tarih 1377 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüş olup, 2863-3386-5226 sayılı yasalar gereğince tarafınızca değerlendirilmek üzere 22.08.2016 tarih 10103 sayılı yazımız ekinde İstanbul IV Numaralı KVKBK Müdürlüğü’ne iletilmiş ve henüz kurulda değerlendirme aşamasındadır.

04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel- Tarihi, Kentsel-Arkeolojik 1.Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notlarında, “IV-A Konut Yerleşme Alanları” maddesinin 2.paragrafı;

“ Konut alanlarında ev pansiyonculuğu yapılamaz. Kamu ve özel öğrenci yurtları yer alabilir” şeklinde; “IV-B-8. Konut+ticaret Alanları: (K+T)” maddesi ise;

“Planda gösterilen Konut+Ticaret Alanlarında; zemin katlar perakende ticaret ve hizmet, üst katlar konuttur. (K+T) Fonksiyon Alanlarında depolama-imalat işlevleri ve konaklama fonksiyonu yer alamaz. Bu alanlarda konut, perakende ticaret, mağaza, büro, iş yeri, yeme-içme faaliyetlerine dönük çayevi, lokanta, kafeterya gibi ticari birimler, resmi kurumlar, banka ve finans kurumları ve diğer hizmet birimleri, kitapevi, dernek, sosyal ve kültürel tesisler gibi işlevler yer alabilir.” şeklinde açıklanmıştır. (Ek-1)

İLÇE MECLİS KARARI: 06.03.2015 tarih, 106 nolu Fatih Belediye Meclisinin Kararı ile;

“….Plan notlarının IV-A. KONUT YERLEŞME ALANLARI maddesinin 2.paragrafının yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca incelenmiş olup;

  Fatih Bölgesinde (eski Fatih İlçesi sınırları) Konut alanlarında ev pansiyonculuğu yapılamaz. Yalnızca Eminönü Bölgesinde (eski Eminönü İlçesi sınırları) yer alan Konut Alanlarında (Süleymaniye Yenileme Alanı dışında) ev pansiyonculuğu yapılabilir. Bu alanlarda meri plan koşullarına göre uygulama yapılır. Kamu ve Özel Öğrenci yurtları yer alabilir, şeklinde değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildiği belirtilmiştir.(Ek-2)

TEKLİF PLAN VE PLAN NOTLARI: Meri 04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel- Tarihi, Kentsel- Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının G21B04B2B rumuzlu plan paftası üzerine hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı teklifi ile “IV-A Konut Yerleşme Alanları” maddesinin 2. paragrafı;

“Fatih Bölgesinde (eski Fatih İlçesi sınırları) Konut Alanlarında ev pansiyonculuğu yapılamaz. Yalnızca Eminönü Bölgesinde (eski Eminönü İlçesi sınırları) yer alan Konut Alanlarında (Süleymaniye Yenileme Alanı dışında) ev pansiyonculuğu yapılabilir. Bu alanlarda meri plan koşullarına göre uygulama yapılır. Kamu ve özel öğrenci yurtları yer alabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

İlgi (c) Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı doğrultusunda yapılan tadilatlar ile;

“IV-A Konut Yerleşme Alanları” maddesinin 2. paragrafı;

 “Fatih Bölgesinde (eski Fatih İlçesi sınırları) Konut Alanlarında ev pansiyonculuğu yapılamaz. Yalnızca Eminönü Bölgesinde (eski Eminönü İlçesi sınırları) yer alan Konut Alanlarında (Süleymaniye Yenileme Alanı dışında) ev pansiyonculuğu yapılabilir. Bu alanlarda meri plan koşullarına göre uygulama yapılır.

 Konut alanlarında ev pansiyonculuğu yapılması halinde bu alandaki projeler ada ve sokak bütünündeki silüet ve tescilli eserler ile oluşan yapılaşma karakteristiği dikkate alınarak incelenecek olup yapıların dış cephelerinde buna yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

Kamu ve özel öğrenci yurtları yer alabilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Ayrıca uygulamada bütünlük sağlanması için “IV-B-8. Konut+ticaret Alanları: (K+T)” başlıklı plan notu ise iptal edilerek;

“Planda gösterilen Konut+Ticaret Alanlarında; zemin katlar perakende ticaret ve hizmet, üst katlar konuttur. Bu alanlarda konut, perakende ticaret, mağaza, büro, iş yeri, yeme-içme faaliyetlerine dönük çayevi, lokanta, kafeterya gibi ticari birimler, resmi kurumlar banka ve finans kurumları ve diğer hizmet birimleri, kitapevi, dernek, sosyal ve kültürel tesisler gibi işlevler yer alabilir. K+T Fonksiyon Alanlarında depolama- imalat işlevleri yer alamaz. Fatih Bölgesinde (eski Fatih ilçesi sınırları) ev pansiyonculuğu yapılamaz, yalnızca Eminönü Bölgesinde (eski Eminönü İlçesi sınırları) yer alan K+T alanlarında (Süleymaniye Yenileme Alanı dışında) ev pansiyonculuğu yapılabilir. Bu alanlarda ev pansiyonculuğu yapılması halinde mimari projeler ada ve sokak bütünündeki silüet ve tescilli eserler ile oluşan yapılaşma karakteristiği dikkate alınarak incelenecek olup yapıların dış cephelerinde buna yönelik düzenlemeler yapılacaktır.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. (Ek-3)

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı ile 04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel- Tarihi, Kentsel- Arkeolojik 1. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, Plan Notlarının “IV-A Konut Yerleşme Alanları” maddesinin 2. Paragrafının;

              “Fatih Bölgesinde (eski Fatih İlçesi sınırları) Konut Alanlarında ev pansiyonculuğu yapılamaz. Yalnızca Eminönü Bölgesinde (eski Eminönü İlçesi sınırları) yer alan Konut Alanlarında (Süleymaniye Yenileme Alanı dışında) ev pansiyonculuğu yapılabilir. Bu alanlarda meri plan koşullarına göre uygulama yapılır. Kamu ve özel öğrenci yurtları yer alabilir.” şeklinde düzenlenmesine ilişkin Fatih Belediyesi Meclis üyelerinin 02.03.2015 tarih 3475 sayılı teklif önergelerinin Fatih Belediye Meclisi'nin 06.03.2015 tarih, 106 sayılı kararı ile kabul edildiği belirtilerek söz konusu plan notu değişikliği için hazırlanan UİP-2657,195 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı plan notu tadilatı tekliflerinin 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddelerine göre değerlendirilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesi istenmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (b) yazımız ile İBB Meclisine iletilmiş, İBB Meclisi’nin “…Fatih ilçesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği teklifi incelenmiş olup Tarihi Yarımadanın eski Eminönü ilçesi sınırları içerisinde kalan konut alanlarında koruma amaçlı planlarda öngörülen dokunun korunabilmesi ve bölgenin tarihi kimliğini ve yapılaşma karakterini muhafaza ederek bu bölgedeki ihtiyaçlara cevap verebilecek şekle ev pansiyonculuğunun yapılmasının hedeflendiği görüldüğünden teklif plan notuna “Konut alanlarında ev pansiyonculuğu yapılması halinde bu alandaki projeler ada v sokak bütünündeki silüet ve tescilli eserler ile oluşan yapılaşma karakteristiği dikkate alınarak incelenecek olup yapıların dış cephelerinde buna yönelik düzenlemeler yapılacaktır.” İbaresinin eklenmesi, ayrıca uygulamada bütünlük sağlanması için 1/1000 ölçekli plana ait IV-B-8. Nolu plan notunun “Planda gösterilen Konut+Ticaret Alanlarında; zemin katlar perakende ticaret ve hizmet, üst katlar konuttur. Bu alanlarda konut, perakende ticaret, mağaza, büro, iş yeri, yeme-içme faaliyetlerine dönük çayevi, lokanta, kafeterya gibi ticari birimler, resmi kurumlar banka ve finans kurumları ve diğer hizmet birimleri, kitapevi, dernek, sosyal ve kültürel tesisler gibi işlevler yer alabilir. K+T Fonksiyon Alanlarında depolama- imalat işlevleri yer alamaz. Fatih Bölgesinde (eski Fatih ilçesi sınırları) ev pansiyonculuğu yapılamaz, yalnızca Eminönü Bölgesinde (eski Eminönü İlçesi sınırları) yer alan K+T alanlarında (Süleymaniye Yenileme Alanı dışında) ev pansiyonculuğu yapılabilir. Bu alanlarda ev pansiyonculuğu yapılması halinde mimari projeler ada ve sokak bütünündeki silüet ve tescilli eserler ile oluşan yapılaşma karakteristiği dikkate alınarak incelenecek olup yapıların dış cephelerinde buna yönelik düzenlemeler yapılacaktır.” Şeklinde yeniden düzenlenmesi, 1/1000 ölçekli plan notlarında yapılan bu düzenlemelerin Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli planlara da aktarılarak İBB Meclis onayına sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki ilgi (c) kararı alınmıştır. (Ek-4)

   İBB Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile 1/1000 ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi ilgi (d) yazımız ile İstanbul IV Numaralı Koruma Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş, ilgi (e) yazı eki 28.09.2016 gün 5165 sayılı İstanbul IV Numaralı KVKBK kararı ile; G21B-04B-2B rumuzlu plan paftasındaki IV-A Konut Yerleşme Alanları maddesi ile IV-B-8. Konut+Ticaret Alanları (K+T) maddesine ilişkin değişiklik teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir. (Ek-6)

Fatih İlçesi geneline ilişkin plan notu tadilatı niteliğinde olduğundan ilgi (f) yazımız ile de konu değerlendirilmek üzere İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları KVKBK Müdürlüğü’ne iletilmiş olup, ilgi (g) yazı eki 16.06.2017 tarih 2672 sayılı kurul kararı ile de düzenlemenin uygun olduğuna karar verilmiştir.  (Ek-7)

          2863 sayılı Kanunun 11.6.1987 tarih ve 3386 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırılan ve 5226 kanun ile yeniden düzenlenen 61. Maddesinde;  “Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurullarının kararlarına uymak zorundadır.” denilmektedir. ” Denilerek.

İlgi (c) Büyükşehir Belediye Meclisi kararı, ilgi (e) ve ilgi (g) yazı eki kurul kararları ve Fatih İlçesi, Tarihi Yarımada UİP-2657,195 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı “IV-A Konut Yerleşme Alanları” ve “IV-B-8. Konut+ticaret Alanları: (K+T)” başlıklı plan notlarına ilişkin plan notu tadilat teklifi, yazımız ekinde olup yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, Tarihi Yarımada 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı “IV-A. Konut Yerleşme Alanları” başlıklı plan notunun 2. paragrafına ve “IV-B-8 Konut + Ticaret Alanları: (K+T)” başlıklı plan notuna ilişkin plan notu değişikliği teklifi kurul kararı doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

            Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 9 Ekim 2018 tarihli 2. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

Bu yazı 440 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum