Ali Karaca

Ali Karaca

Hayata Dair Ne varsa Düşünelim
alikaraca@gmail.com

TÜRKLER KİMDİR......

07 Ekim 2020 - 08:21

1. Tarihte Kurulan İlk Türk Devleti, Asya Hun Devletidir.

2. Türk Adı İle Kurulan İlk Milli Türk Devleti, Göktürk Devletidir.

3. Yerleşik Yaşama Geçen İlk Türk Devleti, Uygurlardır.

4. Yazıyı İlk Kullanan Türkler, İkinci Göktürk Devleti (Kutluklar)

5. Avrupa’da Kurulan İlk Türk Devleti, Avrupa Hun Devletidir.

6. İstanbul’u İlk Kuşatan Türkler, Avarlardır.

7. Alfabeyi İlk Kullanan Türkler, Türgişler.

8. Parayı ilk kullanan Türkler, Sibirlerdir.

9. İlk Türk Parasını Basan Türkler, Türgişlerdir.

10. Bizans’la Siyasal İlişki Kuran İlk Türkler, Göktürklerdir.

11. Türk Tarihinin İlk Yazılı Antlaşması, Asya Hun - Çin Antlaşmasıdır.

12. İlk Türk Alfabesi, Göktürk - Orhun Alfabesidir.

13. Töreyi yazı hale getiren ilk Türkler, Uygurlardır.

14. Türk Tarihi ile ilk yazılı belgeler, Orhun Kitabeleridir.

15. Tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu, Asya Hunları - Mete Han kurduğu ordudur.

16. İlk Türk Hükümdarı, Teoman, Asya Hun Devletidir.

17. Türk adı ilk defa, ÇİN kaynaklarında geçer.

18. Türlerin ilk başkenti, Ötüken'dir.

19. İlk hayvan sanat üslubu, İSKİTLER'dir.

20. İlk ceket, pantolon, kemer ve kemer tokası, İskitlerdir.

21. Yabancı dinleri benimseyen ilk Türkler, Uygurlardır.

22. Anadolu’ya ilk gelen Türkler, Hunlardır.

23. İlk atlı göçebe Türk uygarlığı, İskitlerdir.

24. Kağıt ve matbaayı ilk kullanan Türkler, Uygurlardır.

25. Tarihte atı ilk evcilleştirilen millet, Türklerdir. (Prof Dr İbrahim Kafesoğlu'na göre)

26. İlk yazılı Türk Milli Tarih kaynağı, Orhun Kitabeleridir.

27. İlk yoğurt, pastırma ve konserve et, üreten Türklerdir.

28. En uzun destanı, Manas - Kırgızlardır.

29. Musevi olan tek Türkler, Hazarlardır.

30. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu, Karluklar.

31. İlk Müslüman Türk devleti, Karahanlılardır.

32. İlk Müslüman Türk İmparatorluğu, Gaznelilerdir.

33. Mısır’da kurulan ilk Türk İslam Devleti, Tolunoğullarıdır.

34. Hicaz bölgesine hakim olan ilk Türk devleti, İhşitlerdir.

35. Hindistan’a İslamiyet’i ilk götüren Türkler, Gazneliler.

36. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Devleti, Karahanlılardır.

37. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği, Karamanoğullarıdır.

38. Türklerin Anadolu’daki ilk başkenti, İznik

39. İlk Türk denizcisi ve Amirali, Çaka Bey.

40. Selçukluların Bizans’la yaptığı ilk savaş, Pasinler savaşıdır. (1038)

41. Türk aleminin ilk sözlüğü, Divan-ı Lügati’t Türk'tür.

42. İlk Türkçe Siyasetname Eseri, Kutadgu - Bilig.

43. İstanbul’u İlk Kuşatan Müslüman Türk Devleti, Çakalardır.

44. İlk Türk - İslam Medresesi, Gazneniler, Beyhakiye Medresesi.

45. Anadolu’da İlk Cami, Diyarbakır Ulu Camisidir.

46. Anadolu’da İlk Dini - Siyasi Ayaklanma, Babai İsyanıdır.

47. Anadolu’da ilk destan, Danişmentnamedir.

48. 2500 yıl önce bile, çöl ortasında "Turfan'da Sebze ve Meyve" yetiştirebilen ilk millet Türklerdir.

49. İslam'ı Bedevi kabile dini olmaktan kurtarıp yayan Türklerdir. Türkler iİslam'la şereflendirildi sözü koca bir yalandır.

50. İslam'ın Avrupa'ya yayılmasını önleyende Türklerdir Hazarlar. Hani Türkler dünyaya nizam vermiştir deniyor ya bu söz boşa

söylenmemiştir.

51. Laik devlet düzenini ilk uygulayan Türklerdir, Selçuklular.

52. İklim şartlarını değiştiren Jada - Yada taşını ilk ve tek kullanan millet Türklerdir. Bir taş anıt ya da gömüt bulunmuşsa, orada yapılan kazılarda, Orta Asya Türklerinin eski çağlarda “Yada Taşı” dedikleri; taştır.

53. Alpler Avrupanın en büyük dağları olmasına rağmen Avrupa'da ki hiç bir dilde Alp'in anlamı yoktur. 37 Türk lehçesinde ise Alp 'Yüce' demektir.

54. Avrupalı’ların Ataları Türk’tür Batılı uzmanlar, binlerce yıl önce Avrupa’ya yayılan göç hareketlerini incelemişlerdir. (Kavimler Göçünü başlatan Hun Türkleridir)

55. 1453, yılında Fatih Sultan Mehmed Han tarafından, İstanbul’un fethi ilk alınışı değildir. Bu tarih Anadolu’nun fethi değil "Geri Alınışıdır."

1453 tarihi, İstanbul'un Türklerin eline geçiş tarihi değildir. Daha ziyade "İSTANBUL'UN TÜRKLER TARAFINDAN TEKRAR GERİ ALINIŞ TARİHİ" olarak ifade edilebilir.

56. 卐 OZ Damgası ruhların dönerek Tanrıya ulaşmasını simgeleyen Kayıp Kıta MU kaynaklı Türk damgasıdır. (Daha sonra yapılan çalışmalarda MU kıtasının olmadığı ispatlanmıştır.)

57. Divanu Lugati’t -Türk’teki harita, Japonya’nın gösterildiği ilk dünya haritasıdır.

58. Türkler 12 ile 15 bin yıldır Anadolu’da. 1071 tarihi, Türklerin Anadolu’ya ilk değil, son geliş tarihidir.

60. Prof Dr Fahri Sümer'e göre Anadolu'nun dip kültürünü Türkler oluşturmuş fakat daha sonra asimile olmuşlardır.

61. Romalılardan önce İtalya yarımadası’nda yaşayan Etrüsklerin konuştuğu dil olan Etrüskçe, Türkçe kökenlidir.

Türkler Orta Asya steplerinden gelerek başta Anadolu olmak üzere, batıya doğru akınlar düzenleyen fetih ettikleri şehirleri imar ederek, bayındır ve mamur hale getiren ve o bölgenin halklarına adaletli davranan, buralarda devletler kuran büyük bir medeniyetin ve kültürün sahibi, çok asil bir millettir.

Ali KARACA


Bu yazı 438 defa okunmuştur.