Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ

15 Ağustos 2017 - 08:50

T.C.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ

Meclis Karar No : 683

Kabul Tarihi : 15/03/2013

Yürürlüğe Giriş Tarihi : 28/03/2013

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları

ve bu kuralların uygulanmasını sağlamaya yönelik müeyyideleri belirlemek amacıyla

düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, Büyükşehir belediyesi görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan

yerleri kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 15 inci maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen aşağıdaki terimlerden,

a) AYKOME : Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’ni

b) Belediye/İBB : İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni

c) Belediye Encümeni : İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni’ni,

d) Belediye Zabıtası : İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıtası’nı,

e) UKOME : Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni ifade eder.

2

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurallar

Günlük yaşam ve temizlik ile ilgili kurallar

Madde 5- (1)Aşağıdaki fiiller yasaktır:

a) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz

araçlarla veya hortumla kişisel kullanım amacıyla su almak, çeşmenin etrafını kirletmek,

zarar vermek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan

yıkamak.

b) Yetkili idareden izinli olanlar hariç, konut alanlarının bulunduğu yerlerde her türlü inşaat

faaliyeti vb. işleri; hafta içi sabah mesaisinden, hafta sonu sabah saat 10:00’dan önce

akşam ise her zaman gün batımından sonra yapmak.

c) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya kötü koku

çıkaracak maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca

açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak.

ç) Etrafı kirletecek veya fena koku yayacak deri, gübre ve benzeri şeyleri sermek, dökmek ve

kurutmak.

d) Özel hukuk kişileri ile kamuya ait binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin

yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları, yağlı boya, katran, sprey boya vs.

ile karalamak, şekil çizmek, tahrip etmek ve kirletmek.

e) İşyerlerinde çöp koymaya uygun çöp kabı bulundurmamak.

f) Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç, halı vb. şeyleri yıkamak.

g) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, su akarı, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü

sanayi ve kirli sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını

varsa yağmursuyu kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak.

ğ) Cadde üzerinde bulunan ev ve işyerlerinin dış kısımlarının boyanması, tamiri veya

temizlenmesi esnasında gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi ve emniyetinin tehlikeye

düşürülmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak.

h) İşyerlerinin temizliği yapılırken, atık suları ve kirliliğe sebep olabilecek şeyleri yaya

kaldırımlarına atmak, taşırmak, akıtmak ve bunları bertaraf etmemek.

ı) Her türlü bina ve inşaat dahilinde çıkan suları (zaruri hallerde en yakın kanal ızgarasına

hortum vasıtasıyla akıtmak dışında), yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak.

i) Üstgeçit, çevre çit ve duvarları, parmaklıklar, ağaçlar ve benzeri yerlere; çamaşır, yün, halı

ve benzeri şeyleri asmak, kurutmak ve sermek.

3

Sağlık, emniyet ve kamu düzeni ile ilgili kurallar

Madde 6- (1)Aşağıdaki fiiller yasaktır:

a) Umumun kullanımına mahsus yol, meydan, tretuvar, kaldırım vb. yerleri herhangi bir

şekilde izinsiz olarak kapatmak, bu yerlerde çukur açmak, tümsek yapmak, çiçeklik ya da

beton bariyer koymak, halat veya zincir çekmek gibi yöntemlerle yaya veya motorlu araç

geçişlerini engellemek.

b) Belediyece konulmuş her nevi direk, lamba, levha, çeşme muslukları, çöp kutuları, reklam

elemanları, banklar, sabit ve hareketli alet, edevat ve benzeri araç ve gereçlerini, sokak

levhaları ile kapı numaralarını, durak ve tabelalarını, kırmak, bozmak ve tahrip etmek,

düşürmek, yerlerini değiştirmek.

c) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol

kenarları, alt ve üst geçitler, yeşil alanlar ve benzeri yerlere, ağaçlara, banklara,

kaldırımlara, duraklara ve direklere ilan yapıştırmak, isim yazmak, şekil çizmek, hayvan

bağlamak gibi yöntemlerle zarar vermek.

ç) Belediyeden izin alınmaksızın bina ve işyerleri önüne gelip geçene zarar verecek şekilde

tente, siperlik yapmak, tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları

dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya veya motorlu araçların geçişlerini

engelleyecek şekilde aşağı sarkmasını önlememek.

d) İnşaat ve yıkım işlerini, tente, tahta vb. malzeme ile çevirmeden yapmak, toz çıkarmak,

moloz ve benzeri şeylerin inşaat alanı dışına düşmesini önlememek.

e) İnşaatlara, mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve

teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere en az 50x75 ebadında levha asmamak veya

bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak.

f) İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta ve benzeri perde ile çevrili kısım haricinde, kamunun

ortak kullanım alanları üzerinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol

veya tretuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek.

g) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak, direk ve benzeri şeyler

dikmek, tahribata sebep olmak, izin alınsa bile belirlenen kurallar dışında iş yapmak.

ğ) Dükkanların sokak veya caddeye bakan yüzlerine yayaların geliş geçişine engel olacak

şekilde çivi, çengel ve benzeri şeyler çakarak öteberi asmak, dükkan önlerine ve

kaldırımlara halı, yolluk ve benzeri malzeme sermek.

h) İşyerlerinin bina yüzlerine konulacak işyeri tanıtım tabelalarını binada diğer oturan ya da

işyeri bulunan kişilerin alanına onların izni olmadan taşırmak.

ı) Meydan, yol ve tretuvarlarda gece yapılacak her türlü tamirat ve hafriyat çalışmalarında

uyarıcı ışıklar kullanmamak dâhil gerekli önlemleri almamak.

4

i) Kamunun ortak kullanım alanları üzerine ilgili belediyesinden izin alınmadan; büfe,

otomatik para ödeme işlemi yapan banka ya da aracı kurum kulübesi-makinesi, ankesörlü

telefon kabini, kart satış kabini ve benzeri şeyleri koymak, deniz araçları için çekek yeri ve

bağlama alanı oluşturmak, izinsiz organizasyonlar düzenlemek.

j) Her türlü atık ve artığı gelişi güzel ve kontrolsüz bir şekilde yakarak etrafa rahatsızlık

vermek.

k) Her türlü binalarda bulunan klima ve benzeri makinelerin sularını bir akara bağlamadan

açığa vermek.

l) Mezarlıklarda vatandaşların dini duygularını istismar ederek, para ya da herhangi bir bedel

karşılığında dua ya da Kuran okumak, hizmet vermek.

m) Kurban bayramı dönemlerinde, şehre kurbanlık hayvan girişi ile ilgili belirlenen tarihler

haricinde kurbanlık hayvan getirmek

n) Her türlü gıda maddesini uygun olmayan koşullarda taşımak (Et ve su ürünleri frigofrik

araçlarda taşınır) sakatat ve benzeri malzemeleri insanları tiksindirecek şekilde açıkta

taşımak.

o) Binaların dış yüzeylerine takılacak olan klima, anten ve benzeri malzemeleri, komşu bina

sakinlerine ve gelip geçenlere zarar verecek şekilde monte etmek.

ö) Belediyenin izni olmaksızın belediyeye ait isim, amblem, logo ve benzeri unsurları

kullanmak.

İlan reklâm ile ilgili kurallar

Madde 7- (1)Aşağıdaki fiiller yasaktır:

a) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan her hangi bir yere,

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklâm, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği” hükümlerine

aykırı olarak reklâm tanıtım unsuru koymak.

b) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan yerlerde, belediyenin

ilgili biriminin izni olmadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stand

ve benzeri şeyler kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak, reklam faaliyetinde

bulunmak.

c) Kamu veya özel hukuk kişilerine ait binalara veya bu binaların herhangi bir yerine

(dışarıdan görünmeyen iç mekanlar hariç), bina sahiplerinden izin alınsa bile belediyenin

ilgili biriminden uygunluk görüşü alınmadan, tanıtım veya reklam amaçlı afiş, pano, ilan

gibi uygulama yapmak.

ç) Belediyelerce belirlenen alanların haricinde, tanıtım ve duyuru amaçlı bez afişler asmak.

5

Trafik ve toplu taşıma ile ilgili kurallar

Madde 8- (1)Aşağıdaki fiiller yasaktır:

a) Toplu taşıma araçlarına, hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları

güçleştirecek ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici eşyalarla binmek.

b) Toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklarda yatmak.

c) Toplu taşıma araçlarında başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik

dinlemek, alkollü içki içmek, kabuklu yiyeceklerin kabuklarını araç içerisine atmak.

ç) Toplu taşıma araçlarını temiz bulundurmamak.

d) Her çeşit eşyanın taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ya da araçların tamiratı veya

sevkiyatı esnasında kamuya ait alanların kirlenmesine veya tahribatına sebep olmak.

e) Toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park

etmek ya da bekleme yapmak.

f) Toplu taşıma araçları ile, yetkili birimlerce kendilerine tahsis edilmiş duraklar haricinde

yolcu almak, indirmek, park etmek ve bekleme yapmak.

g) Kendilerine tahsis edilmiş duraklarda, belirlenen sayıdan fazla araç ile duraklama yapmak.

ğ) Deniz dolmuş motorlarında tayin edilen yolcu adedi kadar sayıda cankurtaran simidi ve

benzeri kurtarıcı malzemeyi yolcuların en kolay ulaşabilecekleri yerlerde bulundurmamak.

h) Deniz dolmuş motorlarında belli edilmiş yolcu adedinden fazla yolcu almak.

ı) Taksi ve Taksi Dolmuş Yönetmeliği kapsamında UKOME kararı verilerek alınmış çalışma

izin belgesi olmadan taksi durağı kurmak

i) (M) ve (TM) Seri Plakalı ve Hatlı Ticari Minibüs Yönergesi kapsamında ve UKOME

kararı olmadan Ticari Minibüs Hattı ve Durağı kurmak, işletmek ve hat uzatmak.

j) Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi kapsamında UKOME kararı verilmeden Taksi Dolmuş

Hattı ve Durağı kurmak, işletmek ve hat uzatmak.

k) Servis Araçları Yönergesi kapsamında UKOME Kararı verilerek alınmış Güzergâh

Kullanım izin Belgesi olmadan taşımacılık yapmak.

l) UKOME kararları kapsamında yük taşımacılığı yapan araçlar ile, Güzergâh Kullanım İzin

Belgesi olmadan taşımacılık yapmak.

m) UKOME kararları kapsamında deniz taşımacılığı yapan araçlar ile Geçici Güzergah İzin

Belgesi olmadan taşımacılık yapmak.

n) Taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir dahilinde kısa

mesafeler dahil istenilen yere gitmemek, fazla ücret almak amacıyla normal gidilecek

güzergah dışına çıkmak.

o) Toprak, kum, çimento, harç, mıcır, kömür tozu, talaş ve benzeri katı ya da sıvı, sızıntı

veya akıntıya sebep olabilecek malzemeleri taşıyan araçların, taşıdıkları malzemelerin 

6

yollara dökülmesini önleyici tedbir almayarak bu malzemelerin yollara dökülmesine veya

uçuşmasına neden olmak. Hafriyat ve benzeri malzeme nakli yapan araçlar ile brandasız ve

tekerleri çamurlu bir şekilde trafiğe çıkmak.

ö) Taşıdığı ambalajsız gıda maddesinin özelliklerine uygun hijyenik şartları taşımayan araçlar

ile gıda sevkiyatı yapmak.

p) Taksi, taksi dolmuş, kara ve deniz toplu taşıma araçları, servis araçları, hafriyat ve ağır

tonajlı araçlar ile özel araçlar hakkında, belediyenin karar organları ve belediye adına yetki

kullanan UKOME ve AYKOME’nin almış olduğu kararlara aykırı hareket etmek.

r) Taksi, taksi dolmuş, servis araçları ve her türlü toplu taşıma araçlarında havalı korna

bulundurmak.

s) UKOME kararıyla yürürlüğe konulan yönergelerde toplu taşıma araçları için yer alan

kurallara uymamak.

ş) Toplu taşıma araçlarında İ.B.B İlan ve Reklam Yönetmeliği ile UKOME kararları

kapsamında belirtilenler haricinde reklam uygulaması yapmak.

t) Toplu taşıma araçları ile, taşımacılık hizmeti esnasında Çalışma Ruhsatnamesinde/İzin

Belgesinde yazılı çalışma alanının/güzergâhının/hattının dışına çıkmak.

u) Toplu taşıma araçları ile, taşımacılık hizmeti esnasında UKOME tarafından belirlenen

bekleme yeri ve duraklarına, trafiği aksatmayacak, can ve mal güvenliğini tehlikeye

düşürmeyecek, bekleme yeri ve durak alanını taşmayacak şekilde nizami yanaşmamak.

ü) Toplu taşıma araçları ile, taşımacılık hizmeti esnasında UKOME kararıyla belirlenmiş

trafik düzenlemelerinde ya da mücbir sebeplerle oluşacak hallerde, trafik zabıtası veya

belediye zabıtasınca yönlendirilecekleri geçici güzergâhlara uymamak.

v) Toplu taşıma araçlarında ücret tarifesinin araçların görünür bir yerine asmamak. Çalışma

Ruhsatnamesi İzin Belgesi’ni görevliler tarafından talep edilmesi halinde ibraz etmemek ve

araçlarda Taşımacılık Yönergesi bulundurmamak.

y) Toplu tasıma araçlarının yolcu ve bagaj bölümüne yolcuların can güvenliğini tehlikeye

düşürecek özelliğe sahip yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, kirletici, kesici vb. malzemeler ile

taşıma kafesi olmayan evcil hayvan almak. Taksilerin bagaj bölümüne bagaj boyutunu ve

istiap haddini aşan yük almak ve 50 kg’a kadar eşyadan ücret almak.

z) Toplu taşıma araçları ile, taşımacılık hizmeti esnasında mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim

şartları gibi sebeplerle yolcu çağrılarına cevap vermemek, yolcunun gitmek istediği adrese

(bir başka yolu bilhassa istemediği müddetçe) normal güzergah dışından götürmek.

aa) Sürüş emniyetini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek derecede hasarlı olan bir toplu

taşıma aracı ile taşımacılık hizmeti yapmak. 

7

bb) Toplu taşıma araçları ile taşımacılık hizmetini, Şoför Eğitim Sertifikası olmayan şoförlerle

yapmak.

cc) Toplu taşıma araçları ile taşımacılık hizmeti esnasında, denetim birimleri tarafından istenilen

belgeleri ibraz etmemek, taşımacılık yapmaktan kaçınmak, trafiği ve taşımacılığı

aksatmak.

çç) Köprü, otoyol ve otogar kullanım bedelleri hariç, taksimetrede yazılı bedelin dışında ücret

talep etmek.

dd) Taksimetreyi yolcunun bindiği noktadan önce açmak.

ee) Hizmet alanlarından diğer yerlere yolcu götürmek hariç, (T), (C) ve (M) seri plakalı

taksiler ile, tahsis edildikleri çalışma alanın sınırları dışından yolcu almak.

ff) Toplu taşıma araçları ile taşımacılık hizmeti esnasında, araç iç sıcaklığını 20-24°C

değerleri arasında tutmamak.

gg) Toplu taşıma araçları ile taşımacılık hizmeti esnasında, araç kapıları kapanmadan hareket

etmek ve kontrolsüz yolcu bindirip indirmek.

(2) Fayton ile taşımacılık hizmetinde aşağıdaki fiiller yasaktır:

a) Faytonları, insanlara ve çevreye zarar verecek şekilde kullanmak.

b) Faytonlarda, Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi ile menşei şehadetnamesi veya yurtiçi

sevk raporu düzenlenmemiş atları kullanmak, plakada kaydı olmayan at çalıştırmak.

c) Atlara RUAM kontrolü yapılmış ve elektronik yonga (chip) takmamak.

ç) Faytonlarda üç yaşından küçük on üç yaşından büyük atlar çalıştırmak.

d) Faytonlarda, atlar gebeliklerinin altıncı ayından itibaren ve doğumdan sonraki ilk üç ayda

çalıştırmak.

e) Herhangi bir nedenle, hastalıklı olan atlar ve hasarlı olan faytonlar ile taşımacılık yapmak.

f) Faytonlarda kullanılan atları taşımacılık hizmeti dışında, belirlenecek olan gezinti ve

dinlenme alanları ile at barınakları dışında başıboş olarak dolaştırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyerleri Hakkındaki Kurallar

Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinin uyması gerekli kurallar

Madde 9- (1) Aşağıdaki fiiller yasaktır:

a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan her türlü

işyeri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ruhsat almamak.

b) İşyerlerinde, satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır

ambalaj malzemesi ile tartıp satmak, ambalaj kâğıdı haricindeki malzemeleri ambalaj 

8

malzemesi olarak kullanmak, gıdayla ilgili maddeleri kontaminasyona açık (bulaşmaya

açık) bulundurmak.

c) Her türlü tartı ve ölçü aletlerini 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümlerine göre

zamanında kontrol ettirmemek ve damgalattırmamak.

ç) İşyeri ilgililerince, belediyece tayin edilmiş açma kapama saatlerini gösteren en az 20x30

ebatlarında bir levhayı, müşterilerin dışarıdan görebilecekleri bir yere asmamak.

d) İşyerlerinde yeter sayıda TSE standartlarına uygun dolu yangın söndürme cihazı

bulundurmamak.

e) İşyerlerinin bacalarını yılda en az bir kez temizletmemek.

f) İşyerlerinde baca sistemi haricinde yan duvarlar veya camlardan baca açarak etrafa

rahatsızlık vermek.

g) İşyerleri ruhsatında belirlenen alan dışında ticari faaliyet yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yaptırımlar

Uygulanacak yaptırımlar

Madde 10- (1) Bu Yönetmeliğin 4-5-6-7-8 ve 9 uncu maddelerinde belirlenen kurallara aykırı

hareket edenler hakkında 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında

Kanunun 1 nci maddesine göre işlem yapılır.

(2) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin;

a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılması,

b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymaması,

c) Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve

açılması izne bağlı yerlerde onsekiz yaşından küçüklerin çalıştırılması,

ç) Bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri

yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin

girmesine müsaade edilmesi,

d) İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat

hükümlerine aykırı olarak işletildiğinin tespit edilmesi,

durumunda bu işyerleri hakkında, belediye encümeni, tarafından işletmecilerine 2559 sayılı Polis

Vazife ve Selahiyet Kanununun 6 ncı maddesine istinaden idari para cezası verilir.

(3) Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu

hükümlerine göre tebliğ edilir. İkinci fıkrada belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde,

en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

9

(4) Perakende olarak satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine

kolaylıkla görülebilir şekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı

özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri

kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunluluğuna uymayanlar,

etiketinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fiyat farkı olması durumunda, fiyatı kamu

kurum ve meslek kuruluşları tarafından belirlenen mal ve hizmetlerin bu fiyatın üzerinde satışa

sunulması halinde ilgililer hakkında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 12

nci maddesine istinaden, yine aynı Kanunun 25 nci maddesinde zikredilen cezai işlemin

uygulanabilmesi için belediye zabıtaları bir tutanak tutarlar ve karar alınmak üzere bu tutanağı

Kanunun 26 ncı maddesi doğrultusunda tutanağın tutulduğu yerin mülki amirine gönderirler.

(5) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış

yapan seyyar satıcılar faaliyetten men edilir, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men

edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri ilgili birim

amirinin onayı ile gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda

dışı mallar ise yine ilgili birim amirinin onayı ile muhtarlıktan alınmış yoksulluk belgesi bulunan

ihtiyaç sahiplerine verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kişisel özel haller

Madde 11- (1) İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan ve bu fiille ilgili olarak

davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği

önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere bu Yönetmelikte belirtilen cezai

müeyyideler uygulanmaz, ancak işyerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu kişilerin

bu Yönetmelikteki emir ve yasakları ihlalinden dolayı müeyyide, işyeri ilgilisine uygulanır.

Özel mevzuat hükümleri

Madde 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan

hükümler uygulanır.

Uygulamaya ilişkin hususlar

Madde 13-(1) Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara uyulur:

10

a) Kişi hakkında tutulan tespit tutanakları, her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine

verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi kararı tebellüğden imtina ederse 7201 sayılı Tebligat

Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

b) Tespit tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.

c) Tespit tutanaklarında hangi mevzuat hükmünün ihlal edildiği açıkça yazılır.

(2) Yetkili makamların almış olduğu kararlara istinaden verilen Sanat ve Ticaretten men

kararlarının uygulanmasında veya ruhsatsız bir işyerinin faaliyetten men edilmesi durumunda;

a) Karar/durum ilgiliye tebliğ edilerek; bozulabilecek mallar ile zaruri ve şahsi eşyalarının

alınması, işyerinin mühürlemeye hazır hale getirilmesi için işin nevine göre en az 24 saat

en fazla 7 gün arasında bir süre verilerek işyeri sahibinin veya temsilcisinin işyerinin

mühürlenmesi esnasında hazır bulunması istenir.

b) Verilen sürenin dolması ile kapatma işleminde;

1) Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler işyeri sahibi tarafından alınır.

2) Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilir.

3) İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.

4) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve imzalanır.

5) Kapatma işleminde işyeri sahibinin veya yetkili birinin hazır bulunması sağlanır, ilgililerin

imzadan kaçınması durumunda durum tutanakta belirtilerek imzalanır ve bir suret ilgililere

verilir.

6) Mühürlü bulunan bir işyerinde oluşabilecek her türlü olumsuzluk işyeri sahibine aittir.

c) Sanat ve ticaretten men kararı verilen işyeri, kararda belirtilen süreden önce açılırsa mühür

bozma tutanağı tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, işyeri

yeniden mühürlenir. Süresinin dolması durumunda işyeri sahibinin veya resmi temsilcisinin

huzurunda Mühür Açma Tutanağı tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret

teslim edilerek işyerinin mühürleri açılır.

İhlalin tespitine ilişkin hususlar

Madde 14- (1)Aşağıda belirtilen şekillerdeki tespitlere göre müeyyide uygulanır:

a) Kurallara aykırı hareket edildiğine bizzat şahit olunduğunda,

b) Alınan yazılı ya da sözlü bir şikâyette olay mahalline varıldığında kural ihlalinin

görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya kural ihlalini gerçekleştiren

kişinin kimlik bilgilerinin devletin herhangi bir resmi kurumunun yazısı ile bildirilmesi

halinde.

c) Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tespit edilmesine

rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi 

11

bulunduğunda.

ç) Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin, varsa delilleri

ile birlikte, kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde.

Kaldırılan yönetmelik

Madde 15- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 30 Ocak 1987 tarih ve 1987/65 sayılı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Belediye Zabıta Yönetmeliği

yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 16- (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmesinden

sonra Belediyenin web sitesine konulur ve bir yerel gazetede yayınlanmasını müteakip yürürlüğe

girer.

Yürütme

Madde 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Bu yazı 817 defa okunmuştur.